Současnost

Naše škola jakožto moderní instituce otevřená všem, kteří ji potřebují,  poskytuje základní a střední vzdělávání          dle  Školního vzdělávacího programu EDA.

Nabízíme

 • třídy základní školy
 • třídy základní školy praktické
 • třídy základní školy speciální
 • třídy praktické školy dvouleté
 • školní družinu

Zajistíme

 • menší počet žáků ve třídách
 • individuální přístup
 • asistenta pedagoga
 • osobního asistenta

Od 1. září 2013 nově  třídy pro žáky

 • s vývojovými poruchami učení
 • s vadami řeči
 • s Aspergerovým syndromem

Navštivte naši školu, po předchozí domluvě se Vám rádi budeme věnovat.

Třídy základní školy praktické, základní školy speciální a dvě ze tří tříd praktické školy dvouleté jsou spolu s ředitelstvím umístěny v hlavní budově v Přemyslově ulici, poblíž centra města. Počet tříd kolísá, vždy podle počtu zapsaných žáků. Přicházejí sem žáci z odlišných prostředí - z rodiny, ze speciální mateřské školky, ze základní školy. Z toho vyplývá i hlavní východisko práce učitele - speciálního pedagoga, které spočívá v důsledném poznávání žáka, jeho schopností, psychických možností a individuálních zvláštností. Učební plány jsou plně v souladu s rámcovými  učebními plány schválenými MŠMT,  pro jednotlivé ročníky se stanoveným počtem hodin jsou pečlivě dodržovány. Je samozřejmě přihlíženo na individuální pracovní tempo. Učební osnovy umožňují pracovat s každým žákem podle jeho možností a schopností. Ke zdárnému průběhu vyučování přispívá i vhodné prostorové vybavení. Kromě vlastních učeben mají žáci k dispozici ještě místnost k relaxaci, odpočinku či individuální výuce, odbornou učebnu s počítači, knihovnu, tělocvičnu a dílny pro praktické činnosti. Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny.

V Ústavu sociální péče v Hajnici jsou vzděláváni klienti podle vzdělávacího programu pro ZŠS. Individuální vzdělávání těchto žáků zabezpečuje kvalifikovaný speciální pedagog a pedagogický asistent. Ve Výchovném ústavu Husův domov je umístěna třída praktické školy dvouleté pro klienty, kteří ukončili povinnou školní docházku. Chlapci jsou připravováni na výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Výuka probíhá dle učebního plánu, který obsahuje jak povinné, tak nepovinné a volitelné předměty. Třídy v praktických předmětech se dělí na skupinu s optimálním počtem žáků. Veřejně prospěšné práce se realizují ve firmách města Dvora Králové n.L.. Po ukončení studia klienti obdrží závěrečné vysvědčení. Výuku zabezpečují speciální pedagogové.

Ve školním roce 2004/2005 jsme v naší škole nově zřídili třídu pro žáky s kombinovaným postižením. V této třídě byly praktikovány alternativní formy výuky - strukturované vyučování, canisterapie, pohybová terapie. Pohybová terapie byla realizována v relaxační místnosti, na jejíž zařízení obdržela škola grant KÚ - OŠMT Královehradeckého kraje. Škola pořádala kurz pro mladé lidi, kteří opouštějí základní školu bez kvalifikace. Rovněž na tento projekt jsme získali grant. Praktická škola dvouletá v Husově domově byla rozšířena o druhou třídu. Pomoc při práci se žáky s kombinovaným postižením zajišťovali osobní asistenti.

Od 1.1.2006 používá škola nový název Základní škola a Praktická škola. Ve škole pokračuje vzdělávání žáků s kombinovaným postižením alternativními formami výuky - strukturované vyučování, canisterapie, pohybová terapie. Strukturované vyučování je realizováno ve třídách k tomuto účelu upravených, pohybová terapie v relaxační místnosti. Škola obdržela další grant KÚ - OŠMT Královehradeckého kraje na kompenzační pomůcky pro žáky s kombinovaným postižením.

Žáci ve školní družině a v přípravném stupni jsou od 1.9.2006 vzděláváni podle nového školního vzdělávacího programu, který sestavil kolektiv pedagogů školy podle Zákona č.561/2004 Sb - MŠMT ČR, Vyhlášky 48 a 73/2005 Sb., Vyhlášky 74/2005 Sb. a příslušných rámcových vzdělávacích programů. Ve vyučování jsou i nadále praktikovány netradiční formy - strukturované vyučování, pohybová terapie, canisterapie, individuální vyučování žáků.

1.9.2007 vešel v platnost pro naši školu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - EDA pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

Od září 2010 se vzdělávání podle nového ŠVP týká rovněž žáků základní školy speciální - žáků se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a autismem.

V březnu 2009 hodnotila naši školu Česká školní inspekce - Královéhradecký inspektorát.
O velice dobrých výsledcích šetření vypovídá citované CELKOVÉ HODNOCENÍ ŠKOLY z INSPEKČNÍ ZPRÁVY :

"Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 poskytuje žákům vzdělávání a školskou službu v souladu s údaji uvedenými v zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Při vzdělávání žáků postupuje podle právních předpisů.

Škola systematicky umožňuje rovnost přístupu ke vzdělávání. Žáci jsou přijímáni v průběhu celého školního roku, jsou zařazováni do tříd podle druhu a hloubky zdravotního postižení, je jim věnována náležitá speciálně pedagogická péče. Zárukou správného zaškolení je funkční spolupráce výchovné poradkyně s odbornými poradenskými pracovišti.

Ve sledovaných letech byly finanční prostředky využívány efektivně a hospodárně. Ředitelka školy získala další účelové prostředky ze státního rozpočtu na rozvojové programy a finanční podporu z rozpočtu zřizovatele na realizaci grantů. To jí umožňovalo zajistit optimální množství finančních prostředků na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek pro žáky. Finanční možnosti školy plně nezohledňují potřeby zaměstnanců v oblasti DVPP a dosud nepostačovaly na pořízení prezentační techniky. I přes tyto problémy vedení školy vytváří optimální předpoklady pro rozvoj školy.

Ředitelka školy plní právní povinnosti vyplývající z vykonávané funkce podle platného školského zákona v požadovaném rozsahu a v nadstandardní kvalitě. Výrazným kladem je systém pedagogické evaluace, četnost a kvalita pohospitačních rozhovorů a vzájemné hospitace mezi vyučujícími. Dlouhodobá praxe ředitelky školy je zúročena její erudicí, odborným přístupem, kvalitou práce i evidentní snahou o kontinuální zvyšování kvality školy jako instituce. Řízení i střednědobé plány a strategie školy plně odpovídají potřebám, velikosti i zaměření školy, jsou hodnoceny jako nadstandardní.

Nepříliš příznivé podmínky v oblasti odborné kvalifikace se daří eliminovat díky DVPP, kvalitní vzájemné spolupráci, systému předávání zkušeností a iniciativě celého pedagogického sboru. Tato skutečnost byla potvrzena sledovanou výukou.

Škola systematicky zajišťuje bezpečnost žáků a jejich zdravý vývoj. Aktivity školy zaměřené na prevenci negativních jevů jsou nadstandardní.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zohledňuje reálné podmínky školy. Je vytvořen v úplném souladu s přílohou RVP ZV a je velmi kvalitně zpracovaným dokumentem. Stejné kvality dosahuje ŠVP pro školní družinu.

Vzdělávání žáků je realizováno v souladu se vzdělávacími programy a za podpory standardních materiálních zdrojů. Učitelky uplatňovaly speciálně pedagogické metody práce, maximálně zohledňovaly možnosti a potřeby žáků, účinně je motivovaly k práci a vedly je i k sebereflexi. Vzhledem k počtu žáků ve třídách byla každému věnována maximální individuální péče. Sledované hodiny měly velice dobrou, některé vynikající úroveň.

Stanovenou vizi školy: "Připravit žáky pro život tak, aby byli schopni začlenit se do každodenního života bez jakýchkoli problémů, tudíž aby byli úspěšní," se pedagogickým pracovnicím daří naplňovat velice dobře."

 

Ve školním roce 2010/2011 oslavila naše škola 75. výročí od svého založení.

Od září 2012 jsou podle ŠVP EDA vzděláváni žáci praktické školy dvouleté.


V září 2013 otevřena třída pro základní vzdělávání žáků se specifikými poruchami učení. Nabízíme také vzdělávání žáků s vadami řeči nebo s Aspergerovým syndromem.

Žáci ZŠ, ZŠS i PRŠ vyučováni podle ŠVP EDA.

Ve škole je nová počítačová učebna a interaktivní učebna.