ŠABLONY

MRKEV

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem

Je členem

SÍTĚ ŠKOL ZABÝVAJÍCÍCH SE EKOLOGICKOU VÝCHOVOU

M.R.K.E.V.

s platnou registrací do 31.prosince 2020

M.R.K.E.V. – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina), který je realizován od roku 2001. Jeho záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací zabývajících se EVVO, podporovat proces vytváření a realizace školních programů EVVO a v posledních letech i podporovat pedagogické pracovníky při začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.

Od zahájení realizace projektu v roce 2001 počet škol a školských zařízení zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti M.R.K.E.V. zapojeno cca 850 základních a středních škol ze všech 14 krajů ČR.

Členství v síti bylo od roku 2001 až do současnosti otevřeno všem školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, rozesílané materiály se však postupem času začaly více specializovat na základní a střední školy. Počínaje registrací na rok 2009 bylo členství v síti omezeno právě na základní a střední školy.

RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Program byl vyhlášen od září 2008 a od 12. 09. 2008 je součástí programu i naše škola. Každý žák mohl do školy přinést nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, nebo žehličku apod.) a baterie a akumulátory.

Žáci se zapojovali také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají.

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získávala naše škola body, za které jsme pořizovali různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas (stolní fotbal, fotoaparát, sportovní vybavení, pomůcky do přírodovědy, drobné hry a knihy).

V současné době je zapojeno do programu 3808 škol z celé republiky. I přes velký počet škol se nám podařilo získat několik krásných umístění. V roce 2011/2012 se naše škola umístila v celkovém sběru na 2. místě v Královéhradeckém kraji. V tomtéž roce jsme se umístili na 6. místě v žebříčku nejaktivnějších speciálních a praktických škol. Z různých soutěží, kterých jme se účastnili uvádím výrobu boxu pro baterie, kde jsme získali 3. místo ze 1391 zúčastněných škol. Ani ve sběru mobilů jsme si nepočínali špatně. V roce 2013 jsme se dostali mezi 100 nejúspěšnějších škol, a to na 18. místo.

Komplikovaná situace v zemi nutí učinit zásadní změnu v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. S účinností od 16. 5. 2020 se ruší odměňování škol za sběr a osvětu prostřednictvím bodového systému a katalogu odměn. Společnost Asekol oznámila, že nebude nadále Recyklohraní podporovat.

Máme ještě objednaný výjezdní program pro školu, uvidíme, zda se jej podaří realizovat ve školním roce 2020/2021.

Pro konkrétní přehled uvedu ještě několik zajímavých čísel za celou dobu zapojení v projektu: Odevzdali jsme 390 ks mobilních telefonů, 4 ks počítačů, 940 kg baterií a neuvěřitelných 7 462 kg elektrozařízení!

Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem tohoto programu zúčastnili!

DO PRAXE BEZ BARIÉR

Do praxe bez bariér

Projekt probíhá druhým rokem a je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním postižením a absolventů s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji.  Žáci prostřednictvím aktivit získávají pracovních návyky, zkušenosti a povědomí o pracovním procesu v praxi. Projekt rovněž přispěje k propojení speciálních a praktických středních škol a podniků zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, případně podniků na volném trhu práce, a k navázání jejich dlouhodobé spolupráce.

V roce 2018/2019 jsme se zapojenými žáky navštívili a práci si vyzkoušeli například v podnicích: Pivovar Neratov, Centru pracovní rehabilitace Jaroměř, Daneta HK, Bistro u dvou přátel HK, Lahůdky Pazderka a pod… Navázali jsme spolupráci s ÚP Náchod. Pracovníci ÚP formou aktivit, zaměřených na postup při hledání zaměstnání přednášeli našim žákům.

V uplynulém školním roce 2019/2020 byli do projektu zařazeni dva žáci druhého ročníku Praktické školy dvouleté. Projekt byl bohužel přerušen karanténou Covid 19, od září 2020 však dále pokračuje. Žáci mají od září do prosince nadále možnost zapojit se jednak do exkurzí, ale i do vícedenních pracovních tréningů a praxí.


2020/2021

02.10.2020

Praktická škola dvouletá na pracovním tréninku v Daneta Hradec Králové
Nácvik ručních prací – šití roušek, stříhání látek, tvoření těžítek z kamínků, prohlídka výrobních prostor.

21.09.2020

V pondělí 21. 9. 2020 se žáci druhého ročníku PRŠ zúčastnili pracovního tréninku v prádelně Veronika nedaleko města Jičína. Prádelnu provozuje společnost Pro Charitu a pracovní trénink žákům zajistil projekt  EU a královéhradeckého kraje Do praxe bez bariér. Byla zde možnost vyzkoušet si práci v prádelně, od příjmu a třídění prádla po jeho výdej zákazníkovi. Poděkování patří všem zaměstnancům prádelny, kteří se nám věnovali. Pracovní tréning tohoto typu má žákům nastínit opravdový pracovní proces a předvést jejich schopnosti v praxi. Případní zájemci mají možnost získat v navštívených podnicích trvalé zaměstnaní.

I. B PRŠ

OVOCE DO ŠKOL

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

V letošním školním roce se naše škola poprvé zapojila do projektu Ovoce a zelenina do škol. Jedná se o projekt Evropské unie, který v ČR probíhá již od roku 2009/2010. Cílem projektu  je vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Projekt je určen pro žáky základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Naše škola se rozhodla podpořit regionální zemědělce, proto jsme si vybrali jako svého dodavatele ovoce a zeleniny ZD Dolany. V pravidelných čtrnáctidenních intervalech dostáváme sezónní ovoce pro všechny přihlášené žáky. S kvalitou produktů i spoluprací s ZD Dolany jsme velmi spokojeni.

KOŠE DO ŠKOL

Koše do škol

Z projektu „Koše do škol“, který vyhlásil Královéhradecký kraj a společnost EKO-KOM a.s., jsme získali nádoby na třídění papíru, plastů a nápojových kartonů.

Od ledna 2012 začali žáci  třídit odpad do získaných nádob, které jsou umístěny  v suterénu školy. Rozběhl se připravený systém třídění.

Prostřednictvím projektu „Koše do škol“ jsme zlepšili podmínky ke třídění odpadu v naší škole.  Žáci svým tříděním přispívají k ochraně životního prostředí.

POSTCROSSING + CIZÍ JAZYK TROCHU JINAK

2020/2021

22.03.2021

Během tohoto měsíce jsme také obdrželi spoustu pohledů, ale i knížek v rámci projektu Posttcrossing  a Projekt World Wide Pen Club (celosvětový klub na dopisování). Každý žák, který se zapojuje do těchto aktivit obdržel rovněž malý dárek od 93leté babičky z Ameriky.

16.09.2020

International Pen pal club

V tomto školním roce jsme se s angličtinou kromě Postcrossingu zapojili do International Pen pal club a v současné době jsme obdrželi už 5 pohledů z různých částí světa. Určitě nezůstaneme jen u první výměny pohledů, ale navážeme kamarádství na dálku. Příští týden nás čeká online spojení se školou v Kyjevě.


2019/2020

POSTCROSSING

V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu POSTCROSSING ( postcrossing.com), prostřednictvím kterého cestujeme po světě. Nejenomže procvičujeme anglický jazyk, ale zároveň poznáváme i svět. Již jsme obdrželi 17 pohledů a zároveň 17 pohledů poslali. Kromě pohledů občas dostaneme i milé překvapení např. v podobě amerického dolaru či záložek do knížek. Víte, v jaké městě mají lítající vlaky? V jakém státě musí chodit do školy i v neděli? Či v jakém městě mají největší muzeum cukrovinek? My už ano a těším se na další pohledy a zajímavosti ze světa.

Naše pohledy

Čína


RUSKOUSA


KOREA


FINSKO


FRANCIE


PORTUGALSKO


NĚMECKO

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

Školní rok  2019/2020

06.11.2019

Výrobky žáků ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem putovaly na Slovensko

Po loňské zkušenosti jsme se opět zapojili do projektu Záložka do knihy spojuje školy. Jedná se o mezinárodní projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě. Cílem je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství.
Úkolem každé přihlášené školy je vytvořit na dané téma záložky do knih a zaslat je spřátelené škole za hranicemi. Letošní téma znělo: List za listem – baví mě číst. Po přihlášení jsme obdrželi kontakt na slovenskou školu – tentokrát to byla škola z Piešťan. Pustili jsme se do výroby záložek. Celkem jsme jich vytvořili 85. Přidali jsme ještě dopis a pár našich výrobků. Spolu s propagačními materiály, které nám věnovalo Město Dvůr Králové nad Labem, jsme slovenským žákům poslali téměř pětikilový balíček. Pak už nám zbývalo jen čekání, až doputuje zase slovenský balíček k nám. Dočkali jsme se a spolu se žáky po podzimních prázdninách otevřeli velikou obálku, která skrývala krásný dopis a velké množství záložek do knih. Zbylo na každého, i na paní učitelky. Projektu se zapojily všechny třídy naší školy se svými třídními učiteli, vyučujícími českého jazyka, výtvarné výchovy nebo pracovního vyučování. Už teď pracujeme na vánočních dárcích, které na Slovensko budeme posílat v prosinci. A za rok se zapojíme určitě zase znovu!
  

Školní rok 2018/2019

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy je akce Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě. Cílem je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství. Úkolem každé přihlášené školy je vytvořit na dané téma záložky do knih a zaslat je spřátelené škole za hranicemi. Letošní téma znělo: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. V tomto roce (2018) se zapojilo celkem 1 096 škol, z toho z České republiky 320 škol (33 805 žáků) a ze Slovenské republiky 776 škol (96 197 žáků).
29.09.2018
Účastníme se mezinárodního projektu
Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Máme za úkol vyrobit záložky na téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“ a následně je poslat na Slovensko do školy, která nám bude přidělena. Ještě jsme se do výroby nepustili, ale nebojte, budeme vás průběžně informovat a některé naše výtvory vám také ukážeme.
04.11.2018
Vyrobili jsme záložky na téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“ a následně je poslali na Slovensko do školy v Kremnici. K nám do Dvora připutují na oplátku záložky ze Slovenska. Třeba díky nim poznáme nějaký nový příběh, pohádku či pověst.
19.11.2018
POSLALI JSME POHÁDKY NA SLOVENSKO

Nedávno jsme Vás informovali, že se naši žáci zapojili do mezinárodního projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Vybrali jsme ty nejkrásnější příběhy, jako jsou Krkonošské pohádky, Knihu džunglí, místní pověsti, Děti z Bullerbynu, Noemovu archu a mnoho dalších a různými technikami jsme záložky vytvořili. Vypalovali jsme do dřeva, malovali, skládali, až vznikl krásný soubor asi šedesáti záložek do knih. Ke každému tématu jsme přidali i text pohádky nebo alespoň básničku. Žákyně praktické školy jeden příběh dokonce sepsala sama, proto jsme slovenským kamarádkům mohli poslat naprosto originální pohádku.

A co teď?  Vše zabalit do krabice, napsat adresu a odeslat. Jenže nám se stále naše krabice zdála stále nedokonalá, proto jsme se žáky vyrazili do Informačního centra, kde jsme získali propagační materiály a dokonce i nějaké drobné dárky pro žáky na Slovensku. Ať se také podívají, jak to tu máme na okolí krásné! A teď už opravdu na poštu. S žáky jsme balík zabalili a odeslali. Náš úkol byl tímto splněn.

Každým dnes však vzrůstala zvědavost, jaké záložky jsou připravené pro nás a kdy vůbec dorazí. Čekali jsme a čekali…a dočkali se. Balíček na poště jsme si vyzvedli a konečně si mohli všechno prohlédnout. Zvědavější než některé děti byly i paní učitelky 🙂 A co všechno jsme v balíčku dostali? Prohlédněte si fotky!


POMÁHEJ POHYBEM

POMÁHEJ POHYBEM

Na konci května se naše škola zapojila do projektu EPP – Pomáhej pohybem. Díky Nadaci ČEZ, která EPP – Pomáhej pohybem uskutečňuje, jsme začali více sportovat. Jízda na kole, běh, posilování nebo pouhá procházka – za všechny tyto aktivity jsme získávali potřebné body.

Nejhorší částí celého projektu bylo pro mnohé z nás čekání, až v projektu uspějí všichni žadatelé před námi. Dostali jsme se na řadu 17. července 2020 a naším úkolem bylo získat 160 000 bodů. Zdá se to až neuvěřitelné, ale za necelých šest dní se nám podařilo požadovaný počet bodů nasbírat.  Teď už nás čeká vyřizování potřebné dokumentace a následně samotná přestavba cvičné kuchyně, jež je v naší škole využívána téměř každý den.

Děkujeme všem, kteří nám přispěli svými sportovními výkony!


2020/2021


12.03.2021

Žáci ZŠ a Prš budou po návratu do školy vařit v nové moderní kuchyni

Dlouho očekávané se stalo skutečností. I tak by se dala nazvat modernizace školní kuchyně v Základní a Praktické škole ve Dvoře Králové nad Labem, která na svoji rekonstrukci čekala již několik desítek let. Prostory školní kuchyně prošly v období ledna a února tohoto roku kompletní rekonstrukcí, a to doslova od podlahy až ke stropu. Celý projekt přestavby proběhl za finanční podpory Nadace ČEZ – projekt EPP „Pomáhej pohybem“, do něhož se učitelé a žáci zapojili v červenci 2020. Úkolem projektu bylo nasbírat pomocí pohybových aktivit 160 000 bodů, jež se nám jako kolektivu podařilo získat za neuvěřitelných šest dní. Po splnění pohybové aktivity škola od Nadace ČEZ obdržela 80 000,- Kč na novou kuchyni. Finanční podporu modernizaci poskytl i Odbor rozvoje investic a správy majetku města Dvora Králové nad Labem. Stavební úpravy provedla firma STAVHAUS s. r. o. a veškerý nábytek byl vyroben firmou PRIMA Michal Praus Hajnice.

Školní kuchyně je po náročné rekonstrukci nejen estetická a plně funkční, ale také vybavena moderními spotřebiči, jako je myčka nádobí, mikrovlnná trouba, lednice, dvě pečící trouby se sklokeramickými varnými deskami a podobně….

Moderně zařízená kuchyňka bude sloužit zejména žákům Praktické školy dvouleté v odborných předmětech Příprava pokrmů a Drobná údržba domácnosti, ale i všem ostatním. Využita bude též při společném setkávání s rodiči a při nácviku sebeobslužných činností.

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na realizaci projektu nové kuchyně podíleli. Děkujeme a velmi si vaší spolupráce vážíme. Budeme se těšit na konec distanční výuky a znovuotevření školy žákům, kteří se budou moci vzdělávat v modernějším prostředí.

Mgr. Lucie Macková, třídní učitelka I.B


01.02.2021

Rekonstrukce cvičné školní kuchyně

Naše škola se po mnoha letech dočká krásné a moderně zařízené cvičné kuchyňky. Rekonstrukce je v plném proudu právě teď! Cvičná kuchyň slouží všem žákům školy, zejména však žákům Praktické školy dvouleté, a to především v předmětu Příprava pokrmů, který je v daném oboru jedním ze stěžejních u závěrečné zkoušky. Cvičná kuchyňka bude nově vybavena od podlahy ke stropu, a to doslova. Součástí rekonstrukce bude včetně nové elektroinstalace i vybavení moderní kuchyňskou linkou, varnými deskami, troubami, myčkou nádobí, lednicí, úložnými prostory a pračkou, která bude využívána zejména k nácviku sebeobslužných činností. Podívejte se s námi prostřednictvím fotodokumentace, jak rekonstrukce probíhá a nechte se překvapit výsledkem. Rádi se s vámi podělíme o finální podobu kuchyňky a zároveň věříme, že se našim žákům bude v novém moderním prostředí vařit s ještě větší radostí.


2019/2020


28.05.2020

V ZŠ a PrŠ si „vysportujeme“ peníze na novou kuchyni

Mezi nejoblíbenější předměty v naší škole patří příprava pokrmů a pracovní vyučování. Školní cvičná kuchyně se používá každý den, proto si zaslouží celkovou rekonstrukci a nové vybavení. To však bude něco stát! Díky Nadaci ČEZ se nám podaří získat 80 000 Kč na modernizaci kuchyně. Peníze si musíme zasloužit pohybem. K tomu je zapotřebí aplikace EPP – Pomáhej pohybem, která přepočítává vysportovanou energii na body. Ty může každý (nejen sportovec, ale i dáma venčící svého psa) poslat na jakýkoli z nabízených projektů a tím přispět. V okamžiku, kdy projekt nasbírá daný počet bodů, bude moci být uskutečněn.
A přesně takhle si vysportujeme naši novou kuchyni. Pomoci nám můžete i vy – stačí si stáhnout aplikaci EPP – Pomáhej pohybem, sportovat a zaslat body na projekt Modernizace školní cvičné kuchyně.
V současné době náš projekt čeká „ve frontě“ na zveřejnění. Vyčkejte tedy i vy. Nebo můžete svým pohybem přispět na jiný projekt a náš tak o kousek „posunout“.
17.07.2020
Tak už je to tady!!! Kdo máte nastřádané bodíky, prosím, přispějte. A kdo ne, teď je ten správný čas začít sportovat. Děkujeme 😊
MODERNIZACE KUCHYNĚ Dvůr Králové nad Labem
23.07.2020
Hotovo! 😊
Díky všem, kdo přispěli! 👍
Sportovat a darovat svou energií můžete i dalším projektům…

ADOPTUJ ZVÍŘE

Žáci a učitelé ze ZŠ a PrŠ adoptovali papoušky

Není snad dítě, které by nemělo rádo zvířata. Velmi podobně je to i s dospělými. Abychom propojili příjemné zážitky s něčím užitečným, podařilo se nám v červnu letošního roku navázat spolupráci se Zooparkem Stěžery. V čem spočívá?

Naší snahou bylo pomoci zvířatům, proto jsme na výběr dostali některá z nich. Volba mezi surikatami, oslem, papoušky nebo agamou nebyla vůbec jednoduchá. Nakonec však zvítězil pár papoušků. Adoptovali jsme si ary zelenokřídlé.

Z důvodu distanční výuky se prozatím do projektu mohli zapojit pouze učitelé, ale od září se v Zooparku Stěžery budou těšit všichni i na naše žáky. Jejich úkolem bude vymyslet pro pár papoušků jména, můžeme jim dovézt něco dobrého do zobáčku a hlavně nás čeká velký projektový den pro všechny žáky ze školní družiny. Ale to ještě není všechno! Možná se chystá i den, kdy by naopak zvířata ze zooparku přijela podívat k nám do školy.

Publikováno zde: https://www.kralovedvorsko.cz/vzdelavani/zakladni-skoly/zs-a-prs-dvur-kralove/zaci-a-ucitele-ze-zs-a-prs-adoptovali-papousky.html Královédvorsko.cz

Průběh projektu

01.06.2020

Adoptujeme papouška

Naše škola požádala o adopci papouška ARA ze ZOOPARKU Stěžery. Bude to náš kamarád, se kterým budeme poznávat svět. Už v září se na něj pojedeme podívat.

30.06.2020

ADOPCE USKUTEČNĚNA

Přání se stalo skutečností. Adopce páru papoušků ARA zelenokřídlých je uskutečněna. Jsme šťastní, že se můžeme podílet na péči o tak krásná stvoření.


24.09.2020

ZOO STĚŽERY

Žáci ŠD naší školy navštívili zoopark Stěžery, kde společně s pedagogy adoptovali pár papoušků ARA zelenokřídlých. Kromě již zmiňovaných papoušků si mohli prohlédnout a pohladit spoustu zvířátek. Mnohé pak krmili zeleninou a pečivem jako skuteční ošetřovatelé Výlet se nám všem moc líbil a už se těšíme na to, aź zvířátka přijedou na návštěvu k nám do školy.

HRDÁ ŠKOLA

Budujeme hrdou školu

Organizace Schools United  připravuje každoročně projekt, díky kterému si zpestříme školní rok netradičními aktivitami a zažijte školu jinak.

 „Připravili jsme pro vás projekt, díky kterému oživíte studentský život na vaší škole! Zažeňte každodenní stereotyp a uspořádejte ve škole alespoň některou z těchto aktivit. Na konci roku vylosujeme 3 školy, které za splnění těchto akcí vyhrají super ceny. Navíc je skvělé, že všechny tyto aktivity budou dělat zúčastněné školy ve stejný den, takže můžete sledovat, jak prožívají tyto dny i ostatní školy. Jako bonus jsme vám připravili všechny materiály k propagaci akcí dopředu. Zapojte se do projektu a oživte svou školu!“

V letošním školním roce jsme se zapojili do akcí:

1.


2.


3. 


4. PYŽAMOVÝ DEN

Více o průběhu akcí na fb a ve fotogalerii.