Úřední deska

Důležité úřední informace jsou rovněž zveřejňovány na veřejně přístupné úřední desce MÚ Dvůr Králové nad Labem - odbor školství.

03.09.2016 Mgr. Eva Hynková, řed. školy

10.01.2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Č.j. ZSPS-18/2018-99

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů , a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách, ve znění platných předpisů, vyhlašuje ředitelka školy:

Přijímací řízení do praktické školy dvouleté 78-62-C/02 (1. kolo)

pro školní rok 2018/2019

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalšími speciálně vzdělávacími potřebami, které jim znemožňují vzdělávání na jiném typu střední školy. Zpravidla se jedná o žáky, kteří k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání na rovnoprávném základě
s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření 3 – 5. stupně.

 

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole dvouleté:

1. Ukončení povinné školní docházky

Ke vzdělávání v praktické škole dvouleté budou přijeti žáci, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se sec speciálními vzdělávacími potřebami uvedené v §16 odst. 9 ŠZ;
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

2. Zdravotní požadavky:

V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různou mírou závažnosti rozličných zdravotních postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

 

3. Prospěchové požadavky / Hodnocení prospěchu na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, sestavené z výsledků hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.


Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Škola připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Absolvování oboru praktické školy dvouleté umožní žákům dozrát a zároveň si doplnit učivo (případně i s využitím individuálních vzdělávacích plánů, které umožní přizpůsobit výuku možnostem a potřebám každého studenta). Po úspěšném absolvování praktické školy mají žáci možnost dále se vzdělávat v odborných učilištích.

Doklad o dosaženém vzdělání: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Přijímací řízení: bez zkoušky

Počet volných míst : 24

 

Termín podání přihlášek do 01.03.2018

Přihlášky zašlete na adresu školy ZŠ  a PrŠ, Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
nebo individuálně předejte v ředitelně nebo podatelně školy.


Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: od 23. dubna do 30. dubna 2018

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 02.01.2018

Mgr. Eva Hynková, ředitelka školy

 

 

 

ROZPOČET

Zde zveřejňujeme střednědobý výhled rozpočtu naší organizace.