Žáci školy se zapojují do školních projektů i do projektů vyhlášených různými jinými subjekty. Jedním z nejdůležitějších mimoškolních projektů je celostátní projekt zabývající se tříděním odpadů RECYKLOHRANÍ.

Školní projekty

Součástí ŠVP EDA jsou průřezová témata, která  reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Škola zařazuje do vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ a ZŠS a v obou ročnících PRŠ  všechna průřezová témata jako integrační součást vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů v podobě  seminářů, kurzů, projektů apod.

Právě forma projektů se velmi osvědčila.

Ve školním roce 2019/2020 plánujeme tyto školní projekty:

  1. ŠKOLA A JÁ – v září – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV) a Výchovy demokratického občana (VDO)
  2. STROM – v  říjnu – zaměřen na plnění Environmentální výchovy (ENV)
  3. NAŠE MĚSTO – v listopadu – zaměřen na plnění Výchovy demokratického občana (VDO)
  4. TRADICE (VÁNOCE, VELIKONOCE, MASOPUST…) – zaměřen na plnění OSV, ENV
  5. MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ – 15.01 – 15.02. – zaměřen na plnění MV, OSV, ETV
  6. ZACHRAŇME PLANETU
  7. CESTUJEME ZA POZNÁNÍM
  8. PÉČE O JEŽKA – BODLINKA VE ŠKOLE

Společná setkání – prezentace práce žáků a hodnocení vždy v závěru jednotlivých projektů.

Projektové dny, dny prevence a sportu:

  1. DEN ZVÍŘAT – 04.10.

Z hodnocení projektů vyplývá, že tato podoba plnění průřezových témat je velmi vhodná. Bude se tedy uplatňovat i v letošním školním roce. V plnění dílčích úkolů bude třeba se i nadále zaměřovat více na MKV. Rovněž se potvrdilo, že nejvhodnějším časovým prostorem pro jednotlivé projekty je jeden měsíc. Největší motivací k zapojení se do projektů je pro žáky odměna. Proto je dobré pojmout celý projekt jako soutěž. Pokud to není možné, měla by být soutěž alespoň jeho součástí.

O podrobnostech bude aktuálně informovat ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ.