Úřední deska

Důležité úřední informace jsou rovněž zveřejňovány na veřejně přístupné úřední desce MÚ Dvůr Králové nad Labem - odbor školství.

03.09.2016 Mgr. Eva Hynková, řed. školy

 

27.04.2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Č.j. ZSPS-88/2018-99

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů , a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách, ve znění platných předpisů, vyhlašuje ředitelka školy:

Přijímací řízení do praktické školy dvouleté 78-62-C/02 (2. kolo)

pro školní rok 2018/2019

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalšími speciálně vzdělávacími potřebami, které jim znemožňují vzdělávání na jiném typu střední školy. Zpravidla se jedná o žáky, kteří k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání na rovnoprávném základě
s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření 3 – 5. stupně.

 

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole dvouleté:

1. Ukončení povinné školní docházky

Ke vzdělávání v praktické škole dvouleté budou přijeti žáci, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se sec speciálními vzdělávacími potřebami uvedené v §16 odst. 9 ŠZ;
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

2. Zdravotní požadavky:

V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různou mírou závažnosti rozličných zdravotních postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

 

3. Prospěchové požadavky / Hodnocení prospěchu na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, sestavené z výsledků hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.


Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Škola připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Absolvování oboru praktické školy dvouleté umožní žákům dozrát a zároveň si doplnit učivo (případně i s využitím individuálních vzdělávacích plánů, které umožní přizpůsobit výuku možnostem a potřebám každého studenta). Po úspěšném absolvování praktické školy mají žáci možnost dále se vzdělávat v odborných učilištích.

Doklad o dosaženém vzdělání: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Přijímací řízení: bez zkoušky

Počet volných míst : 24

 

Termín podání přihlášek do 29.06.2018

Přihlášky zašlete na adresu školy ZŠ  a PrŠ, Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
nebo individuálně předejte v ředitelně nebo podatelně školy.


Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: od 09.07. 2018

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 02.01.2018

Mgr. Eva Hynková, ředitelka školy

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Č.j. ZSPS-78/2018-99

Přijímací řízení do praktické školy dvouleté 78-62-C/02 (1. kolo) pro školní rok 2018/2019

Registrační číslo

Výsledky přijímacího řízení

33-2018-99 Přijat
39-2018-99 Přijat
40-2018-99 Přijat
61-2018-99 Přijat
62-2018-99 Přijat
64-2018-99 Přijat
69-2018-99 Přijat

Přijatí uchazeči odevzdají Zápisový lístek do 10 dnů ode dne zveřejnění.

Zveřejněno dne 25.04.2018

VOLNÝ DEN PRO ŽÁKY

Č.j. ZSPS 54/2018-99

 

V souladu s § 24, odst.2,  Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitelka školy:

na pondělí 30.dubna2018 a 7. května 2018 -  VOLNÝ DEN PRO ŽÁKY ŠKOLY z provozních  důvodů.

Provoz školní družiny a stravování pro žáky zajištěno.

Dne 12.dubna 2018

Mgr. Eva Hynková, ředitelka školy

VOLNÝ DEN PRO ŽÁKY

Č.j. ZSPS 40/2018-99

 

V souladu s § 24, odst.2,  Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitelka školy:

na středu 28.března2018 -  VOLNÝ DEN PRO ŽÁKY ŠKOLY z provozních  důvodů.

Provoz školní družiny a stravování pro žáky zajištěno.

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 20.března 2018

Mgr. Eva Hynková, ředitelka školy

 

 

01.03.2018

ZÁPIS

Č.j. ZSPS-33/2018-99

Na základě § 36 odst. 4 školského zákona, v platném znění, který stanoví, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, vyhlašuje ředitelka školy:

 

Zápis do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

(79-01-C/01 Základní škola a 79-01-B/01 Základní škola speciální)

se koná ve dnech:

 

 • středa 18.dubna 2017 od 12.00 do 16.00 hodin

 • čtvrtek 19.dubna 2017 od 12.00 do 16.00 hodin

 

 

v budově Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

 

S sebou:

rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, (event. odborné lékařské posudky, doporučení poradenského zařízení)

 

Kritéria přijetí:

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479  je škola samostatně zřízená dle § 16 odst.9 školského zákona 561/2004 Sb., v platném znění, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho vyplývají podmínky přijetí žáka:

 

 • písemná žádost zákonného zástupce dítěte, žáka,
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka

 

Počet přijímaných žáků: 14

omezen kapacitou školy

 

Organizace zápisu:

 • formální část

podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce zákonným zástupcem, zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat

 • motivační část (tato části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce)

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

 

Ve Dvoře Králové nad Labem 28.02.2018                      Mgr. Eva Hynková, ředitelka

 

 

 

10.01.2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Č.j. ZSPS-18/2018-99

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů , a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách, ve znění platných předpisů, vyhlašuje ředitelka školy:

Přijímací řízení do praktické školy dvouleté 78-62-C/02 (1. kolo)

pro školní rok 2018/2019

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalšími speciálně vzdělávacími potřebami, které jim znemožňují vzdělávání na jiném typu střední školy. Zpravidla se jedná o žáky, kteří k uplatnění a užívání svých práv na vzdělávání na rovnoprávném základě
s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření 3 – 5. stupně.

 

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole dvouleté:

1. Ukončení povinné školní docházky

Ke vzdělávání v praktické škole dvouleté budou přijeti žáci, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se sec speciálními vzdělávacími potřebami uvedené v §16 odst. 9 ŠZ;
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

2. Zdravotní požadavky:

V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různou mírou závažnosti rozličných zdravotních postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

 

3. Prospěchové požadavky / Hodnocení prospěchu na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, sestavené z výsledků hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.


Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Škola připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Absolvování oboru praktické školy dvouleté umožní žákům dozrát a zároveň si doplnit učivo (případně i s využitím individuálních vzdělávacích plánů, které umožní přizpůsobit výuku možnostem a potřebám každého studenta). Po úspěšném absolvování praktické školy mají žáci možnost dále se vzdělávat v odborných učilištích.

Doklad o dosaženém vzdělání: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Přijímací řízení: bez zkoušky

Počet volných míst : 24

 

Termín podání přihlášek do 01.03.2018

Přihlášky zašlete na adresu školy ZŠ  a PrŠ, Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
nebo individuálně předejte v ředitelně nebo podatelně školy.


Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: od 23. dubna do 30. dubna 2018

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 02.01.2018

Mgr. Eva Hynková, ředitelka školy

 

 

 

ROZPOČET

Zde zveřejňujeme střednědobý výhled rozpočtu naší organizace.