01.09.2020

Zde zveřejňovány důležité informace, sdělení a dokumenty týkající se úprav organizace vzdělávání v souvislosti s COVID-19.

Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy

Pokyn ředitele školy k testování žáků i zaměstnanců dle mimořádného opatření platného pro školy s účinností od 31. 01. 2022

V období od 31. ledna 2022  probíhá testování  žáků  i zaměstnanců  každé pondělí.

Nově se netestují žáci a zaměstnanci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů,

Všichni, kteří nejsou přítomni v den testování, se otestují před zahájením vyučování první den své přítomnosti ve škole.

Tento pokyn ředitele školy nabývá účinnosti 31.01.2022 a ruší pokyny předcházející.

Ve Dvoře Králové nad Labem 28. 01. 2022

 Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Pokyn ředitele školy k testování od 31.01.22-celé znění-PDF

Mimořádné opatření v plném znění:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-1-2022.pdf


Pokyn ředitele školy k testování žáků i zaměstnanců dle mimořádného opatření platného pro školy s účinností od 03. 01. 2022

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků i zaměstnanců 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí.
Nově se testují i žáci a zaměstnanci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
Všichni, kteří nejsou přítomni v den testování, se otestují před zahájením vyučování první den své přítomnosti ve škole.

Pokyn ředitele školy k testování žáků i zaměstnanců od 03. 01. 2022 – celé znění – PDF

Testování – plakát – PDF


Sdělení ředitele školy

V pondělí 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021 se budou žáci ve škole testovat antigenními testy.

Chybějící žáci se otestují první den příchodu do školy. Organizace testování je stejná jako v září.

Testování nepodstupují žáci, kteří

 • splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
 • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali covid-19 v posledních

180 dnech, se otestují ve škole svými antigenními testy nebo doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Ve Dvoře Králové nad Labem 16. 11. 2021

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka škol

Sdělení ředitele školy – Testování 22.11. a 29.11.2021_PDF 

Pokyn ředitele školy dle mimořádných opatření platných pro školy
s účinností od 1. 11. 2021_PDF

Ochrana dýchacích cest od 25.10.2021_PDF

Sdělení

Č. j.: ZSPS- 61/2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády o přijetí krizového opatření s účinností od 03.05.2021

· probíhá ve škole testování 1x týdně – v pondělí

· je žákům umožněna tělesná výchova venku

Ve Dvoře Králové nad Labem 30. 04. 2021.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Sdělení rodičům vycházejících žáků

Č.j. ZSPS- 50/2021

Žákům, kteří se budou osobně účastnit přijímací zkoušky, vydá škola potvrzení o výsledku školního antigenního testu žáka. Test nesmí být v den přijímací zkoušky starší 7 dnů. Potvrzení žák u přijímacích zkoušek předkládá k nahlédnutí.

Ve Dvoře Králové nad Labem 19.04.2021

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Provoz školy od 12. 4. 2021 na základě platných zákonů a nařízení vlády

1. Prezenční výuka je umožněna pouze žákům, kteří:
– nevykazují příznaky onemocnění Covid 19
– splnili podmínky testování ve školách

2. Ve škole si musí žáci i pracovníci chránit dýchací cesty:
– minimálně zdravotnickou ochrannou rouškou – žáci ZŠ
– respirátorem- žáci Praktické školy dvouleté

3. Prosíme rodiče, aby do školy vybavili žáky alespoň 2 zdravotnickými rouškami (pouze žáci ZŠ)
nebo 2 respirátory(FFP2, KN95) denně.

4. Žáci prezenční výuky se přímo ve škole podrobují povinnému samotestování .
Testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek.
Žáci se samotestují testy Lepu Medical, SARS –CoV- 2 Antigen Parid Test Kit.
Žákům, kteří nezvládnou samotestování , pomohou zákonní zástupci.

Více:

Ve Dvoře Králové nad Labem 9. 4. 2021

Důležité sdělení 

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 04. 2021 se učíme ve škole.

Vyučování se mohou zúčastnit pouze žáci s negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu.

První testování se uskuteční v pondělí 12. 04. 2021 před vyučováním. Žáci, kteří zvládnou samotestování, se otestují ve své třídě pod dohledem třídních učitelů. Žákům, kteří potřebují pomoc, asistují zákonní zástupci.

Žádám rodiče, jejichž děti potřebují pomoc při testování, aby o své přítomnosti předem informovali třídní učitele.

Chcete-li vědět, jak budou žáci  samotestování ve škole provádět, shlédněte instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=7s.

V naší škole máme k dispozici Lepu testy k samoodběru z přední části nosu.  V případě nejasností se s dotazy obracejte na své třídní učitele.

Děkuji za spolupráci.

Ve Dvoře Králové nad Labem 8. 4. 2021

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Informace pro žáky a rodiče ke vzdělávání na dálku
(distanční vzdělávání)

Aktualizace k 01.03.2021 zde Informace pro žáky a rodiče ke vzdělávání na dálku


Sdělení rodičům

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády o přijetí krizového opatření s účinností od 27. 2. 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.

Od pondělí 1. 3. 2021 zahajujeme distanční výuku žáků.

Žáci základní školy a praktické školy mají v pondělí 1. 3. 2021 online třídnické hodiny. Pozvánku naleznou v kalendáři Microsoft Office 365.

Případné dotazy rodičů zodpoví třídní učitelé v pondělí 1. 3. 2021 po skončení třídnických hodin.

Ve Dvoře Králové nad Labem 28. 02.2021.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Zde ke stažení aktualizované čestné prohlášení v návaznosti na opatření v souvislosti s COVID-19

Cestne_prohlaseni – nezl – karanténa

Cestne_prohlaseni – zl – karanténa


Sdělení rodičům

Č.j. ZSPS-150/2020 – 1

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 je na základě vládního nařízení obnovena prezenční výuka ve škole.

Žáci se učí v kolektivech svých tříd. Hudební výchova probíhá bez zpěvu, tělesná výchova bez sportovních činností.

Provoz školní družiny je zachován, žáci jsou rozděleni do menších skupin.

Žáci ani pedagogičtí pracovníci dle nařízení vlády nemají povinnost nosit roušky ve škole, ale mohou se na nošení roušek dohodnout. Pedagogickým pracovníkům doporučuji chránit si dýchací cesty rouškou nebo respirátorem po celou dobu pobytu ve škole.

Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, nemusí být teplota, apod.). Domluvené schůzky probíhají v rouškách.

Vyskytnou-li se u žáka příznaky onemocnění v průběhu dne, jsou rodiči povinni bezodkladně žáka vyzdvihnout a kontaktovat ošetřujícího lékaře.

Jestli žák trpí alergickým onemocněním dýchacích cest, musí být o alergii písemně informován třídní učitel (lékařské potvrzení, čestné prohlášení rodiče).

Předem děkuji za Vaši spolupráci.

Ve Dvoře Králové nad Labem 13. 11. 2020

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Vážení rodiče,

dle nařízení vlády o přijetí krizového opatření s účinností od 2. 11. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.  Od pondělí 2. 11. 2020 zahajujeme distanční výuku žáků. Informace o výuce vám poskytnou třídní učitelé dne 2. 11. 2020 od 9.00 hod.

Ve Dvoře Králové nad Labem 31. 10. 2020.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


č.j. ZSPS- 146/2020 

Informace pro žáky a rodiče ke vzdělávání na dálku
(distanční vzdělávání)  

 Aktualizováno dne: 2.11.2020  

Při výuce na dálku se budeme řídit pravidly pro vzdělávání distančním způsobem, která vycházejí 
z novely Školského zákona č.349/2020 a metodického doporučení Ministerstva školství ČR z 23. 9. 2020. 

Obecná pravidla distančního vzdělávání  

 • Žáci mají POVINNOST vzdělávat se distančním způsobem. 

Distanční vzdělávání je přizpůsobeno schopnostem a možnostem žáků: 

 1. probíhá v prostředí Microsoft 365 

náhradní formy: 

 1. zveřejnění učebních materiálů prostřednictvím webových stránek školy www.zs-dk.cz – distanční výuka 
 1. osobní převzetí učebních materiálů v předem dohodnutých termínech u vchodu školy. 

Žák odevzdává zadané úkoly v termínu a prokazuje snahu o plnění pokynů učitele. 

Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci a je nutné, aby tuto absenci rodiče omluvili třídnímu učiteli nejpozději do 3 pracovních dnů.  

Za odevzdané úkoly bude žák klasifikován známkami, případně slovním hodnocením jako 
při prezenční výuce či prostou evidencí splněných/nesplněných úkolů. Učitel zohlední aktivitu
při distančním vzdělávání, zhodnotí schopnost žáků uplatňovat poznatky při řešení úkolů a 
při samostatné práci. 

 •  Zadání úkolů pro žáky bude co nejjasnější a nejsrozumitelnější, tak, aby žáci bez velké pomoci rodičů sami věděli, co se po nich požaduje.  
 • Učitelé budou do distanční výuky zařazovat i online výuku. Online konzultace (např.  videokonferencebudou sloužit k individuální podpoře žáků. Vyučující budou mít stanoveny pravidelné konzultační hodiny, při nichž se budou věnovat online podpoře žáků.  
 •  Do distanční výuky budou zapojeni na základě instrukcí učitelů také asistenti pedagoga.  
 •  V případě, že si žáci nebudou plnit své povinnosti související s distanční výukou, budou třídní učitelé neprodleně informovat zákonné zástupce 
 • Žáci, kteří se nedokáží připojit k online výuce, budou vypracovávat úkoly zveřejněné prostřednictvím webových stránek školy. Tito žáci 1x týdně odevzdají vypracované úkoly vyučujícím (oskenované mailem nebo v předem domluveném čase u vchodových dveří školy). 
 •  Učitelé budou rodičům odpovídat na dotazy v pracovní dny v čase 8:00 – 9:00 hod. a 13.30 – 15:30 hod. 

 

 Pravidla pro distanční vzdělávání na 2. stupni (6. – 9. ročník) ZV, ZV UVP. 

 • Pro komunikaci mezi žáky a učiteli bude používáno prostředí Microsoft Office 365, se kterýmse žáci naučili pracovat při prezenční výuce.  Žáci se budou DENNĚ přihlašovat do Office 365 a aktivně sledovat zadání úkolů, plánovaná online setkání videokonference, došlé e-maily apod.  

Ve výjimečných případech využijí nabízené alternativy (bod  2, 3). 

 • Zadáváníúkolů  bude probíhat u předmětů jedenkrát týdně (po, út) 

 

Pravidla pro distanční vzdělávání na 1. stupni  (1. – 5. ročník) ZV, ZV UVP. 

 • Pro komunikaci mezi žáky a učiteli bude přednostně používáno prostředí Microsoft Office 365, ale po vzájemné dohodě mohou být využity i dalšíalternativy 
 • Žáci, kteří se nedokáží připojit k online výuce, budou vypracovávat zadané úkoly. Tito žáci nebo jejich zákonní zástupci 1x týdně odevzdají vypracované úkoly vyučujícím v předem domluveném čase u vchodových dveří školy. 

 

Pravidla pro distanční vzdělávání u žáků ZŠS.  

Tištěné úkoly budou předávány u vchodových dveří školy každý týden v pondělí – úterý v individuálně stanoveném čase pro každého žáka, tak aby se u vchodu nesetkávali rodiče různých žáků. 

 • Povinností zákonného zástupce je zajistit pravidelné převzetí úkolů a odevzdání vypracovaných úkolů vždy 1x týdně. 
 • Komunikaci s rodiči budou zajišťovat třídní učitelé a asistenti pedagoga ve třídách ZŠS. 

Pro komunikaci mezi žáky a učiteli může být používáno prostředí Microsoft Office 365.  

Pravidla pro distanční vzdělávání HD – tříd  I.A,  I.B,  IV.D,  VII., VIII. A. 

 • Pro komunikaci mezi žáky a učiteli bude používáno prostředí MicrosoftOffice 365. Žáci jsou rozděleni do skupin. Každá skupina bude konzultovat 1x týdně s přiděleným vyučujícím, vždy 
  od 10 hodin (

Konzultace zajišťují: Ša – úterý, Ma – středa, Le – čtvrtek. 

 • Zadávání úkolů a přebírání vypracovaných úkolů bude probíhavždy v pátek od 13 hodin 
  na odloučeném pracovišti v ulici Vrchlického 700. 

Ostatní žáci I. B. – výuka v Microsoft Teams nebo předávání písemných úkolů vždy v úterý, dle předběžné domluvy. 

 

 Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy 


Vážení rodiče,

dle nařízení vlády o přijetí krizového opatření s účinností od 14. 10. 2020 pokračuje prezenční výuka žáků.

Ve dnech 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 mají žáci podzimní prázdniny.

Ve Dvoře Králové nad Labem 13. 10. 2020.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Vážení rodiče,

od pondělí 12. 10. 2020 se žáci učí běžným způsobem. Zákaz prezenční výuky se na naši školu nevztahuje.

Hudební výchova nadále probíhá bez zpěvu. Při tělesné výchově na 2. stupni se žáci věnují turistice nebo náhradní tematické výuce ve třídě.

Do konce října 2020 nejezdí žáci na plavecký kurz. Provoz školní družiny není omezen.

Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, nemusí být teplota, apod.). Domluvené schůzky probíhají v rouškách.

Pokud se u žáka vyskytnou příznaky onemocnění v průběhu dne, jsou rodiči povinni bezodkladně žáka vyzdvihnout a kontaktovat ošetřujícího lékaře.

Jestli žák trpí alergickým onemocněním dýchacích cest, musí být o alergii písemně informován třídní učitel (lékařské potvrzení, čestné prohlášení rodiče).

Předem děkuji za Vaši spolupráci, společně vše zvládneme.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Ve Dvoře Králové nad Labem 09. 10. 2020


Sdělení rodičům

Č.j. ZSPS – 132/2020

Vážení rodiče,

žák s projevy akutního onemocnění se nesmí účastnit prezenční výuky.

Jsou-li při vstupním filtru zjištěny projevy onemocnění, žák nevstupuje do školy, ale ihned odchází se svým doprovodem domů.

 Není-li přítomen doprovod žáka, vyučující telefonují zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám.  Ti jsou povinni bezodkladně žáka ve škole vyzvednout.

Vyskytnou-li se u žáka příznaky onemocnění v průběhu dne, je žák izolován v samostatné místnosti.  Okamžitě jsou telefonicky informováni zákonní zástupci, popř. pověřené osoby. Ti jsou povinni bezodkladně žáka ze školy vyzdvihnout. Po celou dobu nezbytné izolace je žákovi zajištěn dohled zletilé osoby. O izolaci je prováděn zápis.

Pokud žák trpí alergickým onemocněním dýchacích cest, přinese třídnímu učiteli čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.

Žáci jsou povinni s sebou mít minimálně 2 roušky denně pro případ, že se u nich projeví onemocnění během výuky.

Žáci ani pracovníci školy nemají povinnost nosit nasazené roušky v budově školy. Toto opatření vyplývá z „Mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví“ ze dne 17. 09.2020.

Děkuji Vám za Vaši spolupráci.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Ve Dvoře Králové nad Labem 17. 09. 2020.


Sdělení

Č. j. ZSPS – 129/2020

Vzhledem k aktuální zprávě ministra zdravotnictví Vás žádám, aby od 10.09.2020 měli žáci s sebou minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Bližší informace pro školy budou zveřejněny během dne.
Sledujte www.zs-dk.cz
09.09.2020
Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Sdělení na základě doporučení Manuálu MŠMT k provozu školy:

ZSPS-123/2020

Vážení rodiče,

upozorňuji Vás, že do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, nemusí být teplota, apod.).

Pokud se u žáka vyskytnou příznaky onemocnění v průběhu dne, jsou rodiči povinni bezodkladně žáka vyzdvihnout a kontaktovat ošetřujícího lékaře.

Pokud žák trpí alergickým onemocněním dýchacích cest, je mu umožněn vstup
do školy pouze, přinese-li potvrzení od svého lékaře.

Buďte v kontaktu s třídními učiteli. Poskytněte své aktuální kontakty – telefonní čísla, mailové adresy.

Předem děkuji za Vaši spolupráci.

Ve Dvoře Králové nad Labem 02. 09. 2020.                                                                                                                                   Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Provozní a vnitřní režim školy
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Základní škola a Praktická škola
Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  tel. 499 320 751/499 622 476, e-mail: info@zs-dk.cz , www.zs-dk.cz

č. j. ZSPS- 114/2020

V souladu se:

–        Zákonem č. 258/2000 Sb, Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění,

–        Zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění,

–        Vyhláškou č. 410/2005 Sb., Hygienické požadavky na prostory,

–        Manuálem: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (manuál).

Pro standardní provoz školy v souladu s hygienickými požadavky a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR stanovuji následující opatření:

Aktuální informace pro zákonné zástupce jsou písemně sdělovány prostřednictvím aktualit webových stránek školy www.zs-dk.cz  a vylepovány na vstupních dveřích hlavního vchodu školy. Dle potřeby budou obměňovány.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci vstupují do školy samostatně, s doprovázející osobou se rozloučí před vchodem.
 • Doporučuji, aby každý žák měl s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Roušky jsou pro případ, že by žák v průběhu vyučování začal vykazovat známky onemocnění.
 • Žáci si před vstupem do šatny vydezinfikují ruce. Ráno na aplikaci dezinfekce dohlíží pracovník školy vykonávající dohled u vstupu do školy. V průběhu dne dohled zajišťuje pracovník, který vpustil žáky do školy.
 • Po ukončení ranního dohledu uklízečka vyvětrá šatnu, vytře na mokro vstupní prostor a šatny.
 • Potřebuje-li zákonný zástupce jednat s pracovníky školy. Zatelefonuje a každou schůzku si předjedná.

 V budově školy

 Učebny, toalety, dílny, tělocvična i cvičná kuchyň jsou vybaveny dezinfekcí v nádobě s dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou, popřípadě mýdlem v dávkovači. Dezinfekci, mýdlo a jednorázové papírové ručníky doplňuje uklízečka.

 • Na každém patře školy je určený pracovník, který po velké přestávce, tj. v 9.55 hod. a o polední přestávce, tj. ve 11.35 hod. vydezinfikuje WC, umyvadla, kliky a krátce vyvětrá WC ventilačkou. Je doporučeno, aby se pracovník při dezinfikování chránil gumovými rukavicemi.

 Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy je doporučené, aby si každý žák umyl ruce mýdlem a následně použil dezinfekci na ruce.
 • Umývání a dezinfikování rukou v průběhu vyučování doporučuje vyučující.
 • Větrání zajišťuje vyučující minimálně po každé vyučovací hodině.

 Úklid a dezinfekce

 • Úklid a dezinfekce toalet provádí určený pracovník po velké přestávce, tj. v 9.55 hod. a
  o polední přestávce, tj ve 11.35 hod. Ve třídě IX. A dezinfikuje určený pracovník.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). Zajišťuje vyučující na konci každé hodiny.
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Na vyhrazeném místě u vstupu do školy, před ředitelnou nebo v ředitelně  probíhají konzultace pozvaných osob. Po ukončení konzultace pedagogický pracovník, u něhož probíhala konzultace, vydezinfikuje plochu stolu a místa k sezení.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. Zajišťuje uklízečka.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Jednou denně zajišťuje uklízečka. V průběhu dne zajišťuje dezinfikování vyučující, který v místnosti působil.
 • Odpadkové koše jsou opatřeny vyjímatelnými jednorázovými pytli. Denně, vždy
  po skončení výuky, vynáší koše uklízečka. Je-li koš přeplněn během výuky, vynese obsah do popelnice asistent pedagoga.
 • Ke každé třídě je přidělený asistent pedagoga, který před příchodem žáků do třídy třídu vyvětrá. Po velké přestávce, na začátku polední přestávky a po ukončení vyučování tento asistent vydezinfikuje kliky, vodovodní baterie, místa k sezení, spínače světel, školní lavice, stoly. Při dezinfikování se pracovník chrání gumovými rukavicemi.
 • Na odloučeném pracovišti je dezinfikování zajištěno v součinnosti s pracovníky HD.

Uklízečka po skončení vyučování provádí úklid všech užívaných místností a společných prostor:

 • dezinfikuje kliky dveří, zábradlí,
 • dezinfikuje WC – prkénko, kliky dveří, vodovodní baterie,
 • vytírá na mokro a dezinfikuje podlahy,
 • vynáší odpadkové koše,
 • doplňuje dezinfekce, mýdla a papírové utěrky.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit oddělení žáků, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních žáků
a zajistí pro ně dohled zletilé fyzické osoby
(§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  

Škola volí tento postup:

 • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; odchází se zákonným zástupcem domů.
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – vyučující neprodleně informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k nasazení roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti za účelem izolace od ostatních přítomných ve škole a současně telefonické informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Pro účely izolace byla zvolena kovodílna, tj. místnost č. 5. Izolační WC je určeno WC č. 15 v přízemí školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka  o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem  v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim.

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Školní stravování ve školní jídelně

Podle pokynů manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení přistoupili ve školní jídelně ke změně organizace provozu jídelny. Žákům školní družiny naší školy byl přidělen čas ve 13.00 hodin.

Při stravování zaměstnanců je kladen důraz na to, aby pracovníci naší školy konzumovali oběd ve školní jídelně a obědy si odnášeli pouze v krajním případě. Pro výdej oběda do jídlonosičů je vypracován postup: strávník rozloží vlastní nádobí na tác, kuchařka  bez přímého kontaktu naplní nádoby, strávník si tác odnese na vyhrazené místo, uzavře nádoby, tác odevzdá do špinavého nádobí. Nejlépe v určené době 11.00 – 11.30. hod.

Jednotlivá opatření závisí na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.

Vysvětlení pojmů:

Infekčním onemocněním je míněno onemocnění vyvolané infekcí nebo toxinem.

Izolace, tj. okamžité oddělení fyzické osoby, která onemocněla nebo jeví znaky onemocnění, např. rýma, kašel, nemusí být zvýšená teplota.

Kontakty:

Koronalinka MŠMT:

po – pá            8 – 17 hod.

koronavirus@msmt.cz

tel. č.:234 811 111

KHS Královéhradeckého kraje:

zaneta.moravkova@khshk.cz

 

Ve Dvoře Králové n. L. 31. 08. 2020                                                                                                                                  Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka

Přílohy:

Cestne_prohlaseni-zl

Cestne_prohlaseni – nezl

28.05.2020

NEPOVINNÁ VÝUKA OD 8.6.2020

Základní škola a Praktická škola, Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel. 499 320 751/499 622 476 e-mail: info@zs-dk.cz www.zs-dk.cz

Nepovinná přítomnost žáků v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu škol účinným od 1. června 2020 č. j. ZSPS-73/2020

Všichni žáci jsou do 30. 06. 2020 vzděláváni distančně. Úkoly zveřejňujeme prostřednictvím webové stránky školy www.zs-dk.cz v odkazu domácí příprava žáků. Žáci 2. stupně ZŠ jsou online vzděláváni prostřednictvím systému Microsoft Teams.

Od 08. června 2020 je žákům umožněna dobrovolná osobní přítomnost ve škole za těchto podmínek:

1. žákům 2. stupně ZŠ formou individuální nebo skupinové konzultace s třídním učitelem. Každý třídní učitel má stanovený jeden konzultační den v týdnu. Časový harmonogram konzultací žáků stanoví předem ředitel školy.

 • Obsah konzultací je v kompetenci třídního učitele, navazuje na vzdělávání na dálku, jedná se o odevzdávání vypracovaných úkolů, procvičování učiva v souladu s ŠVP, odevzdání učebnic, převzetí vysvědčení.
 • Zákonný zástupce je povinen předem vyjádřit zájem o dobrovolnou osobní přítomnost žáka ve škole. Do 02. 06. 2020 písemně sdělí zájem třídnímu učiteli. (formulář příloha č.3)
 • Při prvním vstupu do školy žák odevzdá podepsané písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin viz. příloha č. 1.

2. žákům PrŠ formou individuální nebo skupinové konzultace s přiděleným učitelem. Časový harmonogram konzultací žáků stanoví předem ředitel školy.

 • Obsah konzultací navazuje na vzdělávání na dálku, jedná se o odevzdávání vypracovaných úkolů, procvičování učiva v souladu s ŠVP, odevzdání učebnic, převzetí vysvědčení. Zákonný zástupce je povinen předem vyjádřit zájem o dobrovolnou osobní přítomnost žáka ve škole. Do 02. 06. 2020 písemně sdělí zájem třídnímu učiteli. (formulář příloha č.3)
 • Při prvním vstupu do školy žák odevzdá podepsané písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin viz. příloha č. 1.

3. žákům základní školy speciální (ZŠS)

 • Žáci budou rozděleni do skupin. Složení skupin je neměnné po celou dobu nepovinné přítomnosti ve škole. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Zákonný zástupce je povinen předem vyjádřit zájem o dobrovolnou osobní přítomnost žáka ve škole. Do 02. 06. 2020 písemně sdělí zájem třídnímu učiteli.(formulář příloha č.3)
 • Činnosti žáků ZŠS budou zajištěny každý pracovní den od 8.00 hod. nejdéle do 12.00 hod. pouze v budově školy. Ke skupině budou přiděleni dva pedagogičtí pracovníci. Třídní učitel bude zajišťovat distanční vzdělávání, konzultace vypracovaných úloh, podklady k denním činnostem žáků ve třídě. Má stanovený jeden konzultační den v týdnu.
 • Žáci základní školy speciální nemusí ve škole nosit roušky.
 • Vzhledem k epidemiologickému riziku není možné se žáky přecházet centrem města do školní jídelny, oběd ve školní jídelně nebude žákům podáván.
 • Nejdéle ve 12.00 hodin činnost žáka ve škole končí, je předán zákonnému zástupci.
 • Harmonogram odchodů žáků ze školy určí předem ředitel školy.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák ZŠS podepsaná tato prohlášení:

 • písemné seznámení se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). viz. příloha č. 2.
 • Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Pohyb žáků ve škole se řídí níže uvedenými principy.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška),
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola takto:

 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti
 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vpouští je do školy,
 • časy příchodu žáků budou předem stanoveny tak, aby v jeden čas k budově školy dorazila jedna skupina žáků
 • škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách.
 • Všichni žáci ZŠ, Prš i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák ZŠ, PrŠ bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou zorganizovány tak, aby byly minimalizovány vzájemné kontakty.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry, nejméně však 1,5 metru.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci ZŠ a PrŠ na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Ve třídě žáci sundávají roušky pouze při samostatné práci v lavici, ale vždy na pokyn vyučujícího.
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Doplňuje uklízečka.

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků 1. stupně ZŠ a žáků ZŠS je stanoveno předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Ve skupině žáků je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ZŠ a PrŠ samostatně ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
 • V každé třídě je nezbytné často větrat. Větrání zajišťuje pedagog minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut. (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Úklid a dezinfekce

 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Na vyhrazeném místě před ředitelnou nebo v učebně č. 20 probíhají konzultace pozvaných osob. Po ukončení konzultace pedagogický pracovník, u něhož probíhala konzultace, vydezinfikuje plochu stolu,.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Odpadkové koše jsou opatřeny vyjímatelnými jednorázovými pytli. Při polední přestávce zkontroluje plnost košů ve třídách určený pracovník, popř. koše vynese. Denně, vždy po skončení výuky, vynáší koše uklízečka.
 • Ke skupině vyučovaných žáků je přidělený pracovník, který před vstupem žáků do třídy vydezinfikuje místa k sezení ve třídě. Po zahájení vyučování vydezinfikuje kliky dveří. Po velké přestávce, na začátku polední přestávky a po ukončení vyučování tento pracovník vydezinfikuje kliky, vodovodní baterie, místa k sezení, spínače světel, školní lavice, stoly. Po skončení vyučování vynese koš. Při dezinfikování se pracovník chrání gumovými rukavicemi.
 • Na odloučeném pracovišti je dezinfikování zajištěno v součinnosti s pracovníky HD.

Uklízečka po skončení vyučování provádí úklid všech užívaných místností a společných prostor:

 • dezinfikuje kliky dveří vyjma dveří tříd
 • dezinfikuje WC
 • vytírá a dezinfikuje podlahy
 • vynáší odpadkové koše

Školní stravování
Pokud žáci nedochází do školy, nemají nárok na školní stravování.
Vzhledem k epidemiologickému riziku není možné se žáky přecházet centrem města do školní jídelny.

Ve Dvoře Králové n. L. 28.05.2020                                          Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Ke stažení:

Příloha č.1 – Čestné prohlášení 1

Příloha č.2 – Čestné prohlášení 2

Příloha č. 3 Žádost zákonného zástupce – červen


26.05.2020

DALŠÍ ETAPY ROZVOLŇOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH OD 1. A 8. ČERVNA 2020

Vážení rodiče,

Vláda ČR včera schválila DALŠÍ ETAPY ROZVOLŇOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH OD 1. A 8. ČERVNA 2020.

O možnosti vzdělávání v naší škole vás budou do 29.05.2020 informovat třídní učitelé.

Ve Dvoře Králové n. L. 26.05.2020                                         Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


20.05.2020

OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č.j. ZSPS – 63/2020

Vážení rodiče,

usnesením vlády je až do odvolání zakázána osobní přítomnost žáků ve školách zřízených dle § 16 odst. 9. V současné době není známo, zda bude do konce června 2020 obnovena osobní přítomnost žáků.

O případných  změnách vás budu informovat prostřednictvím školních webových stránek www.zs-dk.cz.

Závěrem vám děkuji za spolupráci při zajištění distanční výuky žáků a za zpětnou vazbu
při odevzdávání vypracovaných úkolů.

Ve Dvoře Králové nad Labem 20.05.2020                                        Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy


12.05.2020

OCHRANA ZDRAVÍ V PRŮBĚHU ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2019/2020 

Před vstupem do školy 

 • Žáci se na zkoušku dostaví ve stanovený čas. 
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
 • Všechny osoby před školou dodržují odstupy 2m. 
 • Vstup do budovy školy je umožněn  žákům i osobám, které se chtějí závěrečných zkoušek účastnit. Tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna hygienická opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení).  
 • Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha).  
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky, popř. ochranné štíty. 
 • Každý žák bude mít s sebou dvě náhradní roušky a sáček na uložení roušky 
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  

 

Ve škole 

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se
  i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  
 • Ve třídě bude dodržován zasedací pořádek, každý žák bude samostatně v lavici a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.  
 • Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken 

 

Ústní zkoušky: 

 • V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. Při ústní zkoušce mohou být přítomny další osoby splňující stanovené hygienické požadavky. Prostor pro účast veřejnosti je vymezen pokud možno ve větším odstupu než 2 m.  
 • V průběhu ústní zkoušky se všichni přítomní při bližším kontaktu chrání rouškou, popř. ochranným štítem.  
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  
 • Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard. Pedagog se chrání rukavicemi.  

Pro každého žáka je připravena nová losovací sada otázek. Číslo vylosované otázky žák odkládá na označené místo.  

 • Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.  
 • V případě předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění
  a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.  
 • Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí. 
 • Žáci, kteří spadají do rizikové skupiny, budou přednostně vyzkoušeni a co nejdříve po zkoušce opustí budovu školy. 

   

Praktické zkoušky: 

 • Vždy po příchodu do místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se
  i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  
 • Maximální počet osob ve skupině je 15.  
 • Pokud je zachován rozestup 2 m (nejméně 1,5 m), pak při praktické zkoušce nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku. Při bližším kontaktu (např. při skupinové práci) musí všichni roušky (štíty) nosit. 
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 
 • Při praktických zkouškách se v souladu s § 74 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví přítomnost veřejnosti nepřipouští.  
 • Při zkoušce je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se praktické zkoušky docházelo ke kontrolovanému předávání náčiní s možným využitím dezinfekce.  
 • Každá místnost je pravidelně vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy stolů
  a židlí jsou po výměně žáků ošetřeny dezinfekcí.  

04.05.2020

OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Základní škola a Praktická škola
Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel. 499 320 751/499 622 476      e-mail: info@zs-dk.cz       www.zs-dk.cz

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách v souladu
s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020

č. j. ZSPS- 53/2020

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 je škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Třídy pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou
do 30. 6. 2020 pro prezenční výuku žáků uzavřeny
.

Vzdělávání žáků pokračuje distančně, úkoly jsou zveřejňovány prostřednictvím webové stránky školy www.zs-dk.cz v odkazu domácí příprava žáků. Žáci 2. stupně ZŠ mají k dispozici též online vzdělávání prostřednictvím systému Microsoft Teams.

Od 11. 05. 2020 bude umožněna dobrovolná (nepovinná) docházka

 1. žákům 9. ročníku ZŠ, kteří se potřebují připravit na přijímací zkoušku na střední školu,
 2. žákům 2. ročníku vzdělávacího programu praktické školy dvouleté, kteří se připravují k vykonání závěrečné zkoušky.

Zákonný zástupce žáka 9. ročníku ZŠ je povinen do 7. 5. 2020 vyjádřit zájem o nepovinnou docházku žáka do školy. Těmto žákům je umožněna dobrovolná docházka do školy pouze za účelem přípravy k přijímací zkoušce na střední školu.

Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy až na základě zájmu zákonných zástupců o přípravu žáků na přijímací zkoušku.

Žáci jsou rozděleni do skupin. Složení skupin je neměnné po celou dobu nepovinné přípravy k přijímací zkoušce. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

Příprava žáků k závěrečným zkouškám bude probíhat v úterý a ve čtvrtek na odloučeném pracovišti v HD od 8.00 hod. do 12.00 hod. nebo v Přemyslově ulici od 8.30 do 12 hod.

Od 25. 05. 2020 bude umožněna dobrovolná (nepovinná) docházka žákům 1. stupně ZŠ se závažnými poruchami učení. Zákonné zástupce těchto žáků osloví třídní učitel.

Zákonný zástupce je povinen do 18. 5. 2020 vyjádřit zájem o nepovinnou docházku žáka
1. stupně ZŠ do školy
. Žáci budou rozděleni do skupin. Složení skupin bude neměnné po celou dobu nepovinné docházky. O zařazení žáků do skupin rozhodne ředitel školy na základě zájmu zákonných zástupců a zároveň při účasti alespoň 3 žáků.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Aktivity žáků 1. stupně budou zajištěny každý pracovní den od 8.00 hod. nejdéle do 15. 30 hod. Dopolední část vzdělávání bude obsahově shodná se vzděláváním na dálku. Odpolední část bude vycházet z obsahu ŠVP školní družiny.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák podepsaná tato prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Pohyb žáků ve škole se řídí níže uvedenými principy.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška),
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola takto:

 • před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti),
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,
 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje
  do skupiny a vpouští je do školy,
 • časy příchodu žáků budou předem stanoveny tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu),
 • škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka
  do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 V budově školy

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou zorganizovány tak, aby byly minimalizovány vzájemné kontakty.

 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry, nejméně však 1,5 metru.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Ve třídě žáci sundávají roušky pouze při samostatné práci v lavici, ale vždy na pokyn vyučujícího.
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou
  na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Doplňuje uklízečka.

Ve třídě

Neprodleně  po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 • Složení skupin žáků je stanoveno předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák samostatně ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat. Větrání zajišťuje pedagog minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut. (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej
  do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 Úklid a dezinfekce

 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Na vyhrazeném místě  před ředitelnou  nebo v učebně č. 20 probíhají konzultace pozvaných osob. Po ukončení konzultace pedagogický pracovník vydezinfikuje plochu stolu, u něhož probíhala konzultace.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Odpadkové koše jsou opatřeny vyjímatelnými jednorázovými pytli. Při polední přestávce zkontroluje plnost košů ve třídách určený pracovník, popř. koše vynese. Denně, vždy
  po skončení výuky, vynáší koše uklízečka.
 • Ke skupině vyučovaných žáků je přidělený pracovník, který před vstupem žáků
  do třídy
  vydezinfikuje místa k sezení ve třídě. Po zahájení vyučování vydezinfikuje kliky dveří. Po velké přestávce a na začátku polední přestávky a po ukončení vyučování tento pracovník vydezinfikuje kliky, vodovodní baterie, místa k sezení, spínače světel, školní lavice, stoly.  Po skončení vyučování vynese koš.
  Při dezinfikování se pracovník chrání gumovými rukavicemi.
 • Na odloučeném pracovišti je dezinfikování zajištěno v součinnosti s pracovníky HD.

Uklízečka po skončení vyučování provádí úklid všech užívaných místností a společných prostor:

 • dezinfikuje kliky dveří vyjma dveří tříd
 • dezinfikuje WC
 • vytírá a dezinfikuje podlahy
 • vynáší odpadkové koše

 Školní stravování

Školní jídelna při Základní škole Schulzovy sady poskytne přítomným žákům oběd. Podmínky stravování budou upřesněny.  Pokud žáci nedochází do školy, nemají nárok
na školní stravování.

Ve Dvoře Králové n. L. 04.05.2020                                                                                                                                                                                                   Mgr. Jana Vojtěchová

Formuláře ke stažení:

Žádost zákonného zástupce 1

Žádost zákonného zástupce 9

příloha_čestné_prohlášení


29.04.2020

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Základní škola a Praktická škola
Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel. 499 320 751/499 622 476      e-mail: info@zs-dk.cz       www.zs-dk.cz

 Č. j.. ZSPS 51/2020

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Na základě vyhlášky č. 211/2020 ze dne 27. 04. 2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána, tj. do 10. března 2020,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání
  na dálku,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou,
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
 • samostatnost pro práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,
 • četbu související se zadanými úkoly,
 • portfolia prací žáků
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci na dálku.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 29.04.2020

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Formulář  PDF ke stažení zde  Potvrzení


03.04.2020

Kde najdou pomoc děti, které se cítí být ohrožené30.03.2020

ZÁPIS

Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS- 34/2020 – 1

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
upřesňuje ředitelka školy konání zápisu do 1. ročníku základní školy:

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021
se koná bez přítomnosti žáků od 1. dubna 2020 do 15. dubna 2020

Podání žádosti dle § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

1. do datové schránky školy (ID nngdqiu),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu info@zs-dk.cz,

3. poštou,

4. osobní podání dne 15. 04. 2020 – vždy po telefonické domluvě na čísle 606 144 327 – Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy (je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a originál rodného listu dítěte).

Podmínky přijetí žáka do naší školy, tzn. školy zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/ 2004 Sb. v platném znění (školský zákon)

· písemná žádost zákonného zástupce dítěte

· doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)

Jaké dokumenty je třeba doložit :

Zápis do 1. ročníku v řádném termínu nebo po odkladu školní docházky:

· žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,

· rodný list dítěte nebo prostá kopie rodného listu (platí pro podání vzdáleným přístupem, viz. Podání žádosti – body 1.-3.),

· doporučení školského poradenského zařízení,

· pro přijetí do základní školy speciální – doporučení dětského lékaře,

Formuláře jsou k dispozici na webové stránce školy www.zs-dk.cz.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů od ukončení zápisu, tj. do 15. května 2020. Žáci budou uvedeni pod registračním číslem.

Přidělené registrační číslo tvoří první dvě písmena příjmení, první dvě písmena křestního jména a číslo dané dnem a měsícem narození dítěte, např. David Bystrý 01. 10. 2013 = BYDA0110

Odklad povinné školní docházky

V případě, že zvažujete odklad povinné školní docházky, ale nemáte doporučení, vyplňte spolu s žádostí o přijetí i žádost o odklad a obě žádosti doručte do své spádové školy společně. Do naší školy můžete žádat o odklad pouze, máte-li již platné doporučení poradenského zařízení.

Údaje uvedené v žádosti, z rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce ověřím při informační schůzce před nástupem do školy. Termín schůzky oznámím dodatečně.

Ve Dvoře Králové nad Labem 30. 03. 2020                                                                                                                                                           Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Formuláře ke stažení zde:

Žádost o odklad 1

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 1


24.03.2020

Ahoj-já-jsem-Korona – ilustrovaná brožurka pro malé i velké


DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

10.03.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

s účinností od 11. března 2020 vláda ČR svým nařízením zakazuje osobní přítomnost žáků v ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ. I naše škola tedy bude od zítřka až do odvolání pro žáky uzavřena. Pro další informace sledujte webové stránky školy.

Ošetřovné na dítě do 10 let vystaví škola.
K vyzvednutí od 11.03.2020 po předchozí telefonické domluvě.

Mgr. Jana Vojtěchová,
ředitelka školy


03.03.2020