31.01.2020

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

30.01.2020

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

28.01.2020

Vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/ 2021 do oboru vzdělávání
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

24.01.2020

Jaroměřská hokejka

Žáci naší školy se tradičně zúčastnili florbalového turnaje speciálních škol v Jaroměři. Z utkání jsme si přivezli krásné 8. místo, spoustu krásných sportovních zážitků a potkali nové kamarády. Děkujeme týmu naší školy za vzornou reprezentaci a sportovní chování. Poděkování patří i Ziadu Assadovi za perfektní organizaci soutěže a již nyní se těšíme se na další ročník Jaroměřské hokejky.

Naše práce

Žáci 8. a 9.ročníku ZŠ/ZŠS vyrobili při PV pod vedením paní učitelky Tiché „PARTU ROBOTŮ“.

20.01.2020

Zahájen projekt „Média v našem životě“ 

P R O J E K T:  MEDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ
Cílová skupina : Žáci 1.-9. roč. ZŠ, 1.- 10. ZŠS, 1.,2. PRŠ
Časové vymezení : 20. leden – 21. únor 2020
Hlavní cíl:

Dílčí cíle:

Plnění průřezového tématu  MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Plnění doplň. vzděl. oboru ETICKÁ VÝCHOVA

·           Vést žáky ke kritickému čtení a vnímání mediálních sdělení

·           Vést k interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality

·           Seznámit žáky s fungováním a vlivem médií ve společnosti

·           Vytvořit mediální sdělení

·           Rozlišovat manipulační působení médií  a identifikovat se s 

            pozitivními prosociálními vzory

·           Analyzovat etické aspekty různých životních situací

·           Aplikovat postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy

Vedoucí : Mgr. L.Marková, Mgr. J. Leplt

 Popis projektu

            Projekt MEDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec.

Projekt bude realizován prostřednictvím různých činností a soutěže žáků v hodinách VV, Prv, Vl, VU, OV, VO, Inf, ČJ. Během realizace projektu budou žáci přiměřenými úkoly vedeni k aktivnímu vnímání mediálních sdělení, pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, jejich fungování a vlivu ve společnosti a k tvorbě vlastního mediálního sdělení.

Vlastní průběh projektu

Pro všechny třídy jsou společné okruhy. Vyučující obdrží vzorový námět na realizaci daného tématu. Při vlastní realizaci projektu spolupracují tř. učitelé s vyučujícími daného předmětu, ve kterém bylo téma použito, při tvorbě mediálního sdělení především s vyučujícím INF.

Na společném závěrečném setkání – hodnocení projektu každá třída odprezentuje vlastní realizaci projektu formou mediálního sdělení. Jednotlivé okruhy si zvolí tř. uč. dle svého uvážení, možností a schopností žáků. Tvorba mediálního sdělení je pro všechny třídy povinná.

I. MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ

Cíl:

 • Seznámit žáky s fungováním a vlivem médií ve společnosti
 • Vést žáky ke kritickému čtení a vnímání mediálních sdělení
 • Vést k interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality

 Každá třída si vybere jedno téma, které zpracuje libovolným způsobem:

 1. Média a můj čas
 2. Televize – znaky, porovnání, tel. žánry, tel. relace – profese, pořady pro děti a mládež,
 3. Film – znaky, pojmy, porovnání, filmová realita x skutečnost, žánry, jak vzniká film,
 4. Rozhlas – znaky, porovnání, historie a současnost
 5. Hudba a zvuk jako součást mediálních obsahů
 6. Tisk – znaky, porovnání, funkce, historie
 7. Internet – přeměna masmédií, masová a osobní komunikace
 8. Reklama – funkce, druhy, působení, zkušenosti,
 9. Sociální sítě

Průběžně od 20.01. do 21.02.2020

 II. FILMOVÍ HRDINOVÉ

       Stručný popis realizace:

 Výběr alespoň jedné pohádky nebo filmu s tematikou mezilidských vztahů, který by mohl vést děti k identifikaci s pozitivními prosociálními vzory

 1. Sledování filmu s předchozím motivačním rozhovorem
 2. Následný rozbor,  event. zápis do připravených pracovních listů (v hod. ČJ, VO, TH), další námět – vytvoření žebříčku hodnot
 3. Shrnutí a zhodnocení

Navrhovaná témata:

FILMOVÍ KAMARÁDI  (pro nejmenší „klasické večerníčkové“ dvojice např. Pat a Mat, Bolek a Lolek, Jája a Pája, Kluk z plakátu…)

FILMOVÝ HRDINA – MŮJ VZOR (pro všechny kategorie; vybrat jakýkoliv film; možno využít také hotové pracovní listy: Karlík a továrna na čokoládu, Eragon, Klik – život na dálkové ovládání, Už zase skáču přes kaluže)

NESMRTELNÁ LÁSKA – síla lásky překoná i smrt (pro nejmenší: Sněhurka, Sněhurka a sedm trpaslíků, Šípková Růženka, Jak se budí princezny, Zlatovláska, Mrazík, Tři životy; pro starší: Seznamte se, Joe Black,  A co když je to pravda, Duch, Město andělů

Navrhovaná témata jsou závazná, vyberte alespoň jedno. Film vyberte z nabídky nebo úplně jiný, dle vlastního uvážení.

Průběžně od 20.01. do 21.02.2020

III. HRAJEME SI S MÉDII A SOUTĚŽÍME

Vědomostní soutěže prostřednictvím médií

Konkrétní formy, témata a organizace soutěží budou upřesněny podle domluvy s vyučujícími a zájmu žáků.

Termín: Předpokládaný průběh soutěží od 27.01. do 07.02.

IV. TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ

Výstup (hodnocení) projektu povinný

Cíl:

Vytvořit mediální sdělení

Za každou třídu bude odevzdáno alespoň jedno mediální sdělení v elektronické podobě,  které seznámí s měsíční prací na projektu (zpracování mediálního tématu, rozbor filmu, libovolná související témata)

Formy: tisková zpráva do Školního zpravodaje, prezentace, fotoreportáž ( fotografie s komentářem), elektronická prezentace (PowerPoint), video…

Termín odevzdání: do 18..02.; hodnocení –  prezentace v následujících dnech – termín bude upřesněn

Zpracovali Mgr. L. Marková,  Mgr. J. Leplt

16.01.2020

Městské muzeum

Křížová cesta – žáci V. a VII. třídy.
Pokračování souboru prezentací.

17.01.2020

Černo-bílý pátek

Barevný týden – den pátý

BLACK & WHITE

16.01.2020

Červený čtvrtek

Barevný týden – den čtvrtý

Červená je všude kolem nás. Červená = láska ♥

15.01.2020

Duhová středa

Barevný týdenden třetí

Dnešek byl opravdu duhový.

14.01.2020

Zeleno/žluté úterý

Barevný týden – den druhý

I s tím jsme si hravě poradili.

13.01.2020

Modré pondělí

Barevný týden – den první 

Úkol splněn na 100%. Modrá je prostě dobrá!

10.01.2020

Zprávy ze školní družiny

Dnes děti vyzkoušely krásné nové hračky.

08.01.2020

Zdravá výživa – exkurze

Třída I.B vyrazila na další poznávací exkurzi, tentokráte do nově otevřené prodejny se zdravou výživou. Dozvěděli jsme se, co znamená označení BIO na potravinách a které potraviny našemu tělu prospívají. Nechali jsme se inspirovat v předmětu příprava pokrmů a připravili jsme si jednoduchou zdravou svačinku do školy nebo do práce.

Kolektiv  I.B PRŠ

06.01.2020

TŘI KRÁLOVÉ

Ve všech třídách školy si žáci připomněli tento svátek a jeho význam. U nás v PrŠ I.A  proběhl formou projektového dne napříč vyučovacími předměty (ČJ, EV, RV, VV, HDV). Poslouchali jsme, četli, přemýšleli, diskutovali, kreslili a malovali, zpívali …

Tříkrálovým svátkem byla uzavřena „vánoční“ část školního projektu Tradice.