Školní projekty

Součástí ŠVP EDA jsou průřezová témata, která  reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Škola zařazuje do vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ a ZŠS a v obou ročnících PRŠ  všechna průřezová témata jako integrační součást vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů v podobě  seminářů, kurzů, projektů apod.

Právě forma projektů se velmi osvědčila.

Ve školním roce 2013/2014 proběhly školní projekty:

 1. ŠKOLA A JÁ – v září – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV) a Výchovy demokratického občana (VDO)
 2. STROM – v  říjnu – zaměřen na plnění Environmentální výchovy (ENV)
 3. NAŠE MĚSTO – v listopadu – plnění VDO
 4. MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ – v lednu a únoru – plnění Mediální výchovy (MV)
 5. UKLIĎME SVĚT – v březnu a dubnu – plnění ENV
 6. CESTA KOLEM SVĚTA – v červnu – průřez všemi tématy
 7. TRADICE – VÁNOCE, MASOPUST, VELIKONOCE – plnění tématu Osobnostní a sociální výchovy (OSV) a Výchovy demokratického občana (VDO)

Novinkou byla společná setkání – prezentace práce žáků a hodnocení vždy v závěru jednotlivých projektů.

Projektový týden: TÝDEN PREVENCE – projektové dny – 12.05 -16.05. - plnění VDO, OSV, VMEGS:

DEN SPORTU

DEN EVROPY

DEN BEZPEČNOSTI

DEN ZDRAVÍ

DEN KULTURY

Projektové dny:

 1. DEN VOČMU – 05.05.
 2. DEN ZVÍŘAT – 04.10.
 3. DEN VODY – 22.03.
 4. DEN ZEMĚ – 22.04.

 

Z hodnocení projektů vyplývá, že tato podoba plnění průřezových témat je velmi vhodná. Bude se tedy uplatňovat i v letošním školním roce. V plnění dílčích úkolů bude třeba se i nadále zaměřovat více na MKV. Rovněž se potvrdilo, že nejvhodnějším časovým prostorem pro jednotlivé projekty je jeden měsíc. Největší motivací k zapojení se do projektů je pro žáky odměna. Proto je dobré pojmout celý projekt jako soutěž. Pokud to není možné, měla by být soutěž alespoň jeho součástí.

Ve školním roce 2014/2015 budou opět probíhat školní projekty. Většina projektů je  časově vymezena na jeden měsíc. O podrobnostech bude aktuálně informovat ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ.