Alternativní metody

Při vzdělávání žáků naší školy jsou využívány i alternativní metody vzdělávání, které pomáhají překonávat bariéry plynoucí z jejich postižení.

Globální metoda nácviku čtení

Žáci se učí číst pomocí celých slov a obrázků. Skládají věty. Následně slova rozkládají na slabiky a písmena. Metoda umožňuje individuálně postupovat v nácviku čtení, aniž by došlo ke ztrátě motivace. Používáme ji u žáků, kteří nezvládli analýzu a syntézu hlásek.

Sociální čtení

Žáci se učí číst slova a skupiny slov, která se vyskytují v nejbližším okolí žáků. Sociální čtení je součástí sociálního učení, využívá se k získání poznatků o okolním světě, které jsou ihned využitelné v oblasti nakupování, vaření, dopravy, časové orientace.

Genetická metoda nácviku čtení

Žáci se učí číst smysluplná slova napsaná velkými tiskacími písmeny. Co přečtou, to zapíšou. Psaní silně podporuje čtení. Po osvojení velké tiskací abecedy se učí číst malou tiskací abecedu, trénovat prvky písmen a zapisování do písanek. Metoda vychází z přirozeného zájmu žáků o hůlkové písmo.

Metoda Elkonin – trénink jazykových schopností

V této metodě, na rozdíl od jiných klasických metod, se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Nejprve se učí pochopení hláskové struktury mluvených slov (slyšení hlásek ve slově) a až potom se učí, jak se tyto hlásky označují písmeny. Metoda se využívá u dětí s obtížemi s osvojováním čtení a psaní (specifické poruchy učení), u dětí s opožděným vývojem řeči, jako intervenční program u dětí vyžadující logopedickou péči.

Náprava grafomotorických obtíží s využitím prvků metodiky podle Y. Heyrovské

Náprava grafomotorických obtíží využívající prvky tréninkového programu Y. Heyrovské, jehož cílem je odstranění grafomotorických obtíží, uvolnění svalových partií, nácvik správného sezení při psaní a správný úchop psacího náčiní.

Bazální stimulace

Bazální stimulace nabízí žákům podněty pro vývoj jejich osobnosti. Základem metody je stimulovat žáka, aby vnímal vlastní tělo. Díky určitým metodám které využívá bazální stimulace, by měl žák snáze a kvalitněji vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE)

Mottem celého programu je věta „Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím.“ Odkazuje na snahu překonávat impulsivitu při řešení problémových situací a zdůrazňuje význam individuální časové potřeby každého člověka při řešení úkolů. Metoda rozvíjí předpoklady k učení. Zejména se jedná o schopnost soustředění, vytváření pracovních strategií, práci s chybou a rozvoj vyjadřovacích a komunikačních schopností. Název instrumentální obohacování vyplývá ze způsobu, jakým jsou výše zmíněné schopnosti rozvíjeny. Každý žák má svůj instrument (sadu pracovních listů), se kterými systematicky a dlouhodobě v rámci jednotlivých lekcí pracuje pod vedením vyškoleného lektora. Metoda FIE byla vytvořena izraelským profesorem Feuersteinem a jeho kolegy za účelem rozvíjet schopnosti a dovednosti člověka, které souvisí s jeho inteligencí.

Metoda strukturovaného učení

Žáci s poruchou autistického spektra se učí metodou strukturovaného učení, která respektuje jejich potřebu režimového programu, přesného rozvržení práce v denním i týdenním horizontu. Zároveň zohledňuje jejich potřebu prostorového uspořádání prostředí, pracovního místa a plnění úkolů v zobrazeném pořadí. Metoda strukturovaného učení se osvědčila i u žáků se středním stupněm mentálního postižení, kteří nemají diagnózu autismu.

Nácvik sociálních dovedností

Nácvik sociálních a komunikačních dovedností učí žáky, jak správně a adekvátně reagovat v různých sociálních situacích. Cílem je zlepšit jejich sociálně komunikační dovednosti, rozvíjet jejich sociálně emoční inteligenci a naučit se pojmenovat své pocity a emoce a umět s nimi pracovat. Nácvik sociálních dovedností je primárně určený pro děti s poruchou autistického spektra, ale účinný je i u žáků s ADHD, poruchami chování a možné je i uplatnění u žáků se středně těžkým mentálním postižením.

Pohybová terapie

Žáci se učí uvědomovat si svoje tělo, svoji osobu, své emoce prostřednictvím pohybu. U žáků s mentálním postižením je běžný jazyk jako prostředek komunikace málo efektivní, ale mimoslovní komunikace může představovat klíč k jejich prožitkům. Tato terapie je prováděna především v hodinách Hudební a pohybové výchovy a Tělesné výchovy.

Plavání

Žáci se hravou formou učí základům plavání. Pro doplnění pohybových aktivit žáků se uskutečňují zájezdy do plaveckého bazénu v Hořicích. Žáci získávají pozitivní vztah k vodnímu prostředí. Pohyb ve vodě přispívá ke zdravému sebevědomí žáků a podporuje jejich sociální adaptaci.

Muzikoterapie

Žáci se učí prostřednictvím hudby. Muzikoterapie je vhodným doplňkem při hudební výchově. Jde spíš o hudební chvilky, ve kterých jsou zařazena jak dechová, tak hlasová cvičení a zpěv písní. Poslech hudby podporuje vyjádření myšlenek a pocitů, usnadňuje navázání kontaktů mezi žákem i učitelem.

Canisterapie

Žáci se učí prostřednictvím zvířete, které je využíváno jako médium pro motivaci žáků, asistované učení (AAT – animal assited teaching). Tato forma učení je vhodným doplňkem k běžné výuce. Podporuje zdravý rozvoj žáků, práci s emocemi, usnadňuje komunikaci a rozvíjí zdravé sebevědomí a socializaci. V rámci asistovaného učení pomáhá také ve výukových metodách, kde podporuje především motivaci žáků.

Projektová výuka

Probíhají celoškolní projekty, které mají jednotné téma, prostupují jednotlivými vyučovacími předměty a podílejí se na nich všichni učitelé. Učení směřuje do reálného životního prostředí. Projekty žáky aktivizují, motivují, pomáhají vidět věci v souvislostech.