29.01.2021

POLOLETNÍ PRÁZDNINY


28.01.2021

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

Žákům (jejich zákonným zástupcům), kteří nebudou z důvodů nemoci, karantény, či jiných důvodů přítomni ve škole, bude sdělen obsah výpisu třídním učitelem.

Žáci přítomní ve škole obdrží VÝPIS VYSVĚDČENÍ ZA I. POLOLETÍ (originál vysvědčení zůstane uložen ve škole do konce školního roku).


27. 01.2021

PROJEKT MÉDIA

Vzhledem k epidemiologické situaci je školní projekt MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ prodloužen do 28.02.2021.

Hodnocení projektu proběhne v týdnu od 01.03. do 05.03.


26.01.2021

ZIMNÍ RADOVÁNKY V ZŠS

V zimním období si užíváme sněhové nadílky. Myslíme též na zvířátka, která chodíme krmit.

      


22.01.2021

PRVNÍ ONLINE KAVÁRNA PRO RODIČE

Ve čtvrtek 21. ledna 2021 proběhlo od 17. hodin první on-line setkání rodičů s vyučujícími, nazvané on-line kavárna pro rodiče.

Zúčastnili se tři rodiče, vedení školy a třídní učitelé.

Setkání se vedlo v příjemné atmosféře. Z témat, která zazněla, uvedu alespoň: vánoční cukroví, hry dětí na sněhu, hry dětí na zamrzlém bazénu a závěrečné téma byl covid.

Rodičům vyhovoval i zvolený čas. Celé setkání skončilo po hodině a půl.

Všichni se domluvili na dalším setkání přibližně za měsíc.

Mgr. Jiřina Sommerová


18.01.2021

Anglický jazyk

I nadále v tomto školním roce pokračuje náš POSTCROSSING a WORLDWIDE PEN CLUB. Jedná se o celosvětový projekt, v němž si lidé vzájemně posílají pohledy z nejrůznějších míst světa. Součástí projektu je i a mezinárodní dopisovací klub, v němž si můžeme najít i nové přátelé. Naše nové školní pohledy odeslány a těšíme se na naše příchozí pohledy. Zatím nám v tomto roce došel jako první pohled s nejslavnějšími vodopády na světě. Víte, jaké to jsou? My už ano.

PLNÍME SNY

I v tomto školním roce plníme sny. Martinovi se splnilo přání a obdržel první dopisy z Japonska. Nové kamarádství na cestě, spoustu nových informací a možná v budoucnosti i jeho vysněná cesta do Země vycházejícího slunce .

     


15.01.2021

Jak jsme „hrdě“ zvládli barevnou výzvu: FOTOGALERIE


10.012021


12.01.2021

Jak jsme pekli perník – ZŠS IV.C

Vaření a pečení nás baví, a tak jsme si v rámci pracovního vyučování upekli perník s citronovou polevou.
Vůně se linula celou naší školou a jelikož jsme na perník sklidili jen samou chválu o recept se rádi podělíme.
Určitě se Vám povede, tak jako nám, dobrou chuť.

12.01.2021

ŠKOLNÍ PROJEKT „MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ“

P R O J E KT  

Název :   

MEDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ 

 

Cílová skupina :   Žáci 1.-9. roč. ZŠ, 1.- 10. ZŠS, 1.,2. PRŠ 
Časové vymezení :  12leden – 12. únor 2021 
Cíl(e) :  

Hlavní cíl  

 

Dílčí cíle  

 

Plnění průřezového tématu  MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Plnění doplň. vzděl. oboru ETICKÁ VÝCHOVA 

 • Vést žáky ke kritickému čtení a vnímání mediálních sdělení   
 • Vést k interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality  
 • Seznámit žáky s fungováním a vlivem médií ve společnosti 
 • Vytvořit mediální sdělení 
 • Rozlišovat manipulační působení médií  a identifikovat se s pozitivními prosociálními vzory  
 • Analyzovat etické aspekty různých životních situací  
 • Aplikovat postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy 

 

 

Popis projektu  

Projekt MEDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. 

Projekt bude realizován prostřednictvím různých činností a soutěže žáků v hodinách VV, PrvVl, VU, OV, VO, Inf, ČJ. Během realizace projektu budou žáci přiměřenými úkoly vedeni k aktivnímu vnímání mediálních sdělení, pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, jejich fungování a vlivu ve společnosti a k tvorbě vlastního mediálního sdělení.  

 Vlastní průběh projektu 

Pro všechny třídy jsou společné okruhy. Vyučující obdrží vzorový námět na realizaci daného tématu. Při vlastní realizaci projektu spolupracují tř. učitelé s vyučujícími daného předmětu, ve kterém bylo téma použito, při tvorbě mediálního sdělení především s vyučujícím INF. 

Na společném závěrečném setkání – hodnocení projektu každá třída odprezentuje vlastní realizaci projektu formou mediálního sdělení. Jednotlivé okruhy si zvolí tř. uč. dle svého uvážení, možností a schopností žáků. Tvorba mediálního sdělení je pro všechny třídy povinná. 

I.MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ 

Cíl:  

 • Seznámit žáky s fungováním a vlivem médií ve společnosti 
 • Vést žáky ke kritickému čtení a vnímání mediálních sdělení   
 • Vést k interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality  

 Každá třída si vybere jedno téma, které zpracuje libovolným způsobem: 

 • Média a můj čas 
 • Tisk – znaky, porovnání, funkce, historie 
 • Rozhlas – znaky, porovnání, historie a současnost 
 • Hudba a zvuk jako součást mediálních obsahů 
 • Televize – znaky, porovnání, tel. žánry, tel. relace – profese, pořady pro děti a mládež, 
 • Reklama – funkce, druhy, působení, zkušenosti, 
 • Film – znaky, pojmy, porovnání, filmová realita x skutečnost, žánry, jak vzniká film, 
 • Internet – přeměna masmédií, masová a osobní komunikace 
 • Sociální sítě 

II.FILMOVÍ HRDINOVÉ 

       Stručný popis realizace:  

 • Výběr alespoň jedné pohádky nebo filmu s tematikou mezilidských vztahů, který by mohl vést děti k identifikaci s pozitivními prosociálními vzory.  
 • Sledování filmu s předchozím motivačním rozhovorem  
 • Následný rozbor, event. zápis do připravených pracovních listů (v hod. ČJ, VO, TH), další námět – vytvoření žebříčku hodnot 
 • Shrnutí a zhodnocení – do tabulky na nástěnce ve sborovně zapsat tř., téma, název sledovaného filmu, stručné hodnocení (vložit do spol. dokumentů) 

 III. HRAJEME SI S  MÉDII A SOUTĚŽÍME 

Vědomostní soutěže prostřednictvím médií 

IV. TVORBA MEDIÁLNÍHO SDĚLENÍ 

Výstup (hodnocení) projektu povinný  

Cíl: Vytvořit mediální sdělení 

Za každou třídu bude odevzdáno alespoň jedno mediální sdělení v elektronické podobě,  které seznámí s měsíční prací na projektu (zpracování mediálního tématu, rozbor filmu, libovolná související témata) 

Formy: tisková zpráva do Školního zpravodaje, prezentace, fotoreportáž ( fotografie s komentářem), elektronická prezentace (PowerPoint), video… 

Po ukončení projektu bude provedeno hodnocení spojené s prezentací a oceněním nejlepších prací.

Mgr. Lucie Marková


06.01.2021

TŘI KRÁLOVÉ

Vánoční čas jsme tradičně uzavřeli svátkem Tří králů.

Ve středu 6.ledna 2021 prošli naší školou Tři králové. V letošním roce nezpívali, doprovázela je píseň z YouTube. Každé dveře ozdobili nápisem K+M+B 2021.
Tříkrálovému tvoření se věnovali žáci ve školní družině, I.tř. a ZŠS.
V PrŠ I.A se žáci seznámili s legendou, zvyky a tradicemi, které se váží k tomuto dni, s významem obchůzky s koledou v minulosti a Tříkrálové sbírky v současnosti.
Zbytek dne se věnovali „tříkrálovému tvoření“ a úklidu vánoční výzdoby.

04.01.2021

Vítejte ve škole po vánočních prázdninách!