Historie školy

Eduard Veselý (1904 –1971)

Zasloužilý učitel Eduard Veselý  se po studiu na státním učitelském ústavu v Hradci Králové zaměřil na výchovu mládeže smyslově, duševně, tělesně i jinak postižené. Této činnosti věnoval všechny své síly, čas i zájmy. Soustředil se především na psychopedii a logopedii. Tyto dva obory mu udaly životní směr.

Velkým dílem se zasloužil o vybudování Pomocné školy ve Dvoře Králové nad Labem (otevřena 1.9.1935), kde působil dlouhá léta jako ředitel. Později otevřel logopedickou poradnu. Byl u nás jedním z prvních, jenž  si ve své praxi začal všímat dětí dyslektických, dysgrafických a dyskalkulických. V tomto oboru se stal vynikajícím praktikem, ale i teoretikem (napsal řadu vědeckých pojednání). Pro logopedy a děti vadně mluvící vydal několik příruček, z nichž nejznámější je „Učíme se číst a mluvit“. V polovině 50. let byl Eduard Veselý za svou činnost v oblasti speciální pedagogiky jmenován zasloužilým učitelem.

Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem se snaží pokračovat v odkazu svého „zakladatele“. Vzdělává děti vyžadující zvláštní péči, pro které nejsou na běžných základních školách odpovídající podmínky, s využitím nejnovějších poznatků, moderních prostředků a netradičních forem vyučování.

Historie školy

Již ve 30. letech minulého století se počalo uvažovat o zřízení pomocné školy ve Dvoře Králové n/L. Pomocná třída byla zřízena 1. září 1930 při obecné škole chlapecké.

Od 1.7.1935 byla výnosem zemské školní rady v Praze ustanovena samostatná pomocná škola odtržením od obecné školy. Současně byl řídícím učitelem pomocné školy ustanoven Eduard Veselý, který stál v čele školy až do své smrti v roce 1971. Svojí neúnavnou a poctivou prací se zasloužil o velmi dobrou  pověst školy a dosáhl výborných úspěchů v oblasti logopedie.

15.11.1948 byla škola podle výnosu ministerstva školství přejmenována na zvláštní školu. Od roku 1949 se začalo učit podle nových osnov vypracovaných pro zvláštní školy. V tomto roce byly na škole 2 třídy po 12 žácích. Postupem let se počet žáků zvyšoval. Např. ve školním roce 1954 /1955 navštěvovalo školu 61 žáků a škola zřídila druhé oddělení družiny mládeže. Přibližně v roce 1950 se začali pravidelně pořádat pro děti školní výlety. Ve školním roce 1961/1962 činil počet žáků ve škole 101. Od roku 1965/1966 se pravidelně ve Dvoře Králové pořádá okresní kolo sportovních her mládeže.

V 90. letech bylo v devíti třídách vyučováno 120 až 130 žáků, ve škole pracovalo 16 pedagogických pracovníků. Budova v Přemyslově ulici, stará již přes sto let, přestala vyhovovat z řady hledisek provozu školy. Proto začala v roce 1990 její celková rekonstrukce. Od 1.září 1993 mohli žáci zvláštní školy opět usednout do lavic ve své ,,nové“ škole.

Jak šel čas

Ve školním roce 2004/2005 ve škole nově zřízena třída pro žáky s kombinovaným postižením. V této třídě byly praktikovány alternativní formy výuky – strukturované vyučování, canisterapie, pohybová terapie. Pohybová terapie byla realizována v relaxační místnosti, na jejíž zařízení obdržela škola grant KÚ – OŠMT Královehradeckého kraje. Škola pořádala kurz pro mladé lidi, kteří opouštějí základní školu bez kvalifikace. Rovněž na tento projekt jsme získali grant. Praktická škola dvouletá v Husově domově byla rozšířena o druhou třídu. Pomoc při práci se žáky s kombinovaným postižením zajišťovali osobní asistenti.

Od 1.1.2006 používá škola nový název Základní škola a Praktická škola. Ve škole pokračuje vzdělávání žáků s kombinovaným postižením alternativními formami výuky – strukturované vyučování, canisterapie, pohybová terapie. Strukturované vyučování je realizováno ve třídách k tomuto účelu upravených, pohybová terapie v relaxační místnosti. Škola obdržela další grant KÚ – OŠMT Královehradeckého kraje na kompenzační pomůcky pro žáky s kombinovaným postižením.

1.9.2007 vešel v platnost pro naši školu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – EDA pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

Od září 2010 se vzdělávání podle nového ŠVP týká rovněž žáků základní školy speciální – žáků se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a autismem.

V září 2013 se otevírá třída pro základní vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení – závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování.

Dnes je naše škola  moderní institucí otevřenou všem, kteří ji potřebují. Poskytuje základní a střední vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu EDA. Nabízí vzdělávání v základní škole, základní škole speciální a praktické škole dvouleté.