Vzdělávání žáků v základní škole speciální škole vyžaduje uplatnění alternativních metod vzdělávání, které pomáhají překonávat bariéry plynoucí z jejich postižení.

Globální metoda nácviku čtení

Žáci se učí číst pomocí celých slov a obrázků. Skládají věty. Následně rozkládají na slabiky i písmena. Metoda umožňuje individuálně postupovat v nácviku čtení, aniž by došlo ke ztrátě motivace. Používáme ji u žáků, kteří nezvládli analýzu a syntézu hlásek.

Sociální čtení

Žáci se učí číst slova a skupiny slov, která se vyskytují v nejbližším okolí žáků. Sociální čtení je součástí sociálního učení, využívá se k získávání poznatků o okolním světě, které jsou ihned využitelné v oblasti nakupování, vaření, dopravy, časové orientace.

Genetická metoda nácviku čtení

Žáci se učí číst smysluplná slova napsaná velkými tiskacími písmeny. Co přečtou, to zapíší. Psaní silně podporuje čtení. Po osvojení velké tiskací abecedy se učí číst malou tiskací abecedu, trénovat prvky písmen a zapisování do písanek. Metoda vychází přirozeného zájmu žáků o hůlkové písmo.

Metoda strukturovaného učení

Žáci s poruchou autistického spektra se učí  metodou strukturovaného učení, která respektuje jejich potřebu režimového programu, přesného rozvržení práce v denním i týdenním horizontu. Zároveň zohledňuje jejich potřebu prostorového uspořádání  prostředí, pracovního místa a plnění  úkolů v zobrazeném pořadí. Metoda strukturovaného učení se osvědčila i  u žáků se středním stupněm mentálního postižení, kteří nemají diagnózu autismu.

Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS

Žáci se učí vyjadřovat své potřeby a přání  pomocí obrázkových větných proužků. Navazují kontakt se svým okolím.  Jde o podpůrnou metodu, při které se zcela nahrazuje nebo doplňuje mluvená řeč. VOKS používáme u žáků s výraznými obtížemi v oblasti verbální komunikace.

Pohybová terapie

Žáci se učí uvědomovat si svoje tělo, svoji osobu své emoce prostřednictvím pohybu. U žáků s mentálním postižením je běžný jazyk jako prostředek komunikace málo efektivní, ale mimoslovní komunikace může představovat klíč k jejich prožitkům. Tato terapie je prováděna především v hodinách Hudební a pohybové výchovy a Tělesné výchovy.

Plavání

Žáci se hravou formou učí základům plavání.  Pro doplnění pohybových aktivit žáků se uskutečňují zájezdy do plaveckého bazénu v Hořicích. Žáci získávají  pozitivní vztah k vodnímu prostředí. Pohyb ve vodě přispívá ke zdravému sebevědomí žáků a podporuje jejich sociální adaptaci.

Muzikoterapie

Žáci se učí prostřednictvím hudby. Muzikoterapie je vhodným doplňkem při hudební výchově. Jde spíše o hudební chvilky, ve kterých jsou zařazena jak dechová, tak hlasová cvičení a zpěv písní. Poslech hudby podporuje vyjádření myšlenek a pocitů, usnadňuje navázání kontaktu mezi žákem a učitelem.

 

U žáků základní školy praktické přispívá zařazování aktivizujících a alternativních metod výuky ke zvýšení motivace a tvořivosti. Využívají se především tyto:

Genetická metoda nácviku čtení

Muzikoterapie

Projektová výuka

Probíhají celoškolní projekty, které mají jednotné téma, prostupují jednotlivými vyučovacími předměty a podílejí se na nich všichni učitelé. Učení směřuje do reálného životního prostředí. Projekty žáky aktivizují, motivují, pomáhají vidět věci v souvislostech.

Didaktické hry

 Prožitková pedagogika