Úřední deska

Důležité úřední informace jsou rovněž zveřejňovány na veřejně přístupné úřední desce MÚ Dvůr Králové nad Labem - odbor školství.

01.08.2018 Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy

25.01.2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., 
o přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy:

Přijímací řízení do oboru

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

1. kolo pro školní rok 2019/2020

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč ředitelce školy.

Termín podání přihlášek: nejpozději do 1. března 2019

Přijímací řízení: bez zkoušky

Počet přijatých uchazečů: omezen kapacitou školy

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce

Zdravotní požadavky:

Zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání musí být posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: od 22. dubna do 30. dubna 2019


Ve Dvoře Králové nad Labem dne 25.01.2019

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

ROZPOČET

Zde zveřejňujeme střednědobý výhled rozpočtu naší organizace.