Důležité úřední informace jsou rovněž zveřejňovány na veřejně přístupné úřední desce MÚ Dvůr Králové nad Labem – odbor školství.

01.08.2018 Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy

01.03.2019

ZÁPIS ZŠ A ZŠS

Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS- 59/2019

Na základě § 36 odst. 4 školského zákona, v platném znění, který stanoví, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, vyhlašuje ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020

(79-01-C/01 Základní škola a 79-01-B/01 Základní škola speciální)

se koná ve dnech:

úterý 09. dubna 2019 od 12.00 do 15.00 hodin

středa 10. dubna 2019 od 12.00 do 15.00 hodin

v budově Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

S sebou přineste: rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

(případné odborné lékařské posudky, doporučení poradenského zařízení)

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 je škola samostatně zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona 561/2004 Sb., v platném znění, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podmínky přijetí žáka:

  • písemná žádost zákonného zástupce dítěte
  • doporučení školského poradenského zařízení v souladu se zájmem dítěte

Počet přijímaných žáků: 14         (omezen kapacitou školy)

Organizace zápisu:

  • formální část podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce zákonným zástupcem

nebo osobou oprávněnou k zastupování dítěte

  • motivační část (tato části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce)

Ve Dvoře Králové nad Labem 28. 02. 2019

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

25.01.2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy:

Přijímací řízení do oboru

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

1. kolo pro školní rok 2019/2020

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč ředitelce školy.

Termín podání přihlášek: nejpozději do 1. března 2019

Přijímací řízení: bez zkoušky

Počet přijatých uchazečů: omezen kapacitou školy

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce

Zdravotní požadavky:

Zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání musí být posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: od 22. dubna do 30. dubna 2019

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 25.01.2019

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

ROZPOČET

Zde zveřejňujeme střednědobý výhled rozpočtu naší organizace.