ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRŠ

Harmonogram praktické části zkoušky 

datum konání – 04.06.2024 

 PrŠ I.SB, PrŠ II.S 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  – obě skupiny  9:00 
VLASTNÍ ZKOUŠKA  – 1.skupina  9:15 – 11:45 
Jméno  Část zkoušky   Zkoušející  

Přísedící 

Organizace vlastní zkoušky 

 

Žák 1 SB 

Žák 2 SB 

Žák 3 SB 

 

PP 

Uč. 30 

Zkoušející 1 

Přísedící 1 

9:15 – 9:25  Příprava 
9:25 – 10:25  Zkouška  
    10:25 – 10:35  Přestávka  
 

Uč. 20 

Zkoušející 1 

Přísedící 1 

10:35 – 10:45  Příprava 
10:45 – 11:45  Zkouška  

 

VLASTNÍ ZKOUŠKA  – 2.skupina  9:15 – 11:45 
Jméno  Část zkoušky   Zkoušející  

Přísedící 

Organizace vlastní zkoušky 

 

Žák 1 S 

Žák 2 S 

 

 

Uč. 20 

Zkoušející 2 

Přísedící 2 

9:15 – 9:25  Příprava 
9:25 – 10:25  Zkouška  
    10:25 – 10:35  Přestávka  
PP 

Uč. 30 

Zkoušející 2 

Přísedící 2 

10:35 – 10:45  Příprava 
10:45 – 11:45  Zkouška  

 Harmonogram teoretické části zkoušky 

datum konání – 11.06.2024 

PrŠ I.SB, PrŠ II.S  

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  9:00 

VLASTNÍ ZKOUŠKA  

9:15 – 10:30 
Jméno   Předmět   Zkoušející  

Přísedící  

Příprava  Zkouška  
Žák 1 S  PP/DÚ  Zkoušející 2 

Přísedící 2 

 9:15 – 9:30  9:30 – 9:45 
Žák 2 S  9:30 – 9:45  9:45 – 10:00 
Žák 1 SB  Zkoušející 1 

Přísedící 1 

 

9:45 – 10:00  10:00 – 10:15 
Žák 2 SB  10:00 – 10:15  10:15 – 10:30 
Žák 3 SB  10:15 – 10:30  10:30 – 10:45 
PORADA, PŘESTÁVKA  10:45 – 11:30 
SPOLEČNÉ VYHLÁŠENÍ   11:30 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ
středa 12.06.2024 v 8:30 hod. v hlavní budově školy 

 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem 28.5.2024

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Č.j.: ZSPS- 151/2024

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 34 /2024 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění, vyhlašuje ředitelka střední školy,
jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479,

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/ 2025 do prvního ročníku

oboru vzdělávání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

na pondělí 10. června 2024.

Ředitelka školy rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Přihlášku ke vzdělávání do 2. kola přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč v termínu do 24. května 2024.

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky
  se zdravotním postižením, ale nezískali základní vzdělání,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou
  v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat v jiném typu školy.

Součástí přihlášky je:

 • doklad o splnění povinné školní docházky, nebyl-li do doby podání přihlášky příslušný doklad vydán, předloží jej uchazeč střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem (tj. 1. září 2024).
 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 • hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (potvrzení od lékaře),
 • doporučení ze školského poradenského zařízení.

Zaregistrovaní uchazeči budou pozvání na informativní schůzku na den 10. června 2024, kde obdrží podrobné informace k přijímacímu řízení.

Nahlédnout do spisu přijímacího řízení bude možné dne 18.06.2024, čas pro každého uchazeče bude upřesněn v pozvánce na informativní schůzku.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 • splnění povinné školní docházky
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • splnění zdravotní způsobilosti
 • doporučení ze školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP)

Kritéria hodnocení přijímaných uchazečů:

 • pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání
 • osobní účast při informativní schůzce

V případě rovnosti bodů budou rozhodovat následná doplňková kritéria:

 1. průměrný prospěch 2. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání.
 2. průměrný prospěch 1. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání.
Průměr prospěchu klasifikace počet bodů Prospěch z chování Počet bodů
1,0 – 1,5 10 velmi dobré 5
1,51 – 2,0 8 uspokojivé 3
2,1 – 2,5 6 neuspokojivé 1
2,6 – 3,0 4
3,1  a více 2
Účast při informativní schůzce 5

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněné dne 21.06.2024 na dostupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

Plánovaný počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku / 2. kolo
Kód oboru Název oboru Délka studia Způsob ukončení Plánovaný počet přijímaných uchazečů Potvrzení lékaře
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 roky Závěrečná zkouška

(vysvědčení
o závěrečné zkoušce)

10 ano

 Ve Dvoře Králové nad Labem dne 17.05.2024

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola

544 01 Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j.: ZSPS- 142/2024

 

Oznámení rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků ke střednímu vzdělávání

pro školní rok 2024/2025

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479, rozhodla v souladu s § 59, §60 odst. a § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 34/2024 Sb., kterou se stanoví podrobnosti přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, ve platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

Seznam uchazečů:

Uchazeč prospěch schůzka body celkem pořadí výsledek řízení
4/2024 15 5 20
přijat/a
3/2024 13 5 18
přijat/a
2/2024 15 0 15
přijat/a

                            Mgr. Jana Vojtěchová,     ředitelka školy

Datum zveřejnění (vypraveno): 15.05.2024


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Oznámení rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2024/2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479 rozhodla v souladu s § 46 a § 165 odst. 2 písm. e)  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Praktické škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479.

Seznam uchazečů:

uchazeč s registračním číslem výsledek zápisu
5/2024 přijat/a
6/2024 přijat/a
7/2024 přijat/a

 

Poučení:                                                                                                                                                                    

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479 a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.             

Ve Dvoře Králové nad Labem 02. 05. 2024                                                                                                                                                                Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Datum zveřejnění: 03. 05. 2024

Oznámení rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků _PDF


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRŠ

POKYNY KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
PRO ŠK. R. 2023/2024

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

Vzdělávání v praktické škole dvouleté je zakončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se stejně jako v ostatních oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Zadávání závěrečné zkoušky probíhá v souladu s platnou vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3, hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 4 této vyhlášky.

Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák před teoretickou zkouškou z odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Pro praktickou zkoušku z odborných předmětů stanovila ředitelka školy 3 témata, z nichž se pro skupinu žáků stanovenou ředitelkou školy jedno téma vylosuje. Zkouška trvá 150 minut (včetně přestávek).

Teoretická zkouška z odborných předmětů je ústní zkouškou. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů stanovila ředitelka školy 30 témat (z okruhů, které mají žáci ke zkoušce připravené), z nichž si žák jedno téma vylosuje. V tématech je shrnut obsah odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Teoretická zkouška z odborných předmětů se nečlení na dvě samostatně klasifikované zkoušky. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut a zkouška samotná 15 minut.

K praktické zkoušce se dostaví žáci v pracovním oděvu (plášť, zástěra) a obuvi na práci v kuchyni a na práci s drobným materiálem v učebně. V průběhu zkoušky je žák povinen dodržovat předpisy BOZP, požární a hygienické předpisy a používat předepsané osobní ochranné prostředky.

K teoretické zkoušce se žáci dostaví upraveni v oblečení odpovídajícím důstojnosti této situace.

Při jednotlivých zkouškách mohou žáci užívat pomůcky, které jsou stanoveny v zadání tématu práce.

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat u jedné zkušební komise dvakrát stejné téma.

Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje doba 60 minut.

Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška pro školní rok 2023/2024 se koná v termínech stanovených ředitelkou školy:

Praktická zkouška – 04. 06. 2024 – v hlavní budově školy Přemyslova 479

Teoretická zkouška – 11. 06. 2024 – v hlavní budově školy Přemyslova 479

Přihlášku k závěrečné zkoušce podá žák ředitelce školy do 30.04. 2024.

Časový harmonogram zkoušek (zahájení, průběh, zakončení) bude zveřejněn do 31. 05. 2024
na informačním panelu v budově školy a na webových stránkách školy.

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny budou zveřejněny nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V případě, že zkušební komise uzná důvody nepřítomnosti žáka, může po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 30. června příslušného školního roku. Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Věty první a druhá se nepoužijí, je-li termín náhradní zkoušky po dohodě se žákem stanoven do 30. června příslušného školního roku. Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 19. 04. 2024

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2023/2024

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

TEORETICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ – Okruhy

 PŘÍPRAVA POKRMŮ

 • Hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kuchyni
 • Vybavení kuchyně (inventář, elektrospotřebiče)
 • Základní údržba kuchyňského inventáře
 • Jídelníček podle zásad zdravé výživy
 • Mléko a mléčné výrobky
 • Ovoce a zelenina
 • Obiloviny a luštěniny
 • Polévky
 • Pomazánky, saláty
 • Potraviny živočišného původu
 • Nápoje
 • Nákup potravin
 • Skladování potravin
 • Stolování

DROBNÁ ÚDRŽBA

 • Bezpečnost při práci v dílně
 • Vybavení dílen
 • Materiály
 • Dřevo a jeho význam
 • Železo a barevné kovy
 • Údržbářské práce
 • Úklid a údržba domácnosti
 • Vlákna pro výrobu textilních materiálů, druhy textilií
 • Rozdělení oděvů
 • Údržba oděvů a prádla, praní oděvu, žehlení
 • Zahrada, pěstování rostlin
 • Interiér, pěstování rostlin (pokojové a balkonové rostliny)
 • Ekologie

ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2023/2024

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

PŘÍPRAVA POKRMŮ/DROBNÁ ÚDRŽBA

PŘÍPRAVA POKRMŮ (vaření) – DROBNÁ ÚDRŽBA (ruční práce)

Téma 1  Příprava svačiny a ruční šití                       

Zapečený sendvič, salát                   –                 Ubrousek s přišitými knoflíky

Téma 2   Moučníky a kombinace materiálů

 Příprava hrnkové bábovky               –                Výroba záložky do knihy.

Téma 3  Příprava  svačiny a užitný dekorativní předmět        

Obložená houska                             –                     Vyšívaný obrázek

POKYNY K  ZZK PRŠ_2024_PDF ke stažení


ŘEDITELSKÉ VOLNO


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální
 pro školní rok 2024/2025

Č. j.: ZSPS- 78/2024

Jsme škola zřízená Královéhradeckým krajem, vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, naše vzdělávací nabídka je zveřejněna na www.zs-dk.cz

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

17. dubna 2024 od 13.30 do 15:30 hodin

a

18. dubna 2024 od 13.30 do 15:30 hodin

 • Individuální zápis v období 1. – 30. dubna 2024 je možné sjednat pouze po telefonické domluvě s ředitelkou školy (tel. č.: 606 144 327)

Informace k zápisu

Povinný zápis se týká dětí, narozených v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018, a dětí, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

Počet přijímaných žáků: 3 žáci základní školy, třída pro žáky s poruchami učení

5 žáků do základní školy speciální
( počet přijímaných dětí je omezen kapacitou školy, rozhoduje)

Při překročení kapacity školy rozhoduje závažnost doporučených podpůrných opatření.

Kritéria zápisu: Písemné doporučení školského poradenského zařízení k přijetí k základnímu vzdělávání ve škole zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona. Nejsme spádová škola, místo bydliště přijetí ke vzdělávání neovlivňuje.

Průběh zápisu:

Průběh zápisu k povinné školní docházce lze rozdělit na dvě části, formální a motivační část. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Během formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem (neformální část zápisu) trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku. Zákonný zástupce dítěte je přítomen u všech součástí zápisu.

Dokumenty

 Zápis do 1. ročníku

dítě nastupující v řádném termínu a dítě po odkladu školní docházky:

 •  žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení v dokumentech školy https://www.zs-dk.cz/ke-stazeni/ )
 • zápisní list pro školní rok 2024/2025 (ke stažení v dokumentech školy https://www.zs-dk.cz/ke-stazeni/ )
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)
 • pro přijetí do základní školy speciální – doporučení dětského lékaře

 

Žádost o odklad školní docházky 

O odklad je možné požádat pouze v období od 1. dubna do 30. dubna.
Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy žádosti o odklad povinné školní docházky.

Správní řízení ředitelka školy v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 • žádost o odklad školní docházky (ke stažení v dokumentech školy https://www.zs-dk.cz/ke-stazeni/ )
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Postup podání žádosti

 1. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doporučení  ŠPZ.
 2. Zákonný zástupce podá pouze žádost o odklad a předloží obě potřebná doporučení odkladu.
 3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí a zároveň žádost o odklad a nepředloží příslušná doporučení. Škola o odkladu rozhodne až po jejich doplnění a zároveň zastaví řízení o přijetí.

Registrační čísla

Každé dítě bude mít svoje registrační číslo, které bude sloužit jako kód pro zveřejnění rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popřípadě o odkladu školní docházky. Číslo obdrží zákonný zástupce při podání žádosti.

Kontakt na školská poradenská zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna

pracoviště TRUTNOV, Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon: 499 813 080, 605 448 327
E–mail: info@ppptrutnov.cz
Web: www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-trutnov/

Speciální pedagogické centrum

Na Struze 8, 541 01 Trutnov
Telefon: 731 582 421
E-mail: spc.tu@centrum.cz
Web: www.msspctu.cz/spc
Datová schránka: tvwgi6h

Ve Dvoře Králové n. L. 21. 03. 2024

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Informace k zápisu– ke stažení PDF


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola
Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 tel. 499 320 751      e-mail: info@zs-dk.cz       www.zs-dk.cz

Č.j.: ZSPS- 36/2024

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění, vyhlašuje ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/ 2025 do prvního ročníku

oboru vzdělávání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

na čtvrtek 18. dubna 2024.

Ředitelka školy rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Přihlášku ke vzdělávání do 1. kola přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč v termínu od 1. února do 20. února 2024.

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, ale nezískali základní vzdělání,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat v jiném typu školy.

Součástí přihlášky je:

 • doklad o splnění povinné školní docházky, nebyl-li do doby podání přihlášky příslušný doklad vydán, předloží jej uchazeč střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem (tj. 1. září 2024).
 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
 • hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (potvrzení od lékaře),
 • doporučení ze školského poradenského zařízení.

Zaregistrovaní uchazeči budou pozvání na informativní schůzku na den 18. dubna 2024,
kde obdrží podrobné informace k přijímacímu řízení.

Náhradní termín informativní schůzky pro uchazeče, kteří svoji nepřítomnost ze závažných důvodů do 3 dnů omluvili, je stanoven na 02.05.2024.

Nahlédnout do spisu přijímacího řízení bude možné dne 14.05.2024 v předem stanoveném čase.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 • splnění povinné školní docházky
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • splnění zdravotní způsobilosti
 • doporučení ze školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP)

Kritéria hodnocení přijímaných uchazečů:

 • pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky
 • osobní účast při informativní schůzce

V případě rovnosti bodů budou rozhodovat následná doplňková kritéria:

 1. průměrný prospěch 2. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.
 2. průměrný prospěch 1. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.
Průměr prospěchu klasifikace počet bodů Prospěch z chování Počet bodů
1,0 – 1,5 10 velmi dobré 5
1,51 – 2,0 8 uspokojivé 3
2,1 – 2,5 6 neuspokojivé 1
2,6 – 3,0 4
3,1  a více 2
Účast při informativní schůzce 5

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněné dne 15. 5. 2024 na dostupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

Plánovaný počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku / 1. kolo
Kód oboru Název oboru Délka studia Způsob ukončení Plánovaný počet přijímaných uchazečů Potvrzení lékaře
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 roky Závěrečná zkouška

(vysvědčení
o závěrečné zkoušce)

13 ano

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 29.01.2024

                                                                                                               Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zz – PDF

Další informace zde:

Změny v přijímacím řízení a přihlášky na střední školy 2024 (to-das.cz)
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRŠ

Harmonogram ZZK 22_23_PDF


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRŠ

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j.: ZSPS- 187/2023

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, že v 2. kole přijímacího řízení vyhovuje žádosti o přijetí
ke vzdělávání v oboru Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

Seznam uchazečů:

Uchazeč Výsledek řízení
1. 17/2023 přijat/a
2. 16/2023 přijat/a

Datum zveřejnění
30. 05. 2023

Upozornění:

Upozorňuji, že dle § 60 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, t. j. do 12. 06. 2023.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání
ve střední škole.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS –151/2023

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách vyhlašuje ředitelka školy:

2. kolo přijímacího  řízení do oboru vzdělávání

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci
  s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy.

Termín podání přihlášek ředitelce školy do 23.05. 2023

Počet volných míst: 8

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Požadavky:

Zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání musí být na přihlášce ke studiu posouzena odborným lékařem. Studium musí být doporučeno školským poradenským zařízením (SPC). Zákonní zástupci a uchazeči jsou zváni k informativní schůzce dne 25.05.2023 v 8.00 hodin ve škole v Přemyslově ulici 479.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 30.05.2023

Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj.
do 12.06.2023.

Písemné rozhodnutí bude zasíláno pouze nepřijatým uchazečům. Proti rozhodnutí o nepřijetí nelze podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze
z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.  Žádost lze podat ředitelce školy
ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 09. 05. 2023

Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy


Zápis do 1. ročníku ZŠ a ZŠS

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č.j.: ZSPS-150/2023

Oznámení rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479 rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Praktické škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479.

Seznam uchazečů:

uchazeč s registračním číslem výsledek zápisu
1.        10/2023 přijat/a
2.        11/2023 přijat/a
3.        12/2023 přijat/a
4.        15/2023 přijat/a

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479 a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.             

Ve Dvoře Králové nad Labem 05.05.2023

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Datum zveřejnění: 05. 05. 2023                                                                                                                                                                            Datum sejmutí: 20.05.2023


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRŠ

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j.: ZSPS- 140/2023

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

Seznam uchazečů:

Uchazeč Výsledek řízení
5/2023 přijat/a
9/2023 přijat/a
4/2023 přijat/a
3/2023 přijat/a
6/2023 přijat/a
7/2023 přijat/a
8/2023 přijat/a

Datum zveřejnění
25. 04. 2023

Upozornění:

Upozorňuji, že dle § 60 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, t. j. do 11. 05. 2023.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání
ve střední škole.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální pro školní rok 2023/2024

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j.: ZSPS-82/2023

Jsme škola zřízená dle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona, vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávací nabídka:  www.zs-dk.cz

Na základě informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce č.j. MSMT- 27988/2016 v platném znění se zápisy uskuteční  dle školského zákona v termínech od 1. dubna do 30. dubna 2023.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

 • prezenčně 11. dubna 2023 od 13.30 do 16:00 hodin a 12. dubna 2023 od 13.30 do 16:00 hodin termín zápisu je nutné si rezervovat na telefonním čísle 606 144 327 nebo písemně na info@zs-dk.cz (předmět zprávy – zápis do 1. ročníku)
 • bez přítomnosti dítěte v terminu 1. – 30. dubna 2023, ale vždy po telefonické domluvě s ředitelkou školy

Informace k zápisu

Povinný zápis se týká dětí, narozených v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017, a dětí, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

Počet přijímaných žáků:  8 žáků základní školy a 3 žáci základní školy speciální (omezen kapacitou školy)

Dokumenty

 Zápis do 1. ročníku

dítě nastupující v řádném termínu a dítě po odkladu školní docházky:

 •  žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení v dokumentech školy https://www.zs-dk.cz/ke-stazeni/ )
 • zápisní list pro školní rok 2023/2024 (ke stažení v dokumentech školy https://www.zs-dk.cz/ke-stazeni/ )
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)
 • pro přijetí do základní školy speciální – doporučení dětského lékaře

Žádost o odklad školní docházky 

O odklad je možné požádat pouze v období od 1. dubna do 30. dubna.
Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy žádosti o odklad povinné školní docházky.

Správní řízení ředitelka školy v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 •  žádost o odklad školní docházky (ke stažení v dokumentech školy https://www.zs-dk.cz/ke-stazeni/ )
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 Postup podání žádosti

 1. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doporučení  ŠPZ.
 2. Zákonný zástupce podá pouze žádost o odklad a předloží obě potřebná doporučení odkladu.
 3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí a zároveň žádost o odklad a nepředloží příslušná doporučení. Škola o odkladu rozhodne až po jejich doplnění a zároveň zastaví řízení o přijetí.

Registrační čísla
Každé dítě bude mít svoje registrační číslo, které bude sloužit jako kód pro zveřejnění rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popřípadě o odkladu školní docházky. Číslo obdrží zákonný zástupce při podání žádosti.

Kontakt na školská poradenská zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna

pracoviště TRUTNOV, Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon: 499 813 080, 605 448 327
E–mail: info@ppptrutnov.cz
Web: www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-trutnov/

Speciální pedagogické centrum

Na Struze 8, 541 01 Trutnov
Telefon: 731 582 421
E-mail: spc.tu@centrum.cz
Web: www.msspctu.cz/spc
Datová schránka: tvwgi6h

Ve Dvoře Králové n. L. 28. 02. 2023

                                                                                                                                                                                                                                         Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Інформація про зарахування до 1-го курсу основної та спеціальної початкової школи на 2023/2024 навчальний рік (PDF)


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRŠ

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č.j.  ZSPS – 94/2023

POKYNY KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
PRO ŠK. R. 2022/2023

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

Vzdělávání v praktické škole dvouleté je zakončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se stejně jako v ostatních oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Zadávání závěrečné zkoušky probíhá v souladu s platnou vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání
ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3, hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 4 této vyhlášky.

Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák před teoretickou zkouškou z odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Pro praktickou zkoušku z odborných předmětů stanovila ředitelka školy 3 témata, z nichž se pro skupinu žáků stanovenou ředitelkou školy jedno téma vylosuje. Zkouška trvá 150 minut (včetně přestávek).

Teoretická zkouška z odborných předmětů je ústní zkouškou. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů stanovila ředitelka školy 30 témat (z okruhů, které mají žáci ke zkoušce připravené), z nichž si žák jedno téma vylosuje. V tématech je shrnut obsah odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Teoretická zkouška z odborných předmětů se nečlení na dvě samostatně klasifikované zkoušky. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut a zkouška samotná 15 minut.

K praktické zkoušce se dostaví žáci v pracovním oblečení (plášť, zástěra) a obuvi na práci v kuchyni a na práci s drobným materiálem v učebně. V průběhu zkoušky je žák povinen dodržovat předpisy BOZP, požární a hygienické předpisy a používat předepsané osobní ochranné prostředky.

K teoretické zkoušce se žáci dostaví upraveni v oblečení odpovídajícím důstojnosti této situace.

Při jednotlivých zkouškách mohou žáci užívat pomůcky, které jsou stanoveny v zadání tématu práce.

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat u jedné zkušební komise dvakrát stejné téma.

Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje doba 60 minut.

Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška pro školní rok 2022/2023 se koná v termínech stanovených ředitelkou školy:

Praktická zkouška – 06. 06. 2023 – v hlavní budově školy Přemyslova 479

Teoretická zkouška – 13. 06. 2023 – v hlavní budově školy Přemyslova 479

Přihlášku k závěrečné zkoušce podá žák ředitelce školy do 30.04. 2023.

Časový harmonogram zkoušek (zahájení, průběh, zakončení) bude zveřejněn do 31. 05. 2023
na informačním panelu v budově školy a na webových stránkách školy.

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny budou zveřejněny nejméně 2 měsíce
před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V případě, že zkušební komise uzná důvody nepřítomnosti žáka, může po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 30. června příslušného školního roku. Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Věty první a druhá se nepoužijí, je-li termín náhradní zkoušky
po dohodě se žákem stanoven do 30. června příslušného školního roku. Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku
v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 15. 03. 2023

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2022/2023

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

TEORETICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ – Okruhy

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ

 • Hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kuchyni
 • Vybavení kuchyně (inventář, elektrospotřebiče)
 • Základní údržba kuchyňského inventáře
 • Jídelníček podle zásad zdravé výživy
 • Mléko a mléčné výrobky
 • Ovoce a zelenina
 • Obiloviny a luštěniny
 • Polévky
 • Pomazánky, saláty
 • Potraviny živočišného původu
 • Nápoje
 • Nákup potravin
 • Skladování potravin
 • Stolování

DROBNÁ ÚDRŽBA

 • Bezpečnost při práci v dílně
 • Vybavení dílen
 • Materiály
 • Dřevo a jeho význam
 • Železo a barevné kovy
 • Údržbářské práce
 • Úklid a údržba domácnosti
 • Vlákna pro výrobu textilních materiálů, druhy textilií
 • Rozdělení oděvů
 • Údržba oděvů a prádla, praní oděvu, žehlení
 • Zahrada, pěstování rostlin
 • Interiér, pěstování rostlin (pokojové a balkonové rostliny)
 • Ekologie

ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2022/2023

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

PŘÍPRAVA POKRMŮ/DROBNÁ ÚDRŽBA

PŘÍPRAVA POKRMŮ (vaření) – DROBNÁ ÚDRŽBA (ruční práce)

Téma 1 Studená kuchyně a užitný dekorativní předmět

Příprava pokrmů: Zapečený sendvič, salát /Ruční práce: vyšívaný obrázek

Téma 2 Moučníky a kombinace materiálů

Příprava pokrmů: příprava hrnkové bábovky/ Ruční práce – výroba záložky do knihy.

Téma 3 Obložená houska a ruční šití

Příprava pokrmů: příprava studeného pokrmu k svačině/Ruční práce: ubrousek s přišitými knoflíky.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRŠ

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č.j.: ZSPS- 31/2023

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy:

1.     kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/ 2024 do oboru vzdělávání

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

na úterý 25. dubna 2023

 Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, ale nezískali základní vzdělání,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci
  s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat v jiném typu školy.

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč ředitelce  školy nejpozději do 1. března 2023.

Formulář přihlášky obdrží uchazeč na základní škole nebo na stránkách MŠMT ČR.

V přihlášce má uchazeč potvrzený prospěch ze základní školy, kde plní povinnou školní docházku nebo prospěch doloží ověřenými kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky základního vzdělávání. V přihlášce má též uchazeč lékařem potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu. K přihlášce uchazeč dokládá potvrzené doporučení ke studiu ze školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP).

Ředitelka školy v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Počet přijímaných uchazečů: 17

Délka studia: 2 roky

Forma studia: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce

Podmínky přijetí uchazeče:

 1. Přihláška podaná ředitelce školy pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2023.
 2. Doporučení ke studiu ze školského poradenského zařízení – SPC nebo PPP.
 3. Splněná povinná školní docházka.
 4. Zápisový lístek lze odevzdat ve škole při informativní schůzce, ke které budou uchazeči písemně pozváni po obdržení přihlášek do 1. kola přijímacího řízení, nebo zaslat naší škole do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí. Pokud nebude zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč v základní škole, ve které plní povinnou školní docházku. Není-li uchazeč žákem základní školy, vydá mu zápisový lístek krajský úřad.
 5. Oprávněnost pobytu na území České republiky (potvrzení k pobytu). Uchazeči o studium, jsou-li cizí státní příslušníci, předloží do zahájení studia potvrzení k pobytu.

Kritéria  přijímacího řízení:
– splnění požadovaných podmínek pro přijetí uchazeče,
– ukončená povinná školní docházka dle vzdělávacího programu základní školy speciální nebo
– vzdělávacího programu základní školy v kombinaci s dalším zdravotním postižením,
– ukončená povinná školní docházka, ale nezískané základní vzdělání.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhoduje
o přijetí pořadí sestavené podle průměru hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Postup je zvolen
dle § 60 d, zákona 561/2004 Sb.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení dne 25. dubna 2023

  

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 30.01.2023                                      Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


02.01.2023

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků ZŠ a vycházejících žáků – přijímací řízení na SŠ

– přihlášky na SŠ obdrží žáci po vydání vysvědčení za 1. pololetí

– lze podat 2 přihlášky, které je nutné doručit do 1.3.2023 na vybranou školu

– přihlášky zaslat doporučeně nebo osobně předat na zvolenou školu

– většina škol vyžaduje lékařské potvrzení (zajistit si v dostatečném předstihu)

– po ukončení řízení ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů

– k potvrzení nástupu žáka na danou školu slouží zápisový lístek

– zápisový lístek předá výchovný poradce zákonnému zástupci proti podpisu

– případné dotazy zodpoví Mgr. Jitka Samková – kontakt: samkova@zs-dk.cz        

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, PSČ 544 01,
email: info@zs-dk.cz, tel.: 499 320 751

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna pro žáky

V  souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,  středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji  z provozních důvodů (výměna oken)

ředitelské volno na pondělí 03.10.2022.

Školní družina bude v provozu.

Oběd ve školní jídelně bude zajištěn.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Děkuji za pochopení.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 27.09.2022

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRŠ

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 

Č. j.: ZSPS- 113/2022 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, že v 2. kole přijímacího řízení vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Seznam uchazečů:

Uchazeč Výsledek řízení
22/2022 přijat/a

Datum zveřejnění
30.05. 2022

Upozornění:

Upozorňuji, že dle § 60 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, t. j. do 13. 06. 2022.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání
ve střední škole.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRŠ

Harmonogram závěrečných zkoušek ve školním roce 2021/2022   – PDF

Tento dokument je vzhledem k ochraně osobních údajů anonymizovaný. Každému žákovi a zkoušejícímu bylo přiděleno číslo. Kompletní, včetně jmen, je k dispozici v budově školy.

Na základě výsledků praktické zkoušky může být harmonogram aktualizován.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRŠ – 2.kolo

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS –122/2022

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách vyhlašuje ředitelka školy:

2. kolo přijímacího  řízení do oboru vzdělávání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci
  s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy.

Termín podání přihlášek ředitelce školy do 26.05. 2022

Počet volných míst: 10

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Požadavky:

Zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání musí být na přihlášce ke studiu posouzena odborným lékařem. Studium musí být doporučeno poradenským zařízením (SPC).

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 30.05.2022

Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Písemné rozhodnutí bude zasíláno pouze nepřijatým uchazečům. Proti rozhodnutí o nepřijetí nelze podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze
z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.  Žádost lze podat ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 06. 05. 2022

Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy


ZÁPIS DO 1.ROČ. ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Oznámení rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479 rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Praktické škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479.

Seznam uchazečů:

uchazeč s registračním číslem výsledek zápisu
16/2022 přijat/a
17/2022 přijat/a
18/2022 přijat/a
19/2022 přijat/a
20/2022 odklad
21/2022 přijat/a

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479 a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Ve Dvoře Králové nad Labem 03. 05. 2022

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Datum zveřejnění: 04. 05. 2022

Datum sejmutí: 20.05.2022


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRŠ

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 

Č. j.: ZSPS- 113/2022 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola dvouletá 78-62-C/02. 

 Seznam uchazečů: 

  Uchazeč  Výsledek řízení 
1. 8/2022  přijat/a 
2.  7/2022  přijat/a 
3. 11/2022  přijat/a 
4. 12/2022  přijat/a 
5. 9/2022  přijat/a 
6. 6/2022  přijat/a 
7. 13/2022  přijat/a 

Datum zveřejnění 22. 04. 2022 

Upozornění: 

Upozorňuji, že dle § 60 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, t. j. do 06. 05. 2022.  

 Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání
ve střední škole. 

 

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy 


ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRŠ

Č.j.  ZSPS- 101/2022

POKYNY KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
PRO ŠK. R. 2021/2022 

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá 

 Vzdělávání v praktické škole dvouleté je zakončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se stejně jako v ostatních oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. 

Zadávání závěrečné zkoušky probíhá v souladu s platnou vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání
ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3, hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 4 této vyhlášky. 

Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák před teoretickou zkouškou z odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Pro praktickou zkoušku z odborných předmětů stanovila ředitelka školy 3 témata, z nichž se pro skupinu žáků stanovenou ředitelkou školy jedno téma vylosuje. Zkouška trvá 150 minut (včetně přestávek). 

Teoretická zkouška z odborných předmětů je ústní zkouškou. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů stanovila ředitelka školy 30 témat (z okruhů, které mají žáci ke zkoušce připravené), z nichž si žák jedno téma vylosuje. V tématech je shrnut obsah odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Teoretická zkouška z odborných předmětů se nečlení na dvě samostatně klasifikované zkoušky. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut a zkouška samotná 15 minut.  

K praktické zkoušce se dostaví žáci v pracovním oblečení (plášť, zástěra) a obuvi na práci v kuchyni a na práci s drobným materiálem v učebně. V průběhu zkoušky je žák povinen dodržovat předpisy BOZP, požární a hygienické předpisy a používat předepsané osobní ochranné prostředky. 

K teoretické zkoušce se žáci dostaví upraveni v oblečení odpovídajícím důstojnosti této situace.  

Při jednotlivých zkouškách mohou žáci užívat pomůcky, které jsou stanoveny v zadání tématu práce. 

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat u jedné zkušební komise dvakrát stejné téma. 

Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje doba 60 minut. 

Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

Závěrečná zkouška pro školní rok 2021/2022 se koná v termínech stanovených ředitelkou školy: 

Praktická zkouška – 07. 06. 2022 – v hlavní budově školy Přemyslova 479 

Teoretická zkouška – 14. 06. 2022 – v hlavní budově školy Přemyslova 479 

Přihlášku k závěrečné zkoušce podá žák ředitelce školy do 30.04. 2022. 

Časový harmonogram zkoušek (zahájení, průběh, zakončení) bude zveřejněn do 31. 05. 2022
na informačním panelu v budově školy a na webových stránkách školy. 

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky 

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny budou zveřejněny nejméně 2 měsíce  před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
V případě, že zkušební komise uzná důvody nepřítomnosti žáka, může po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 30. června příslušného školního roku. Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Věty první a druhá se nepoužijí, je-li termín náhradní zkoušky
po dohodě se žákem stanoven do 30. června příslušného školního roku. Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku
v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí. 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 15. 03. 2022                                         Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy 


ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2021/2022 

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá 

TEORETICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ – Okruhy 

 PŘÍPRAVA POKRMŮ  

 • Hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kuchyni  
 • Vybavení kuchyně (inventář, elektrospotřebiče)  
 • Základní údržba kuchyňského inventáře  
 • Jídelníček podle zásad zdravé výživy  
 • Mléko a mléčné výrobky  
 • Ovoce a zelenina  
 • Obiloviny a luštěniny 
 • Polévky 
 • Pomazánky, saláty  
 • Potraviny živočišného původu  
 • Nápoje  
 • Nákup potravin  
 • Skladování potravin  
 • Stolování  

 DROBNÁ ÚDRŽBA 

 • Bezpečnost při práci v dílně  
 • Vybavení dílen  
 • Materiály  
 • Dřevo a jeho význam  
 • Železo a barevné kovy 
 • Údržbářské práce 
 • Úklid a údržba domácnosti  
 • Vlákna pro výrobu textilních materiálů, druhy textilií  
 • Rozdělení oděvů  
 • Údržba oděvů a prádla, praní oděvu, žehlení  
 • Zahrada, pěstování rostlin  
 • Interiér, pěstování rostlin (pokojové a balkonové rostliny)  
 • Ekologie  

 

ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2021/2022 

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 

PŘÍPRAVA POKRMŮ/DROBNÁ ÚDRŽBA 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ (vaření) – DROBNÁ ÚDRŽBA (ruční práce) 

 

Téma 1 Studená kuchyně a užitný dekorativní předmět  

Příprava pokrmů: Zapečený sendvič, salát              Ruční práce: vyšívaný obrázek  

 Téma 2 Moučníky a kombinace materiálů  

Příprava pokrmů: příprava hrnkové bábovky.  Ruční práce – výroba záložky do knihy.  

 Téma 3 Obložená houska a ruční šití 

Příprava pokrmů: příprava studeného pokrmu k svačině.  Ruční práce: ubrousek s přišitými knoflíky.  

  


ZÁPIS DO 1.ROČ. ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pozvánka k zápisu

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,

zveme vás k zápisu do  1. ročníku základní školy a  základní školy speciální, který se koná v  úterý 12. dubna 2022 od 12:00 do 16:00 hod.

S sebou přineste rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení, případně rozhodnutí o  odkladu školní docházky, pokud bylo v loňském roce vydáno.

Poskytujeme základní vzdělávání žákům s  poruchami učení, s vadami řeči, s autismem,  s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami.

Nabízíme malé žákovské kolektivy, speciálně pedagogický přístup, zajímavé exkurze a školní akce. Zdarma máme školní družinu, zájmové kroužky a ovoce do školy.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální pro školní rok 2022/2023_PDF


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRŠ – 1.kolo

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č.j.: ZSPS- 27/2022

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy:

1.     kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/ 2023 do oboru vzdělávání

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

na pátek 22. dubna 2022

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, ale nezískali základní vzdělání,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat v jiném typu školy.

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč ředitelce  školy nejpozději do 1. března 2021.

Formulář přihlášky obdrží uchazeč na základní škole nebo na stránkách MŠMT ČR.

V přihlášce má uchazeč potvrzený prospěch ze základní školy, kde plní povinnou školní docházku nebo prospěch doloží ověřenými kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky základního vzdělávání. V přihlášce má též uchazeč lékařem potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu. K přihlášce uchazeč dokládá potvrzené doporučení ke studiu ze školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP).

Ředitelka školy v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Počet přijímaných uchazečů:  17

Délka studia: 2 roky

Forma studia: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce

Podmínky přijetí uchazeče:

 1. Přihláška podaná ředitelce školy pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2022.
 2. Doporučení ke studiu ze školského poradenského zařízení – SPC nebo PPP
 3. Splněná povinná školní docházka.
 4. Zápisový lístek lze odevzdat ve škole při informativní schůzce, ke které budou uchazeči písemně pozváni, nebo zaslat naší škole do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí. Pokud nebude zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč v základní škole, ve které plní povinnou školní docházku. Není-li uchazeč žákem základní školy, vydá mu zápisový lístek krajský úřad.
 5. Oprávněnost pobytu na území České republiky (potvrzení k pobytu). Uchazeči o studium, jsou-li cizí státní příslušníci, předloží do zahájení studia potvrzení k pobytu.

Kritéria  přijímacího řízení:

 •  splnění požadovaných podmínek pro přijetí uchazeče,
 •  ukončená povinná školní docházka dle vzdělávacího programu základní školy speciální nebo vzdělávacího programu základní školy v kombinaci s dalším zdravotním postižením,
 • ukončená povinná školní docházka, ale nezískané základní vzdělání.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhoduje
o přijetí pořadí sestavené podle průměru hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Postup je zvolen
dle § 60 d, zákona 561/2004 Sb.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení v termínu:  22. dubna  –  30. dubna 2022

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 28. 01. 2022                                                                                        Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13. 9. 2021


Informace pro rodiče
– organizace začátku šk. roku 2021/2022

1. Ochrana úst

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (roušky, respirátory).

TOTO SE NETÝKÁ:

 • osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osob, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

2. Testování žáků

Ve škole proběhne na základě platného nařízení preventivní testování žáků ve středu 1. 9., v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021.

Testování bude organizováno stejným způsobem jako na konci loňského školního roku.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud bylo Vaše dítě očkováno, prodělalo onemocnění covid-19 – INFORMUTE O TOM TŘÍDNÍ UČITELE A PŘEDEJTE JIM, PROSÍM, POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ NEBO PRODĚLÁNÍ NEMOCI ČI VÝSLEDEK TESTU V ODBĚROVÉM MÍSTĚ.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

3. Organizace začátku školního roku

1. týden

1. 9. (středa) – zahájení školního roku, konec vyučování v 9,00 hod.

2.9. (čtvrtek) – dopolední výuka ve svých třídách

3.9. (pátek) – dopolední výuka ve svých třídách

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Činnost školní družiny bude zahájena 2. 9. 2021

7.00 – 7,40 a 11,40 – 15,30 hod.

V případě dotazů kontaktujte třídní učitele.

Ve Dvoře Králové n. L. 30. 8. 2021

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

SDĚLENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
tel. 499 320 751/499 622 476 e-mail: info@zs-dk.cz www.zs-dk.cz

Č. j.: ZSPS- 128/2021

Sdělení ředitele školy:

Dle ochranného opatření MZČR s účinností od 9.7.2021 mají pracovníci, žáci i studenti povinnost informovat školu o cestách do zahraničí.

Žádám rodiče žáků, kteří budou před zahájením nového školního roku pobývat v zahraničí, aby o pobytu žáka informovali třídní učitele nebo vedení školy.

Předem děkuji za spolupráci

Ve Dvoře Králové nad Labem 14.07. 2021.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Odkaz na opatření :
Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-s-účinností-od-9.-7.-2021-do-odvolání.pdf (mzcr.cz)


VÝZVA – POMOC ŠKOLE PONIČENÉ TORNÁDEM

Vážení rodiče, milí žáci,

minulý týden došlo na Moravě k tragické události, při které nezvykle silné tornádo zničilo či výrazně poničilo několik obcí. Mezi postiženými jsou i školy, které je potřeba dát co nejdříve do takového stavu, aby se v nich mohlo po právě začínajících prázdninách znovu vyučovat. Jednou z nich je Základní škola Hrušky. Tornádo jí výrazně poničilo samotnou budovu školy včetně tělocvičny a především střechu.

Obracíme se na Vás proto jejich jménem s prosbou o jakoukoliv finanční pomoc, jež by vedení školy pomohla při nutných opravách poničených části školního majetku.

Svůj finanční dar můžete zasílat přímo na účet školy.

Číslo účtu ZŠ Hrušky: 86-1724430297/0100

Do zprávy pro příjemce napište: DAR

Pozn.: Pokud byste potřebovali naši pomoc, obraťte se prosím na třídního učitele Vašeho dítěte.

Zaměstnanci ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRŠ – 2. kolo

Základní škola a Praktická škola, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j.: ZSPS-98/2021-34

 Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v souladu
s  opatřením obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že

 vyhovuje žádosti

o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

Seznam uchazečů:

uchazeč výsledek řízení
14/2021 přijat/a
15/2021 přijat/a
16/2021 přijat/a
17/2021 přijat/a
19/2021 přijat/a
20/2021 přijat/a

Datum zveřejnění  04.06. 2021

 

Upozornění

Upozorňuji, že musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, t. j.  do 18.06.2021.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání
ve střední škole.

       Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


OCHRANA ZDRAVÍ V PRŮBĚHU ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2021

Č. j.: ZSPS- 80/2021 – 34

Testy

Žák nebo student, člen zkušení komise i ostatní osoby musí jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání závěrečné zkoušky zajistí škola, v níž žák tuto zkoušku koná.

Členové zkušební komise jsou testováni při pondělním testování zaměstnanců. Předsedkyně komise předloží potvrzení o negativním testu ze své školy.

Ve vztahu k veřejnosti škola požaduje doložení výsledku testu z odběrového místa nebo potvrzení o negativním výsledku testu od zaměstnavatele – antigenní test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dnů.

V případě onemocnění nebo pozitivního výsledku testování předsedy zkušební komise je tato situace řešena s místně příslušným Krajským úřadem (KÚ). Do doby jmenování nového předsedy zkušební komise KÚ zastupuje předsedu místopředseda, který byl jmenován ředitelem školy. U ostatních členů zkušební komise je náhrada za nemocného člena komise v kompetenci ředitele školy.

Pozitivní výsledek testu žáka slouží k omluvení účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

 1. a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 2. b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
 3. c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně
  14 dnů.

V budově školy

Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby v prostorách školy nosí nasazen respirátor FFP2 k ochraně úst a nosu podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Ústní zkouška

V průběhu ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazenu ochranu úst a nosu.

V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák a asistent. Dále mohou být při ústní zkoušce závěrečné zkoušky přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby v omezeném počtu, aby dodržovali doporučenou vzdálenost 1,5 m. O svoji přítomnost tito návštěvníci požádají nejméně 1 den předem vedení školy.

Při losování otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard. Pro každého žáka je připravena nová losovací sada otázek. Číslo vylosované otázky žák odkládá na označené místo. Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby. V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně. Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic a židlí
po výměně zkoušeného žáka asistent ošetří dezinfekcí.

Praktické zkoušky:

Při praktických zkouškách se v souladu s § 74 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví přítomnost veřejnosti nepřipouští.

Při zkoušce je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se praktické zkoušky docházelo ke kontrolovanému předávání náčiní s možným využitím dezinfekce.

Každá místnost je pravidelně vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy stolů a židlí asistent po výměně žáků ošetří dezinfekcí.

Ve Dvoře Králové nad Labem 20.05.2021

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRŠ – 2. kolo

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS – 79/2021- 34

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v souladu s opatřením obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6), vyhlašuje ředitelka školy:

2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělávání

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy.

Termín podání přihlášek ředitelce školy do 02. 06. 2021

Počet volných míst: 11

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Požadavky:

Zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání musí být na přihlášce ke studiu posouzena odborným lékařem. Studium musí být doporučeno poradenským zařízením (SPC).

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 04. 06. 2021

Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Písemné rozhodnutí bude zasíláno pouze nepřijatým uchazečům. Proti rozhodnutí o nepřijetí nelze podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Žádost lze podat ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 20. 05. 2021

Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRŠ

Základní škola a Praktická škola, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j.: ZSPS-77/2021-34

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v souladu s opatřením obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že

vyhovuje žádosti

o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

Seznam uchazečů:

uchazeč výsledek řízení
4/2021 přijat/a
6/2021 přijat/a

Datum zveřejnění 19. 05. 2021

Upozornění

Upozorňuji, že musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, t. j. do 02.06.2021.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Oznámení o vyhlášení ředitelského volna pro žáky

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, PSČ 544 01, email: info@zs-dk.cz, tel.: 499 320 751

Č.j.: ZSPS- 73/2021

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna pro žáky

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

vyhlašuji z provozních důvodů (oprava vodovodního potrubí)

ředitelské volno na pondělí 17. května 2021.

Školní družina bude v provozu.

Oběd ve školní jídelně bude zajištěn.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Děkujeme za pochopení.

Ve Dvoře Králové n. L. 13.05.2021

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Oznámení rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2021/2022

 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479 rozhodla podle § 36, § 46, § 165 odst. 2  a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole od školního roku 2021/2022

u dětí s těmito evidenčními čísly: 8/21

Ve Dvoře Králové nad Labem 13.05.2021

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Sdělení rodičům vycházejících žáků

Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS – 50/2021

Žákům, kteří se budou osobně účastnit přijímací zkoušky, vydá škola potvrzení o výsledku školního antigenního testu žáka. Test nesmí být v den přijímací zkoušky starší 7 dnů. Potvrzení žák u přijímacích zkoušek předkládá k nahlédnutí.

Ve Dvoře Králové nad Labem 19.04.2021

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Přijímací řízení PrŠ

Na základě opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6)
bude 1. kolo přijímacího řízení ukončeno 19.05.2021.
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn ve dnech 19. – 21.05.2021.
Zápisový lístek přijatí uchazeči odevzdají nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Ve Dvoře Králové nad Labem 09. 04. 2021

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka škol


15.03.2021

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022

Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS – 38/2021

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva upřesňuje ředitelka školy konání zápisu do 1. ročníku základní školy

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se koná
bez přítomnosti žáků od 1. dubna 2021 do 15. dubna 2021

Podání žádosti dle § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

 1. do datové schránky školy (ID nngdqiu),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu info@zs-dk.cz,
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 4. osobní podání ve dnech 6. –  15. 04. 2021 – vždy na základě telefonické rezervace na tel.  čísle 606 144 327 – Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy (je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a originál rodného listu dítěte).

Podmínky přijetí žáka do naší školy, tzn. školy zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon)

 • písemná žádost zákonného zástupce dítěte
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
 • celkový počet přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022: 10 (omezen kapacitou školy)

      – ve škole vyučuje sbor učitelů – speciálních pedagogů
      – při výuce využíváme podporu asistenta pedagoga
      – výuka je přizpůsobena individuálním možnostem a potřebám žáků
      – malý počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému žákovi
– poskytujeme bezplatnou školní družinu

Jaké dokumenty je třeba doložit :

Zápis do 1. ročníku  v řádném termínu nebo po odkladu školní docházky:

 • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
 • rodný list dítěte nebo prostá kopie rodného listu (platí pro podání vzdáleným přístupem, viz. Podání žádosti – body 1.-3.),
 • doporučení školského poradenského zařízení,
 • pro přijetí do základní školy speciální – doporučení dětského lékaře.

Formuláře jsou k dispozici na webové stránce školy www.zs-dk.cz.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů od ukončení zápisu, tj. do 15. května 2021. Žáci budou uvedeni pod registračním číslem, které obdrží zákonný zástupce při zápisu.

 Odklad povinné školní docházky

V případě, že zvažujete odklad povinné školní docházky, ale nemáte doporučení, vyplňte spolu s žádostí o přijetí i žádost o odklad a obě žádosti doručte do své spádové školy společně. Do naší školy můžete žádat o odklad pouze, máte-li již platné doporučení poradenského zařízení.

Údaje uvedené v žádosti, z rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce ověřím
při informační schůzce před nástupem do školy. Termín schůzky oznámím dodatečně.

Ve Dvoře Králové nad Labem 15. 03. 2021

 Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Soubory ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

Žádost o odklad


15.03.2021

Závěrečné zkoušky PrŠ

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479
tel. 499 622 476, www.zs-dk.cz, info@zs-dk.cz

Č.j.  ZSPS- 40/2021

POKYNY KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
PRO ŠK. R. 2020/2021

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

Vzdělávání v praktické škole dvouleté je zakončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se stejně jako v ostatních oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Zadávání závěrečné zkoušky probíhá v souladu s platnou vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání
ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3, hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 4 této vyhlášky.

Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák před teoretickou zkouškou z odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Pro praktickou zkoušku z odborných předmětů stanovila ředitelka školy 3 témata, z nichž se pro skupinu žáků stanovenou ředitelkou školy jedno téma vylosuje. Zkouška trvá 150 minut (včetně přestávek).

Teoretická zkouška z odborných předmětů je ústní zkouškou. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů stanovila ředitelka školy 30 témat (z obsahu okruhů, které mají žáci ke zkoušce připravené), z nichž si žák jedno téma vylosuje. V tématech je shrnut obsah odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Teoretická zkouška z odborných předmětů se nečlení na dvě samostatně klasifikované zkoušky. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut a zkouška samotná 15 minut.

K praktické zkoušce se dostaví žáci v pracovním oblečení (plášť, zástěra) a obuvi na práci v kuchyni a na práci s drobným materiálem v učebně. V průběhu zkoušky je žák povinen dodržovat předpisy BOZP, požární a hygienické předpisy a používat předepsané osobní ochranné prostředky.

K teoretické zkoušce se žáci dostaví upraveni v oblečení odpovídajícím důstojnosti této situace.

Při jednotlivých zkouškách mohou žáci užívat pomůcky, které jsou stanoveny v zadání tématu práce.

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat u jedné zkušební komise dvakrát stejné téma.

Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje doba 60 minut.

Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška pro školní rok 2020/2021 se koná v termínech stanovených ředitelkou školy:

Praktická zkouška – 01. 06. 2021 – v hlavní budově školy Přemyslova 479

Teoretická zkouška – 08. 06. 2021 – v hlavní budově školy Přemyslova 479

Časový harmonogram zkoušek (zahájení, průběh, zakončení) bude zveřejněn do 31.05.2021
na informačním panelu v budově školy a na webových stránkách školy.

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny budou zveřejněny nejméně 2 měsíce
před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V případě, že zkušební komise uzná důvody nepřítomnosti žáka, může po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 30. června příslušného školního roku. Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Věty první a druhá se nepoužijí, je-li termín náhradní zkoušky
po dohodě se žákem stanoven do 30. června příslušného školního roku. Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku
v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 15. 03. 2021

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2020/2021

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

TEORETICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ – Okruhy

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ

 • Příprava pokrmů
 • Hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kuchyni
 • Vybavení kuchyně (inventář, elektrospotřebiče)
 • Základní údržba kuchyňského inventáře
 • Jídelníček podle zásad zdravé výživy
 • Mléko a mléčné výrobky
 • Ovoce a zelenina
 • Obiloviny a luštěniny
 • Polévky, pomazánky, saláty
 • Potraviny živočišného původu
 • Nápoje
 • Nákup potravin
 • Skladování potravin
 • Stolování

DROBNÁ ÚDRŽBA

 • Bezpečnost při práci v dílně
 • Vybavení dílen
 • Materiály
 • Dřevo a jeho význam
 • Železo a barevné kovy
 • Údržbářské práce
 • Úklid a údržba domácnosti
 • Vlákna pro výrobu textilních materiálů, druhy textilií
 • Rozdělení oděvů
 • Údržba oděvů a prádla, praní oděvu, žehlení
 • Zahrada, pěstování rostlin
 • Interiér, pěstování rostlin (pokojové a balkonové rostliny)
 • Ekologie

ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2020/2021

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

PŘÍPRAVA POKRMŮ/DROBNÁ ÚDRŽBA

PŘÍPRAVA POKRMŮ(vaření) – DROBNÁ ÚDRŽBA (ruční práce)

Téma 1 Studená kuchyně a užitný dekorativní předmět

Příprava pokrmů: příprava zeleninového salátu.                    Ruční práce: zdobení dřevěné vařečky vypalováním

Téma 2 Moučníky a kombinace materiálů

Příprava pokrmů: příprava hrnkové bábovky.                       Ruční práce – výroba záložky do knihy.

Téma 3 Sendviče a ruční šití

Příprava pokrmů: příprava studeného pokrmu k svačině.  Ruční práce: ubrousek s přišitými knoflíky.


Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479
www.zs-dk.cz,       info@zs-dk.cz,   tel.: 606 144 327

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022

(79-01-C/01 Základní škola a 79-01-B/01 Základní škola speciální)

se koná ve dnech:

 • středa 14. 4. 2021 od 12.00 hod. do 15.00 hod. (osobní účast)
 • čtvrtek 15. 4. 2021 od 12.00 hod. do 15.00 hod. (osobní účast)

v budově školy v Přemyslově ulici 479 ve Dvoře Králové nad Labem

 • nebo ve dnech 1. 4. 2021 – 15. 4. 2021 (online)

Forma zápisu závisí na aktuální pandemické situaci, do 1.4.2021 bude zveřejněna na úřední desce školy.

 S sebou přineste: rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, doporučení poradenského zařízení, rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Počet přijímaných žáků: 10         (omezen kapacitou školy)

Poskytujeme základní vzdělání žákům:

 • se specifickými poruchami učení,
 • s vadami řeči,
 • s autismem,
 • s mentálním postižením.

Nabízíme prohlídku školy a seznámení s možnostmi našeho vzdělávání ve čtvrtek 18.3.2021, 25.3.2021, 1.4.2021, 8.4.2021. Termín prohlídky je nutné domluvit předem telefonicky nebo mailem.

Ve Dvoře Králové nad Labem 4.3.2021

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


č. j. ZSPS – 37/2021

Úřední hodiny od 01. 03. 2021 (online)

středa: 8.00 – 10.00 hod.

Neodkladnou schůzku si telefonicky domluvte předem, děkujeme.

Kontaktní telefon: 499 320 751, 606 144 327

Mgr. Jana Vojtěchová,

ředitelka školy


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS – 20/2021-34

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy:

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/ 2022 do oboru vzdělávání

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

na čtvrtek 22. dubna 2021

 Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, ale nezískali základní vzdělání,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat v jiném typu školy.

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč ředitelce  školy nejpozději do 1. března 2021.

Formulář přihlášky obdrží uchazeč na základní škole nebo na stránkách MŠMT ČR.

V přihlášce má uchazeč potvrzený prospěch ze základní školy, kde plní povinnou školní docházku nebo prospěch doloží ověřenými kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky základního vzdělávání. V přihlášce má též uchazeč lékařem potvrzenou zdravotní způsobilost ke studiu. K přihlášce uchazeč dokládá potvrzené doporučení ke studiu ze školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP).

Ředitelka školy v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Počet přijímaných uchazečů:  13

Délka studia: 2 roky

Forma studia: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce

Podmínky přijetí uchazeče:

 1. Přihláška podaná ředitelce školy pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021
 2. Doporučení ke studiu ze školského poradenského zařízení – SPC nebo PPP
 3. Splněná povinná školní docházka.
 4. Zápisový lístek lze odevzdat ve škole při informativní schůzce, ke které budou uchazeči písemně pozváni, nebo zaslat naší škole do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí. Pokud nebude zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč v základní škole, ve které plní povinnou školní docházku. Není-li uchazeč žákem základní školy, vydá mu zápisový lístek krajský úřad.
 5. Oprávněnost pobytu na území České republiky (potvrzení k pobytu). Uchazeči o studium, jsou-li cizí státní příslušníci, předloží do zahájení studia potvrzení k pobytu.

Kritéria  přijímacího řízení:

 • splnění požadovaných podmínek pro přijetí uchazeče,
 • ukončená povinná školní docházka dle vzdělávacího programu základní školy speciální nebo vzdělávacího programu základní školy v kombinaci s dalším zdravotním postižením,
 • ukončená povinná školní docházka, ale nezískané základní vzdělání.Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhoduje o přijetí pořadí sestavené podle průměru hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Postup je zvolen dle § 60 d, zákona 561/2004 Sb.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení v termínu:  22. dubna  –  30. dubna 2021

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 27. 01. 2021                                                                                                                                                 Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ RODIČŮM

Sdělení rodičům

Č.j. ZSPS – 132/2020

Vážení rodiče,

žák s projevy akutního onemocnění se nesmí účastnit prezenční výuky.

Jsou-li při vstupním filtru zjištěny projevy onemocnění, žák nevstupuje do školy, ale ihned odchází se svým doprovodem domů.

 Není-li přítomen doprovod žáka, vyučující telefonují zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám.  Ti jsou povinni bezodkladně žáka ve škole vyzvednout.

Vyskytnou-li se u žáka příznaky onemocnění v průběhu dne, je žák izolován v samostatné místnosti.  Okamžitě jsou telefonicky informováni zákonní zástupci, popř. pověřené osoby. Ti jsou povinni bezodkladně žáka ze školy vyzdvihnout. Po celou dobu nezbytné izolace je žákovi zajištěn dohled zletilé osoby. O izolaci je prováděn zápis.

Pokud žák trpí alergickým onemocněním dýchacích cest, přinese třídnímu učiteli čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.

Žáci jsou povinni s sebou mít minimálně 2 roušky denně pro případ, že se u nich projeví onemocnění během výuky.

Žáci ani pracovníci školy nemají povinnost nosit nasazené roušky v budově školy. Toto opatření vyplývá z „Mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví“ ze dne 17. 09.2020.

Děkuji Vám za Vaši spolupráci.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Ve Dvoře Králové nad Labem 17. 09. 2020.


Sdělení

Č. j. ZSPS – 129/2020

Vzhledem k aktuální zprávě ministra zdravotnictví Vás žádám, aby od 10.09.2020 měli žáci s sebou minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Bližší informace pro školy budou zveřejněny během dne.
Sledujte www.zs-dk.cz
09.09.2020
Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Sdělení na základě doporučení Manuálu MŠMT k provozu školy:

ZSPS-123/2020

Vážení rodiče,

upozorňuji Vás, že do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, nemusí být teplota, apod.).

Pokud se u žáka vyskytnou příznaky onemocnění v průběhu dne, jsou rodiči povinni bezodkladně žáka vyzdvihnout a kontaktovat ošetřujícího lékaře.

Pokud žák trpí alergickým onemocněním dýchacích cest, je mu umožněn vstup
do školy pouze, přinese-li potvrzení od svého lékaře.

Buďte v kontaktu s třídními učiteli. Poskytněte své aktuální kontakty – telefonní čísla, mailové adresy.

Předem děkuji za Vaši spolupráci.

Ve Dvoře Králové nad Labem 02. 09. 2020.                                                                                                                                   Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola
544 01 Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479
Č. j.: ZSPS-115/2020-34

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr
Králové n. L., Přemyslova 479, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský
zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola
dvouletá 78-62-C/02.
Seznam uchazečů:

uchazeč výsledek řízení
21/2020 přijat/a

Datum zveřejnění
01. 09. 2020

Upozornění
Upozorňuji, že musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl
vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí, t. j. do 16. 09. 2020.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479,
zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání
ve střední škole.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


Provozní a vnitřní režim školy
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Základní škola a Praktická škola
Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  tel. 499 320 751/499 622 476, e-mail: info@zs-dk.cz , www.zs-dk.cz

č. j. ZSPS- 114/2020

V souladu se:

–        Zákonem č. 258/2000 Sb, Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění,

–        Zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění,

–        Vyhláškou č. 410/2005 Sb., Hygienické požadavky na prostory,

–        Manuálem: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (manuál).

Pro standardní provoz školy v souladu s hygienickými požadavky a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR stanovuji následující opatření:

Aktuální informace pro zákonné zástupce jsou písemně sdělovány prostřednictvím aktualit webových stránek školy www.zs-dk.cz  a vylepovány na vstupních dveřích hlavního vchodu školy. Dle potřeby budou obměňovány.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci vstupují do školy samostatně, s doprovázející osobou se rozloučí před vchodem.
 • Doporučuji, aby každý žák měl s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Roušky jsou pro případ, že by žák v průběhu vyučování začal vykazovat známky onemocnění.
 • Žáci si před vstupem do šatny vydezinfikují ruce. Ráno na aplikaci dezinfekce dohlíží pracovník školy vykonávající dohled u vstupu do školy. V průběhu dne dohled zajišťuje pracovník, který vpustil žáky do školy.
 • Po ukončení ranního dohledu uklízečka vyvětrá šatnu, vytře na mokro vstupní prostor a šatny.
 • Potřebuje-li zákonný zástupce jednat s pracovníky školy. Zatelefonuje a každou schůzku si předjedná.

 V budově školy

 Učebny, toalety, dílny, tělocvična i cvičná kuchyň jsou vybaveny dezinfekcí v nádobě s dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou, popřípadě mýdlem v dávkovači. Dezinfekci, mýdlo a jednorázové papírové ručníky doplňuje uklízečka.

 • Na každém patře školy je určený pracovník, který po velké přestávce, tj. v 9.55 hod. a o polední přestávce, tj. ve 11.35 hod. vydezinfikuje WC, umyvadla, kliky a krátce vyvětrá WC ventilačkou. Je doporučeno, aby se pracovník při dezinfikování chránil gumovými rukavicemi.

 Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy je doporučené, aby si každý žák umyl ruce mýdlem a následně použil dezinfekci na ruce.
 • Umývání a dezinfikování rukou v průběhu vyučování doporučuje vyučující.
 • Větrání zajišťuje vyučující minimálně po každé vyučovací hodině.

 Úklid a dezinfekce

 • Úklid a dezinfekce toalet provádí určený pracovník po velké přestávce, tj. v 9.55 hod. a
  o polední přestávce, tj ve 11.35 hod. Ve třídě IX. A dezinfikuje určený pracovník.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). Zajišťuje vyučující na konci každé hodiny.
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Na vyhrazeném místě u vstupu do školy, před ředitelnou nebo v ředitelně  probíhají konzultace pozvaných osob. Po ukončení konzultace pedagogický pracovník, u něhož probíhala konzultace, vydezinfikuje plochu stolu a místa k sezení.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. Zajišťuje uklízečka.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Jednou denně zajišťuje uklízečka. V průběhu dne zajišťuje dezinfikování vyučující, který v místnosti působil.
 • Odpadkové koše jsou opatřeny vyjímatelnými jednorázovými pytli. Denně, vždy
  po skončení výuky, vynáší koše uklízečka. Je-li koš přeplněn během výuky, vynese obsah do popelnice asistent pedagoga.
 • Ke každé třídě je přidělený asistent pedagoga, který před příchodem žáků do třídy třídu vyvětrá. Po velké přestávce, na začátku polední přestávky a po ukončení vyučování tento asistent vydezinfikuje kliky, vodovodní baterie, místa k sezení, spínače světel, školní lavice, stoly. Při dezinfikování se pracovník chrání gumovými rukavicemi.
 • Na odloučeném pracovišti je dezinfikování zajištěno v součinnosti s pracovníky HD.

Uklízečka po skončení vyučování provádí úklid všech užívaných místností a společných prostor:

 • dezinfikuje kliky dveří, zábradlí,
 • dezinfikuje WC – prkénko, kliky dveří, vodovodní baterie,
 • vytírá na mokro a dezinfikuje podlahy,
 • vynáší odpadkové koše,
 • doplňuje dezinfekce, mýdla a papírové utěrky.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit oddělení žáků, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních žáků
a zajistí pro ně dohled zletilé fyzické osoby
(§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  

Škola volí tento postup:

 • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; odchází se zákonným zástupcem domů.
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – vyučující neprodleně informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k nasazení roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti za účelem izolace od ostatních přítomných ve škole a současně telefonické informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Pro účely izolace byla zvolena kovodílna, tj. místnost č. 5. Izolační WC je určeno WC č. 15 v přízemí školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka  o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem  v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim.

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Školní stravování ve školní jídelně

Podle pokynů manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení přistoupili ve školní jídelně ke změně organizace provozu jídelny. Žákům školní družiny naší školy byl přidělen čas ve 13.00 hodin.

Při stravování zaměstnanců je kladen důraz na to, aby pracovníci naší školy konzumovali oběd ve školní jídelně a obědy si odnášeli pouze v krajním případě. Pro výdej oběda do jídlonosičů je vypracován postup: strávník rozloží vlastní nádobí na tác, kuchařka  bez přímého kontaktu naplní nádoby, strávník si tác odnese na vyhrazené místo, uzavře nádoby, tác odevzdá do špinavého nádobí. Nejlépe v určené době 11.00 – 11.30. hod.

Jednotlivá opatření závisí na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.

Vysvětlení pojmů:

Infekčním onemocněním je míněno onemocnění vyvolané infekcí nebo toxinem.

Izolace, tj. okamžité oddělení fyzické osoby, která onemocněla nebo jeví znaky onemocnění, např. rýma, kašel, nemusí být zvýšená teplota.

Kontakty:

Koronalinka MŠMT:

po – pá            8 – 17 hod.

koronavirus@msmt.cz

tel. č.:234 811 111

KHS Královéhradeckého kraje:

zaneta.moravkova@khshk.cz

 

Ve Dvoře Králové n. L. 31. 08. 2020                                                                                                                                  Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka

Přílohy:

Cestne_prohlaseni-zl

Cestne_prohlaseni – nezl

08.07.2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS – 89/2020 – 34

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy:

přijímací řízení do oboru vzdělávání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (3. kolo)

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč ředitelce školy.

Termín podání přihlášek do 17. 08. 2020

Přijímací řízení: bez zkoušky

Počet volných míst: 10

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Zdravotní požadavky: zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání musí být posouzena odborným lékařem.

Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení od 18. 08. 2020

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 08. 07. 2020                                                                                                                                                            Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy


24.06.2020

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479
tel. 499 622 476, www.zs-dk.cz, info@zs-dk.cz

Č. j. ZSPS- 83/2020

STANOVENÍ TERMÍNŮ OPRAVNÉ ZKOUŠKY PRO ŠK. R. 2019/2020

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

V souladu s § 63 odst. 1 a odst. 3 platné vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 a § 5 odst. 1 a odst. 2 vyhl. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění ředitelka školy stanovila opravné termíny závěrečné zkoušky takto:

1. termín opravné zkoušky – 15.09.2020 – v hlavní budově školy Přemyslova 479

2. termín opravné zkoušky – 08.12.2020 – v hlavní budově školy Přemyslova 479

Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno ředitelce školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Na základě písemného oznámení uchazeče zveřejní ředitelka školy pokyny ke konání opravné zkoušky.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 24. 06. 2020

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


05.06.2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, 544 01

Č. j.: ZSPS-77/2020-34

2. kolo přijímacího řízení 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479, rozhodla v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve šk. roce 2019/2020 a s platnou vyhláškou č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

Seznam uchazečů:

uchazeč výsledek řízení
16/2020 přijat/a

Datum zveřejnění
05. 06. 2020

Upozornění

Upozorňuji, že musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, t. j.  do 12. 06. 2020.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání
ve střední škole.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


29.05.2020

NEPOVINNÁ VÝUKA OD 8.6.2020

Základní škola a Praktická škola, Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel. 499 320 751/499 622 476 e-mail: info@zs-dk.cz www.zs-dk.cz

Nepovinná přítomnost žáků v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu škol účinným od 1. června 2020 č. j. ZSPS-73/2020

Všichni žáci jsou do 30. 06. 2020 vzděláváni distančně. Úkoly zveřejňujeme prostřednictvím webové stránky školy www.zs-dk.cz v odkazu domácí příprava žáků. Žáci 2. stupně ZŠ jsou online vzděláváni prostřednictvím systému Microsoft Teams.

Od 08. června 2020 je žákům umožněna dobrovolná osobní přítomnost ve škole za těchto podmínek:

1. žákům 2. stupně ZŠ formou individuální nebo skupinové konzultace s třídním učitelem. Každý třídní učitel má stanovený jeden konzultační den v týdnu. Časový harmonogram konzultací žáků stanoví předem ředitel školy.

 • Obsah konzultací je v kompetenci třídního učitele, navazuje na vzdělávání na dálku, jedná se o odevzdávání vypracovaných úkolů, procvičování učiva v souladu s ŠVP, odevzdání učebnic, převzetí vysvědčení.
 • Zákonný zástupce je povinen předem vyjádřit zájem o dobrovolnou osobní přítomnost žáka ve škole. Do 02. 06. 2020 písemně sdělí zájem třídnímu učiteli. (formulář příloha č.3)
 • Při prvním vstupu do školy žák odevzdá podepsané písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin viz. příloha č. 1.

2. žákům PrŠ formou individuální nebo skupinové konzultace s přiděleným učitelem. Časový harmonogram konzultací žáků stanoví předem ředitel školy.

 • Obsah konzultací navazuje na vzdělávání na dálku, jedná se o odevzdávání vypracovaných úkolů, procvičování učiva v souladu s ŠVP, odevzdání učebnic, převzetí vysvědčení. Zákonný zástupce je povinen předem vyjádřit zájem o dobrovolnou osobní přítomnost žáka ve škole. Do 02. 06. 2020 písemně sdělí zájem třídnímu učiteli. (formulář příloha č.3)
 • Při prvním vstupu do školy žák odevzdá podepsané písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin viz. příloha č. 1.

3. žákům základní školy speciální (ZŠS)

 • Žáci budou rozděleni do skupin. Složení skupin je neměnné po celou dobu nepovinné přítomnosti ve škole. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Zákonný zástupce je povinen předem vyjádřit zájem o dobrovolnou osobní přítomnost žáka ve škole. Do 02. 06. 2020 písemně sdělí zájem třídnímu učiteli.(formulář příloha č.3)
 • Činnosti žáků ZŠS budou zajištěny každý pracovní den od 8.00 hod. nejdéle do 12.00 hod. pouze v budově školy. Ke skupině budou přiděleni dva pedagogičtí pracovníci. Třídní učitel bude zajišťovat distanční vzdělávání, konzultace vypracovaných úloh, podklady k denním činnostem žáků ve třídě. Má stanovený jeden konzultační den v týdnu.
 • Žáci základní školy speciální nemusí ve škole nosit roušky.
 • Vzhledem k epidemiologickému riziku není možné se žáky přecházet centrem města do školní jídelny, oběd ve školní jídelně nebude žákům podáván.
 • Nejdéle ve 12.00 hodin činnost žáka ve škole končí, je předán zákonnému zástupci.
 • Harmonogram odchodů žáků ze školy určí předem ředitel školy.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák ZŠS podepsaná tato prohlášení:

 • písemné seznámení se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). viz. příloha č. 2.
 • Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Pohyb žáků ve škole se řídí níže uvedenými principy.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška),
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola takto:

 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti
 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vpouští je do školy,
 • časy příchodu žáků budou předem stanoveny tak, aby v jeden čas k budově školy dorazila jedna skupina žáků
 • škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách.
 • Všichni žáci ZŠ, Prš i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák ZŠ, PrŠ bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou zorganizovány tak, aby byly minimalizovány vzájemné kontakty.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry, nejméně však 1,5 metru.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci ZŠ a PrŠ na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Ve třídě žáci sundávají roušky pouze při samostatné práci v lavici, ale vždy na pokyn vyučujícího.
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Doplňuje uklízečka.

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků 1. stupně ZŠ a žáků ZŠS je stanoveno předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Ve skupině žáků je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ZŠ a PrŠ samostatně ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
 • V každé třídě je nezbytné často větrat. Větrání zajišťuje pedagog minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut. (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Úklid a dezinfekce

 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Na vyhrazeném místě před ředitelnou nebo v učebně č. 20 probíhají konzultace pozvaných osob. Po ukončení konzultace pedagogický pracovník, u něhož probíhala konzultace, vydezinfikuje plochu stolu,.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Odpadkové koše jsou opatřeny vyjímatelnými jednorázovými pytli. Při polední přestávce zkontroluje plnost košů ve třídách určený pracovník, popř. koše vynese. Denně, vždy po skončení výuky, vynáší koše uklízečka.
 • Ke skupině vyučovaných žáků je přidělený pracovník, který před vstupem žáků do třídy vydezinfikuje místa k sezení ve třídě. Po zahájení vyučování vydezinfikuje kliky dveří. Po velké přestávce, na začátku polední přestávky a po ukončení vyučování tento pracovník vydezinfikuje kliky, vodovodní baterie, místa k sezení, spínače světel, školní lavice, stoly. Po skončení vyučování vynese koš. Při dezinfikování se pracovník chrání gumovými rukavicemi.
 • Na odloučeném pracovišti je dezinfikování zajištěno v součinnosti s pracovníky HD.

Uklízečka po skončení vyučování provádí úklid všech užívaných místností a společných prostor:

 • dezinfikuje kliky dveří vyjma dveří tříd
 • dezinfikuje WC
 • vytírá a dezinfikuje podlahy
 • vynáší odpadkové koše

Školní stravování
Pokud žáci nedochází do školy, nemají nárok na školní stravování.
Vzhledem k epidemiologickému riziku není možné se žáky přecházet centrem města do školní jídelny.

Ve Dvoře Králové n. L. 28.05.2020                                          Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Ke stažení:

Příloha č.1 – Čestné prohlášení 1

Příloha č.2 – Čestné prohlášení 2

Příloha č. 3 Žádost zákonného zástupce – červen


26.05.2020

DALŠÍ ETAPY ROZVOLŇOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH OD 1. A 8. ČERVNA 2020

Vážení rodiče,

Vláda ČR včera schválila DALŠÍ ETAPY ROZVOLŇOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH OD 1. A 8. ČERVNA 2020.

O možnosti vzdělávání v naší škole vás budou do 29.05.2020 informovat třídní učitelé.

Ve Dvoře Králové n. L. 26.05.2020                                         Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


20.05.2020

OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č.j. ZSPS – 63/2020

Vážení rodiče,

usnesením vlády je až do odvolání zakázána osobní přítomnost žáků ve školách zřízených dle § 16 odst. 9. V současné době není známo, zda bude do konce června 2020 obnovena osobní přítomnost žáků.

O případných  změnách vás budu informovat prostřednictvím školních webových stránek www.zs-dk.cz.

Závěrem vám děkuji za spolupráci při zajištění distanční výuky žáků a za zpětnou vazbu
při odevzdávání vypracovaných úkolů.

Ve Dvoře Králové nad Labem 20.05.2020                                        Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy


13.05.2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS – 59/2020 – 34

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve šk. roce 2019/2020 a s platnou vyhláškou č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, vyhlašuje ředitelka školy:

2. kolo přijímacího  řízení
do oboru vzdělávání 
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci
  s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy.

Termín podání přihlášek do 02. 06. 2020

Přijímací řízení: bez zkoušky

Počet volných míst:  11

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Požadavky:

Zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání musí být na přihlášce ke studiu posouzena odborným lékařem. Studium musí být doporučeno poradenským zařízením (SPC).

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn: 05. 06. 2020

Zápisový lístek se odevzdává do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Písemné rozhodnutí bude zasíláno pouze nepřijatým uchazečům. Proti rozhodnutí o nepřijetí nelze podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Žádost lze podat ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 13. 05. 2020                                 Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy


12.05.2020

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Č.j.  ZSPS 58/2020

POKYNY KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
PRO ŠK. R. 2019/2020

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

Vzdělávání v praktické škole dvouleté je zakončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se stejně jako v ostatních oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Zadávání závěrečné zkoušky probíhá v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve šk. roce 2019/2020 a s platnými vyhláškami č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020  a  vyhl. č. 47/2005, o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění. Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3, hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 4 vyhlášky č.47/2005 Sb. v platném znění.

Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák před teoretickou zkouškou z odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Pro praktickou zkoušku z odborných předmětů stanovila ředitelka školy 3 témata, z nichž se pro skupinu žáků stanovenou ředitelkou školy jedno téma vylosuje. Zkouška trvá 150 minut (včetně přestávek).

Teoretická zkouška z odborných předmětů je ústní zkouškou. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů stanovila ředitelka školy 30 témat (z obsahu okruhů, které mají žáci ke zkoušce připravené), z nichž si žák jedno téma vylosuje. V tématech je shrnut obsah odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Teoretická zkouška z odborných předmětů se nečlení na dvě samostatně klasifikované zkoušky. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut a zkouška samotná 15 minut.

K praktické zkoušce se dostaví žáci v pracovním oblečení (plášť, zástěra) a obuvi na práci v kuchyni a na práci s drobným materiálem v učebně. V průběhu zkoušky je žák povinen dodržovat předpisy BOZP, požární a hygienické předpisy a používat předepsané osobní ochranné prostředky.

K teoretické zkoušce se žáci dostaví upraveni v oblečení odpovídajícím důstojnosti této situace.

Při jednotlivých zkouškách mohou žáci užívat pomůcky, které jsou stanoveny v zadání tématu práce.

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat u jedné zkušební komise dvakrát stejné téma.

Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje doba 60 minut.

Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola v den konání ústní závěrečné zkoušky, tj. dne 09. černa 2020, vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška pro školní rok 2019/2020 se koná v termínech stanovených ředitelkou školy:

Praktická zkouška – 02. 06. 2020 – v hlavní budově školy Přemyslova 479

Teoretická zkouška – 09. 06. 2020 – v hlavní budově školy Přemyslova 479

Pokyn k ochraně zdraví při konání závěrečných zkoušek a časový harmonogram zkoušek budou zveřejněny
do 26. 05. 2020 na informačním panelu v budově školy a na webových stránkách školy.

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny budou zveřejněny nejméně 2 měsíce
před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V případě, že zkušební komise uzná důvody nepřítomnosti žáka, může po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 30. června příslušného školního roku. Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Věty první a druhá se nepoužijí, je-li termín náhradní zkoušky
po dohodě se žákem stanoven do 30. června příslušného školního roku. Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku
v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 12. 05. 2020                                        Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2019/2020

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

TEORETICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ – Okruhy

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ

 • Příprava pokrmů
 • Hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kuchyni
 • Vybavení kuchyně (inventář, elektrospotřebiče)
 • Základní údržba kuchyňského inventáře
 • Jídelníček podle zásad zdravé výživy
 • Mléko a mléčné výrobky
 • Ovoce a zelenina
 • Obiloviny a luštěniny
 • Polévky, pomazánky, saláty
 • Potraviny živočišného původu
 • Nápoje
 • Nákup potravin
 • Skladování potravin
 • Stolování

DROBNÁ ÚDRŽBA

 • Bezpečnost při práci v dílně
 • Vybavení dílen
 • Materiály
 • Dřevo a jeho význam
 • Železo a barevné kovy
 • Údržbářské práce
 • Úklid a údržba domácnosti
 • Vlákna pro výrobu textilních materiálů, druhy textilií
 • Rozdělení oděvů
 • Údržba oděvů a prádla, praní oděvu, žehlení
 • Zahrada, pěstování rostlin
 • Interiér, pěstování rostlin (pokojové a balkonové rostliny)
 • Ekologie

ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2019/2020

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

PŘÍPRAVA POKRMŮ/DROBNÁ ÚDRŽBA

PŘÍPRAVA POKRMŮ (vaření) – DROBNÁ ÚDRŽBA (ruční práce)

Téma 1 Studená kuchyně a ruční šití

Příprava pokrmů: příprava vlastní svačiny, zásady zdravé výživy        Ruční práce: látkový ubrousek s knoflíky

Téma 2 Stolování a ruční šití

Příprava pokrmů: příprava slavnostní tabule, pojmenovávání inventáře.      Ruční práce: ústní rouška, ruční šití

Téma 3 Hygiena v kuchyni a ruční šití

Příprava pokrmů: úklidové prostředky, hygiena rukou.                                Ruční práce: ústní rouška bez šití


OCHRANA ZDRAVÍ V PRŮBĚHU ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2019/2020 

Před vstupem do školy 

 • Žáci se na zkoušku dostaví ve stanovený čas. 
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
 • Všechny osoby před školou dodržují odstupy 2m. 
 • Vstup do budovy školy je umožněn  žákům i osobám, které se chtějí závěrečných zkoušek účastnit. Tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna hygienická opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení).  
 • Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha).  
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky, popř. ochranné štíty. 
 • Každý žák bude mít s sebou dvě náhradní roušky a sáček na uložení roušky 
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  

 

Ve škole 

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se
  i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  
 • Ve třídě bude dodržován zasedací pořádek, každý žák bude samostatně v lavici a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.  
 • Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken 

 

Ústní zkoušky: 

 • V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. Při ústní zkoušce mohou být přítomny další osoby splňující stanovené hygienické požadavky. Prostor pro účast veřejnosti je vymezen pokud možno ve větším odstupu než 2 m.  
 • V průběhu ústní zkoušky se všichni přítomní při bližším kontaktu chrání rouškou, popř. ochranným štítem.  
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  
 • Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard. Pedagog se chrání rukavicemi.  

Pro každého žáka je připravena nová losovací sada otázek. Číslo vylosované otázky žák odkládá na označené místo.  

 • Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.  
 • V případě předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění
  a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.  
 • Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí. 
 • Žáci, kteří spadají do rizikové skupiny, budou přednostně vyzkoušeni a co nejdříve po zkoušce opustí budovu školy. 

  

 

Praktické zkoušky: 

 • Vždy po příchodu do místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se
  i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  
 • Maximální počet osob ve skupině je 15.  
 • Pokud je zachován rozestup 2 m (nejméně 1,5 m), pak při praktické zkoušce nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku. Při bližším kontaktu (např. při skupinové práci) musí všichni roušky (štíty) nosit. 
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 
 • Při praktických zkouškách se v souladu s § 74 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví přítomnost veřejnosti nepřipouští.  
 • Při zkoušce je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se praktické zkoušky docházelo ke kontrolovanému předávání náčiní s možným využitím dezinfekce.  
 • Každá místnost je pravidelně vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy stolů
  a židlí jsou po výměně žáků ošetřeny dezinfekcí.  

04.05.2020

OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Základní škola a Praktická škola
Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel. 499 320 751/499 622 476      e-mail: info@zs-dk.cz       www.zs-dk.cz

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách v souladu
s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020

č. j. ZSPS- 53/2020

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 je škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Třídy pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou
do 30. 6. 2020 pro prezenční výuku žáků uzavřeny
.

Vzdělávání žáků pokračuje distančně, úkoly jsou zveřejňovány prostřednictvím webové stránky školy www.zs-dk.cz v odkazu domácí příprava žáků. Žáci 2. stupně ZŠ mají k dispozici též online vzdělávání prostřednictvím systému Microsoft Teams.

Od 11. 05. 2020 bude umožněna dobrovolná (nepovinná) docházka

 1. žákům 9. ročníku ZŠ, kteří se potřebují připravit na přijímací zkoušku na střední školu,
 2. žákům 2. ročníku vzdělávacího programu praktické školy dvouleté, kteří se připravují k vykonání závěrečné zkoušky.

Zákonný zástupce žáka 9. ročníku ZŠ je povinen do 7. 5. 2020 vyjádřit zájem o nepovinnou docházku žáka do školy. Těmto žákům je umožněna dobrovolná docházka do školy pouze za účelem přípravy k přijímací zkoušce na střední školu.

Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy až na základě zájmu zákonných zástupců o přípravu žáků na přijímací zkoušku.

Žáci jsou rozděleni do skupin. Složení skupin je neměnné po celou dobu nepovinné přípravy k přijímací zkoušce. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

Příprava žáků k závěrečným zkouškám bude probíhat v úterý a ve čtvrtek na odloučeném pracovišti v HD od 8.00 hod. do 12.00 hod. nebo v Přemyslově ulici od 8.30 do 12 hod.

Od 25. 05. 2020 bude umožněna dobrovolná (nepovinná) docházka žákům 1. stupně ZŠ se závažnými poruchami učení. Zákonné zástupce těchto žáků osloví třídní učitel.

Zákonný zástupce je povinen do 18. 5. 2020 vyjádřit zájem o nepovinnou docházku žáka
1. stupně ZŠ do školy
. Žáci budou rozděleni do skupin. Složení skupin bude neměnné po celou dobu nepovinné docházky. O zařazení žáků do skupin rozhodne ředitel školy na základě zájmu zákonných zástupců a zároveň při účasti alespoň 3 žáků.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Aktivity žáků 1. stupně budou zajištěny každý pracovní den od 8.00 hod. nejdéle do 15. 30 hod. Dopolední část vzdělávání bude obsahově shodná se vzděláváním na dálku. Odpolední část bude vycházet z obsahu ŠVP školní družiny.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák podepsaná tato prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Pohyb žáků ve škole se řídí níže uvedenými principy.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška),
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola takto:

 • před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti),
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,
 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje
  do skupiny a vpouští je do školy,
 • časy příchodu žáků budou předem stanoveny tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu),
 • škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka
  do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 V budově školy

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou zorganizovány tak, aby byly minimalizovány vzájemné kontakty.

 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry, nejméně však 1,5 metru.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Ve třídě žáci sundávají roušky pouze při samostatné práci v lavici, ale vždy na pokyn vyučujícího.
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou
  na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Doplňuje uklízečka.

Ve třídě

Neprodleně  po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 • Složení skupin žáků je stanoveno předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák samostatně ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat. Větrání zajišťuje pedagog minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut. (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej
  do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 Úklid a dezinfekce

 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Na vyhrazeném místě  před ředitelnou  nebo v učebně č. 20 probíhají konzultace pozvaných osob. Po ukončení konzultace pedagogický pracovník vydezinfikuje plochu stolu, u něhož probíhala konzultace.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Odpadkové koše jsou opatřeny vyjímatelnými jednorázovými pytli. Při polední přestávce zkontroluje plnost košů ve třídách určený pracovník, popř. koše vynese. Denně, vždy
  po skončení výuky, vynáší koše uklízečka.
 • Ke skupině vyučovaných žáků je přidělený pracovník, který před vstupem žáků
  do třídy
  vydezinfikuje místa k sezení ve třídě. Po zahájení vyučování vydezinfikuje kliky dveří. Po velké přestávce a na začátku polední přestávky a po ukončení vyučování tento pracovník vydezinfikuje kliky, vodovodní baterie, místa k sezení, spínače světel, školní lavice, stoly.  Po skončení vyučování vynese koš.
  Při dezinfikování se pracovník chrání gumovými rukavicemi.
 • Na odloučeném pracovišti je dezinfikování zajištěno v součinnosti s pracovníky HD.

Uklízečka po skončení vyučování provádí úklid všech užívaných místností a společných prostor:

 • dezinfikuje kliky dveří vyjma dveří tříd
 • dezinfikuje WC
 • vytírá a dezinfikuje podlahy
 • vynáší odpadkové koše

 Školní stravování

Školní jídelna při Základní škole Schulzovy sady poskytne přítomným žákům oběd. Podmínky stravování budou upřesněny.  Pokud žáci nedochází do školy, nemají nárok
na školní stravování.

Ve Dvoře Králové n. L. 04.05.2020                                                                                                                                                                                                   Mgr. Jana Vojtěchová

Formuláře ke stažení:

Žádost zákonného zástupce 1

Žádost zákonného zástupce 9

příloha_čestné_prohlášení


29.04.2020

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Základní škola a Praktická škola
Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel. 499 320 751/499 622 476      e-mail: info@zs-dk.cz       www.zs-dk.cz

 Č. j.. ZSPS 51/2020

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Na základě vyhlášky č. 211/2020 ze dne 27. 04. 2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána, tj. do 10. března 2020,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání
  na dálku,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou,
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
 • samostatnost pro práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,
 • četbu související se zadanými úkoly,
 • portfolia prací žáků
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci na dálku.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 29.04.2020

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Formulář  PDF ke stažení zde  Potvrzení


22.04.2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola
544 01 Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j.: ZSPS 50/2020

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

Seznam uchazečů:

uchazeč výsledek přijímacího řízení
10/2020 přijat
11/2020 přijat
12/2020 přijat
13/2020 přijat
14/2020 přijat

Datum zveřejnění: 22. 04. 2020

Upozornění

Upozorňuji, že dle § 60 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy. Zápisový lístek odevzdejte poté, až budete znát výsledky přijímacího řízení u obou oborů, které jste uvedli v přihlášce, nejpozději však do termínu 15 dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky v maturitních oborech.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


30.03.2020

ZÁPIS

Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS- 34/2020 – 1

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
upřesňuje ředitelka školy konání zápisu do 1. ročníku základní školy:

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021
se koná bez přítomnosti žáků od 1. dubna 2020 do 15. dubna 2020

Podání žádosti dle § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

1. do datové schránky školy (ID nngdqiu),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu info@zs-dk.cz,

3. poštou,

4. osobní podání dne 15. 04. 2020 – vždy po telefonické domluvě na čísle 606 144 327 – Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy (je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a originál rodného listu dítěte).

Podmínky přijetí žáka do naší školy, tzn. školy zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/ 2004 Sb. v platném znění (školský zákon)

· písemná žádost zákonného zástupce dítěte

· doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)

Jaké dokumenty je třeba doložit :

Zápis do 1. ročníku v řádném termínu nebo po odkladu školní docházky:

· žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,

· rodný list dítěte nebo prostá kopie rodného listu (platí pro podání vzdáleným přístupem, viz. Podání žádosti – body 1.-3.),

· doporučení školského poradenského zařízení,

· pro přijetí do základní školy speciální – doporučení dětského lékaře,

Formuláře jsou k dispozici na webové stránce školy www.zs-dk.cz.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů od ukončení zápisu, tj. do 15. května 2020. Žáci budou uvedeni pod registračním číslem.

Přidělené registrační číslo tvoří první dvě písmena příjmení, první dvě písmena křestního jména a číslo dané dnem a měsícem narození dítěte, např. David Bystrý 01. 10. 2013 = BYDA0110

Odklad povinné školní docházky

V případě, že zvažujete odklad povinné školní docházky, ale nemáte doporučení, vyplňte spolu s žádostí o přijetí i žádost o odklad a obě žádosti doručte do své spádové školy společně. Do naší školy můžete žádat o odklad pouze, máte-li již platné doporučení poradenského zařízení.

Údaje uvedené v žádosti, z rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce ověřím při informační schůzce před nástupem do školy. Termín schůzky oznámím dodatečně.

Ve Dvoře Králové nad Labem 30. 03. 2020                                                                                                                                                           Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Formuláře ke stažení zde:

Žádost o odklad 1

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce 1


ZÁPIS

Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS- 34/2020

Na základě § 36 odst. 4 školského zákona, v platném znění, který stanoví, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, vyhlašuje ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021
(79-01-C/01 Základní škola a 79-01-B/01 Základní škola speciální)

se koná ve dnech:

úterý 15. dubna 2020 od 12.00 do 15.00 hodin

středa 16. dubna 2020 od 12.00 do 15.00 hodin

v budově Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

S sebou přineste:
rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 je škola samostatně zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona 561/2004 Sb., v platném znění, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podmínky přijetí žáka:

· písemná žádost zákonného zástupce dítěte

· doporučení školského poradenského zařízení v souladu se zájmem dítěte

Počet přijímaných žáků: 14 (omezen kapacitou školy)

Organizace zápisu:

· formální část podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce zákonným zástupcem

nebo osobou oprávněnou k zastupování dítěte

· motivační část (tato části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce)

Ve Dvoře Králové nad Labem 24. 02. 2020                                                                                                     Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS – 11/2020-34

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy:

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/ 2021
do oboru vzdělávání
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci
  s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč ředitelce školy nejpozději do 1. března 2020.

Formulář přihlášky obdrží uchazeč na základní škole nebo na stránkách MŠMT ČR.

V přihlášce má uchazeč potvrzený prospěch ze základní školy, kde plní povinnou školní docházku nebo prospěch doloží ověřenými kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky základního vzdělávání. Zdravotní způsobilost ke studiu je potvrzena lékařem.

Na základě lékařského doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které respektují jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Počet přijímaných uchazečů:  16

Délka studia: 2 roky

Forma studia: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce

Podmínky přijetí uchazeče:

 1. Přihláška podaná ředitelce školy do 1. března 2020
 2. Doporučení školského poradenského zařízení – SPC nebo PPP
 3. Splněná povinná školní docházka.
 4. Zápisový lístek zaslaný naší škole do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí

         Pokud nebude zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným
uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč v základní škole, ve které plní povinnou školní docházku.

 1. Oprávněnost pobytu na území České republiky (potvrzení k pobytu). Uchazeči o studium, jsou-li cizí státní příslušníci, předloží do zahájení studia potvrzení k pobytu.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhoduje
o přijetí pořadí sestavené podle průměru hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:  22. dubna – 30. dubna 2020

 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 28. 01. 2020                                 Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Důležité úřední informace jsou rovněž zveřejňovány na veřejně přístupné úřední desce MÚ Dvůr Králové nad Labem – odbor školství.

01.08.2018 Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy

10.07.2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS – 170/2019-34

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy:

přijímací řízení do oboru vzdělávání

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (3. kolo)

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci
  s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč ředitelce  školy.

Termín podání přihlášek do 26.08. 2019

Přijímací řízení: bez zkoušky

Počet volných míst:  11

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Zdravotní požadavky:
Zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání musí být posouzena odborným lékařem.

Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení  od 29.08.2019

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 10.07.2019                                   Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy

31.05.2019

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRŠ

Harmonogram praktické části zkoušky

datum konání – 04.06.2019

PrŠ I.A, PrŠ I.B, PrŠ I.C

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  – všechny skupiny 8:00
VLASTNÍ ZKOUŠKA  – 1.skupina 8:15 – 10:45
VYHLÁŠENÍ – 1. SKUPINA 10:55
VLASTNÍ ZKOUŠKA  – 2.skupina 8:15 – 10:45
VLASTNÍ ZKOUŠKA  – 3.skupina 8:15 – 12:05
VYHLÁŠENÍ – 2.,3. SKUPINA 12:15

16.05.2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS – 113/2019-34

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy:

přijímací řízení do oboru vzdělávání

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (2. kolo)

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální,
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání,
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci
  s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč ředitelce  školy.

Termín podání přihlášek do 24. 06. 2019

Přijímací řízení: bez zkoušky

Počet volných míst:  14

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Zdravotní požadavky:
Zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání musí být posouzena odborným lékařem.

Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení  od 03.07.2019

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 16.05.2019                                   Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy

26.04.2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Č.j. ZSPS 79/2019

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové n. L., Přemyslova 479, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

Seznam uchazečů

Uchazeč Výsledek řízení
08/19 přijat/a
09/19 přijat/a
10/19 přijat/a

Datum zveřejnění
26.04.2019

Upozornění

Upozorňuji, že dle § 60 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, t. j.  do 13. 05. 2019.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání
ve střední škole.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PRŠ

Č.j.  ZSPS 80 /2019

POKYNY KE KONÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2018/2019

78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

Vzdělávání v praktické škole dvouleté je zakončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se stejně jako v ostatních oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Zadávání závěrečné zkoušky probíhá v souladu s platnou vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání
ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3, hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 4 této vyhlášky.

Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák před teoretickou zkouškou z odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Pro praktickou zkoušku z odborných předmětů stanovila ředitelka školy 3 témata, z nichž se pro skupinu žáků stanovenou ředitelkou školy jedno téma vylosuje. Zkouška trvá 150 minut (včetně přestávek).

Teoretická zkouška z odborných předmětů je ústní zkouškou. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů stanovila ředitelka školy 30 témat (z obsahu okruhů, které mají žáci ke zkoušce připravené), z nichž si žák jedno téma vylosuje. V tématech je shrnut obsah odborných předmětů PŘÍPRAVA POKRMŮ a DROBNÁ ÚDRŽBA. Teoretická zkouška z odborných předmětů se nečlení na dvě samostatně klasifikované zkoušky. Příprava ke zkoušce trvá 15 minut a zkouška samotná 15 minut.

K praktické zkoušce se dostaví žáci v pracovním oblečení (plášť, zástěra) a obuvi na práci v kuchyni a na práci s drobným materiálem v učebně. V průběhu zkoušky je žák povinen dodržovat předpisy BOZP, požární a hygienické předpisy a používat předepsané osobní ochranné prostředky.

K teoretické zkoušce se žáci dostaví upraveni v oblečení odpovídajícím důstojnosti této situace.

Při jednotlivých zkouškách mohou žáci užívat pomůcky, které jsou stanoveny v zadání tématu práce.

Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat u jedné zkušební komise dvakrát stejné téma.

Pro účel praktické zkoušky se za jednu hodinu považuje doba 60 minut.

Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška pro školní rok 2018/2019 se koná v termínech stanovených ředitelkou školy:

Praktická zkouška – 04. 06. 2019 – v hlavní budově školy Přemyslova 479

Teoretická zkouška – 11. 06. 2019 – v hlavní budově školy Přemyslova 479

Časový harmonogram zkoušek (zahájení, průběh, zakončení) bude zveřejněn do 31.05.2019
na informačním panelu v budově školy a na webových stránkách školy.

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky:

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitelka školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny budou zveřejněny nejméně 2 měsíce
před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V případě, že zkušební komise uzná důvody nepřítomnosti žáka, může po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 30. června příslušného školního roku. Uchazeč oznámí ředitelce školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Věty první a druhá se nepoužijí, je-li termín náhradní zkoušky
po dohodě se žákem stanoven do 30. června příslušného školního roku. Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku
v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 26. 04. 2019                                         Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2018/2019  – 78-62-C/02 – Praktická škola dvouletá

TEORETICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ – Okruhy

 PŘÍPRAVA POKRMŮ

 • Hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kuchyni
 • Vybavení kuchyně (inventář, elektrospotřebiče)
 • Základní údržba kuchyňského inventáře
 • Jídelníček podle zásad zdravé výživy
 • Mléko a mléčné výrobky
 • Ovoce a zelenina
 • Obiloviny a luštěniny
 • Polévky, pomazánky, saláty
 • Potraviny živočišného původu
 • Nápoje
 • Nákup potravin
 • Skladování potravin
 • Stolování

DROBNÁ ÚDRŽBA

 • Bezpečnost při práci v dílně
 • Vybavení dílen
 • Materiály
 • Dřevo a jeho význam
 • Železo a barevné kovy
 • Údržbářské práce
 • Úklid a údržba domácnosti
 • Vlákna pro výrobu textilních materiálů, druhy textilií
 • Rozdělení oděvů
 • Údržba oděvů a prádla, praní oděvu, žehlení
 • Obuv – funkce, údržba
 • Zahrada, pěstování rostlin
 • Interiér, pěstování rostlin (pokojové a balkonové rostliny)
 • Ekologie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

PŘÍPRAVA POKRMŮ/DROBNÁ ÚDRŽBA

PŘÍPRAVA POKRMŮ(vaření) – DROBNÁ ÚDRŽBA (ruční práce)

Téma 1 Studená kuchyně a užitný dekorativní předmět

Příprava pokrmů: příprava zeleninového salátu/Ruční práce: zdobení dřevěné vařečky vypalováním

Téma 2 Moučníky a kombinace materiálů

Příprava pokrmů: příprava hrnkové bábovky/Ruční práce – výroba záložky do knihy.

Téma 3 Sendviče a ruční šití

Příprava pokrmů: příprava studeného pokrmu k svačině/Ruční práce: ubrousek s přišitými knoflíky.

01.03.2019

ZÁPIS ZŠ A ZŠS

Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

Č. j. ZSPS- 59/2019

Na základě § 36 odst. 4 školského zákona, v platném znění, který stanoví, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, vyhlašuje ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020

(79-01-C/01 Základní škola a 79-01-B/01 Základní škola speciální)

se koná ve dnech:

úterý 09. dubna 2019 od 12.00 do 15.00 hodin

středa 10. dubna 2019 od 12.00 do 15.00 hodin

v budově Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

S sebou přineste: rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

(případné odborné lékařské posudky, doporučení poradenského zařízení)

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 je škola samostatně zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona 561/2004 Sb., v platném znění, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podmínky přijetí žáka:

 • písemná žádost zákonného zástupce dítěte
 • doporučení školského poradenského zařízení v souladu se zájmem dítěte

Počet přijímaných žáků: 14         (omezen kapacitou školy)

Organizace zápisu:

 • formální část podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce zákonným zástupcem

nebo osobou oprávněnou k zastupování dítěte

 • motivační část (tato části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce)

Ve Dvoře Králové nad Labem 28. 02. 2019

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

25.01.2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy:

Přijímací řízení do oboru

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

1. kolo pro školní rok 2019/2020

Obor je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Přihlášky ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč ředitelce školy.

Termín podání přihlášek: nejpozději do 1. března 2019

Přijímací řízení: bez zkoušky

Počet přijatých uchazečů: omezen kapacitou školy

Délka studia: 2 roky

Forma: denní

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce

Zdravotní požadavky:

Zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání musí být posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: od 22. dubna do 30. dubna 2019

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 25.01.2019

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Důležité úřední informace jsou rovněž zveřejňovány na veřejně přístupné úřední desce MÚ Dvůr Králové nad Labem – odbor školství.

01.08.2018    Mgr. Jana Vojtěchová, řed. školy