rok 2019 - 2020

vložit texty

rok 2018 - 2019

Důležité úřední informace jsou rovněž zveřejňovány na veřejně přístupné úřední desce MÚ Dvůr Králové nad Labem – odbor školství.

01.08.2018 Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy

10.07.2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS – 170/2019-34

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy:

přijímací řízení do oboru vzdělávání

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (3. kolo)

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci
  s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč ředitelce  školy.

Termín podání přihlášek do 26.08. 2019

Přijímací řízení: bez zkoušky

Počet volných míst:  11

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Zdravotní požadavky:
Zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání musí být posouzena odborným lékařem.

Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení  od 29.08.2019

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 10.07.2019                                   Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy

31.05.2019

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRŠ

Harmonogram praktické části zkoušky

datum konání – 04.06.2019

PrŠ I.A, PrŠ I.B, PrŠ I.C

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  – všechny skupiny 8:00
VLASTNÍ ZKOUŠKA  – 1.skupina 8:15 – 10:45
VYHLÁŠENÍ – 1. SKUPINA 10:55
VLASTNÍ ZKOUŠKA  – 2.skupina 8:15 – 10:45
VLASTNÍ ZKOUŠKA  – 3.skupina 8:15 – 12:05
VYHLÁŠENÍ – 2.,3. SKUPINA 12:15

16.05.2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS – 113/2019-34

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy:

přijímací řízení do oboru vzdělávání

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (2. kolo)

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci
  s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč ředitelce  školy.

Termín podání přihlášek do 24. 06. 2019

Přijímací řízení: bez zkoušky

Počet volných míst:  14

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Zdravotní požadavky:
Zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání musí být posouzena odborným lékařem.

Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení  od 03.07.2019

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 16.05.2019                                   Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy

26.04.2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Č.j. ZSPS 79/2019

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

Seznam uchazečů

Uchazeč Výsledek řízení
08/19 přijat/a
09/19 přijat/a
10/19 přijat/a

Datum zveřejnění
26.04.2019

Upozornění

Upozorňuji, že dle § 60 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, t. j.  do 13. 05. 2019.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání
ve střední škole.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRŠ

Č.j.  ZSPS 80 /2019

POKYNY KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2018/2019

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

Vzdělávání v praktické škole dvouleté je zakončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se stejně jako v ostatních oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Zadávání závěrečné zkoušky probíhá v souladu s platnou vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání
ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3, hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 4 této vyhlášky.

Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák před teoretickou zkouškou z odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Pro praktickou zkoušku z odborných předmětů stanovila ředitelka školy 3 témata, z nichž se pro skupinu žáků stanovenou ředitelkou školy jedno téma vylosuje. Zkouška trvá 150 minut (včetně přestávek).

Teoretická zkouška z odborných předmětů je ústní zkouškou. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů stanovila ředitelka školy 30 témat (z obsahu okruhů, které mají žáci ke zkoušce připravené), z nichž si žák jedno téma vylosuje. V tématech je shrnut obsah odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Teoretická zkouška z odborných předmětů se nečlení na dvě samostatně klasifikované zkoušky. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut a zkouška samotná 15 minut.

K praktické zkoušce se dostaví žáci v pracovním oblečení (plášť, zástěra) a obuvi na práci v kuchyni a na práci s drobným materiálem v učebně. V průběhu zkoušky je žák povinen dodržovat předpisy BOZP, požární a hygienické předpisy a používat předepsané osobní ochranné prostředky.

K teoretické zkoušce se žáci dostaví upraveni v oblečení odpovídajícím důstojnosti této situace.

Při jednotlivých zkouškách mohou žáci užívat pomůcky, které jsou stanoveny v zadání tématu práce.

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat u jedné zkušební komise dvakrát stejné téma.

Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje doba 60 minut.

Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška pro školní rok 2018/2019 se koná v termínech stanovených ředitelkou školy:

Praktická zkouška – 04. 06. 2019 – v hlavní budově školy Přemyslova 479

Teoretická zkouška – 11. 06. 2019 – v hlavní budově školy Přemyslova 479

Časový harmonogram zkoušek (zahájení, průběh, zakončení) bude zveřejněn do 31.05.2019
na informačním panelu v budově školy a na webových stránkách školy.

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky:

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny budou zveřejněny nejméně 2 měsíce
před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V případě, že zkušební komise uzná důvody nepřítomnosti žáka, může po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 30. června příslušného školního roku. Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Věty první a druhá se nepoužijí, je-li termín náhradní zkoušky
po dohodě se žákem stanoven do 30. června příslušného školního roku. Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku
v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 26. 04. 2019                                         Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2018/2019  – 78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

TEORETICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ – Okruhy

 PŘÍPRAVA POKRMŮ

 • Hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kuchyni
 • Vybavení kuchyně (inventář, elektrospotřebiče)
 • Základní údržba kuchyňského inventáře
 • Jídelníček podle zásad zdravé výživy
 • Mléko a mléčné výrobky
 • Ovoce a zelenina
 • Obiloviny a luštěniny
 • Polévky, pomazánky, saláty
 • Potraviny živočišného původu
 • Nápoje
 • Nákup potravin
 • Skladování potravin
 • Stolování

DROBNÁ ÚDRŽBA

 • Bezpečnost při práci v dílně
 • Vybavení dílen
 • Materiály
 • Dřevo a jeho význam
 • Železo a barevné kovy
 • Údržbářské práce
 • Úklid a údržba domácnosti
 • Vlákna pro výrobu textilních materiálů, druhy textilií
 • Rozdělení oděvů
 • Údržba oděvů a prádla, praní oděvu, žehlení
 • Obuv – funkce, údržba
 • Zahrada, pěstování rostlin
 • Interiér, pěstování rostlin (pokojové a balkonové rostliny)
 • Ekologie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

PŘÍPRAVA POKRMŮ/DROBNÁ ÚDRŽBA

PŘÍPRAVA POKRMŮ(vaření) – DROBNÁ ÚDRŽBA (ruční práce)

Téma 1 Studená kuchyně a užitný dekorativní předmět

Příprava pokrmů: příprava zeleninového salátu/Ruční práce: zdobení dřevěné vařečky vypalováním

Téma 2 Moučníky a kombinace materiálů

Příprava pokrmů: příprava hrnkové bábovky/Ruční práce – výroba záložky do knihy.

Téma 3 Sendviče a ruční šití

Příprava pokrmů: příprava studeného pokrmu k svačině/Ruční práce: ubrousek s přišitými knoflíky.

01.03.2019

ZÁPIS ZŠ A ZŠS

Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS- 59/2019

Na základě § 36 odst. 4 školského zákona, v platném znění, který stanoví, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, vyhlašuje ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020

(79-01-C/01 Základní škola a 79-01-B/01 Základní škola speciální)

se koná ve dnech:

úterý 09. dubna 2019 od 12.00 do 15.00 hodin

středa 10. dubna 2019 od 12.00 do 15.00 hodin

v budově Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

S sebou přineste: rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

(případné odborné lékařské posudky, doporučení poradenského zařízení)

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 je škola samostatně zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona 561/2004 Sb., v platném znění, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podmínky přijetí žáka:

 • písemná žádost zákonného zástupce dítěte
 • doporučení školského poradenského zařízení v souladu se zájmem dítěte

Počet přijímaných žáků: 14         (omezen kapacitou školy)

Organizace zápisu:

 • formální část podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce zákonným zástupcem

nebo osobou oprávněnou k zastupování dítěte

 • motivační část (tato části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce)

Ve Dvoře Králové nad Labem 28. 02. 2019

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

25.01.2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy:

Přijímací řízení do oboru

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

1. kolo pro školní rok 2019/2020

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč ředitelce školy.

Termín podání přihlášek: nejpozději do 1. března 2019

Přijímací řízení: bez zkoušky

Počet přijatých uchazečů: omezen kapacitou školy

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce

Zdravotní požadavky:

Zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání musí být posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: od 22. dubna do 30. dubna 2019

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 25.01.2019

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

rok 2017 - 2018

vložit texty

Důležité úřední informace jsou rovněž zveřejňovány na veřejně přístupné úřední desce MÚ Dvůr Králové nad Labem – odbor školství.

01.08.2018 Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy