Již ve 30. letech minulého století se počalo uvažovat o zřízení pomocné školy ve Dvoře Králové n/L. Pomocná třída byla zřízena 1. září 1930 při obecné škole chlapecké.

Od 1.7.1935 byla výnosem zemské školní rady v Praze ustanovena samostatná pomocná škola odtržením od obecné školy. Současně byl řídícím učitelem pomocné školy ustanoven Eduard Veselý, který stál v čele školy až do své smrti v roce 1971. Svojí neúnavnou a poctivou prací se zasloužil o velmi dobrou pověst školy a dosáhl výborných úspěchů v oblasti logopedie.

15.11.1948 byla škola podle výnosu ministerstva školství přejmenována na zvláštní školu. Od roku 1949 se začalo učit podle nových osnov vypracovaných pro zvláštní školy. V tomto roce byly na škole 2 třídy po 12 žácích. Postupem let se počet žáků zvyšoval. Např. ve školním roce 1954 /1955 navštěvovalo školu 61 žáků a škola zřídila druhé oddělení družiny mládeže. Přibližně v roce 1950 se začali pravidelně pořádat pro děti školní výlety. Ve školním roce 1961/1962 činil počet žáků ve škole 101. Od roku 1965/1966 se pravidelně ve Dvoře Králové pořádá okresní kolo sportovních her mládeže. V 90. letech bylo v devíti třídách vyučováno 120 až 130 žáků, ve škole pracovalo 16 pedagogických pracovníků. Budova v Přemyslově ulici, stará již přes sto let, přestala vyhovovat z řady hledisek provozu školy. Proto začala v roce 1990 její celková rekonstrukce. Od 1.září 1993 mohli žáci zvláštní školy opět usednout do lavic ve své ,,nové“ škole.

Ve školním roce 2004/2005 jsme v naší škole nově zřídili třídu pro žáky s kombinovaným postižením. V této třídě byly praktikovány alternativní formy výuky – strukturované vyučování, canisterapie, pohybová terapie. Pohybová terapie byla realizována v relaxační místnosti, na jejíž zařízení obdržela škola grant KÚ – OŠMT Královehradeckého kraje. Škola pořádala kurz pro mladé lidi, kteří opouštějí základní školu bez kvalifikace. Rovněž na tento projekt jsme získali grant. Praktická škola dvouletá v Husově domově byla rozšířena o druhou třídu. Pomoc při práci se žáky s kombinovaným postižením zajišťovali osobní asistenti.

Od 1.1.2006 používá škola nový název Základní škola a Praktická škola. Ve škole pokračuje vzdělávání žáků s kombinovaným postižením alternativními formami výuky – strukturované vyučování, canisterapie, pohybová terapie. Strukturované vyučování je realizováno ve třídách k tomuto účelu upravených, pohybová terapie v relaxační místnosti. Škola obdržela další grant KÚ – OŠMT Královehradeckého kraje na kompenzační pomůcky pro žáky s kombinovaným postižením.

Žáci ve školní družině a v přípravném stupni jsou od 1.9.2006 vzděláváni podle nového školního vzdělávacího programu, který sestavil kolektiv pedagogů školy podle Zákona č.561/2004 Sb – MŠMT ČR, Vyhlášky 48 a 73/2005 Sb., Vyhlášky 74/2005 Sb. a příslušných rámcových vzdělávacích programů. Ve vyučování jsou i nadále praktikovány netradiční formy – strukturované vyučování, pohybová terapie, canisterapie, individuální vyučování žáků.

1.9.2007 vešel v platnost pro naši školu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – EDA pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

Od září 2010 se vzdělávání podle nového ŠVP týká rovněž žáků základní školy speciální – žáků se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a autismem.

V březnu 2009 hodnotila naši školu Česká školní inspekce – Královéhradecký inspektorát.
O velice dobrých výsledcích šetření vypovídá citované CELKOVÉ HODNOCENÍ ŠKOLY z INSPEKČNÍ ZPRÁVY :

„Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 poskytuje žákům vzdělávání a školskou službu v souladu s údaji uvedenými v zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Při vzdělávání žáků postupuje podle právních předpisů.

Škola systematicky umožňuje rovnost přístupu ke vzdělávání. Žáci jsou přijímáni v průběhu celého školního roku, jsou zařazováni do tříd podle druhu a hloubky zdravotního postižení, je jim věnována náležitá speciálně pedagogická péče. Zárukou správného zaškolení je funkční spolupráce výchovné poradkyně s odbornými poradenskými pracovišti.

Ve sledovaných letech byly finanční prostředky využívány efektivně a hospodárně. Ředitelka školy získala další účelové prostředky ze státního rozpočtu na rozvojové programy a finanční podporu z rozpočtu zřizovatele na realizaci grantů. To jí umožňovalo zajistit optimální množství finančních prostředků na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek pro žáky. Finanční možnosti školy plně nezohledňují potřeby zaměstnanců v oblasti DVPP a dosud nepostačovaly na pořízení prezentační techniky. I přes tyto problémy vedení školy vytváří optimální předpoklady pro rozvoj školy.

Ředitelka školy plní právní povinnosti vyplývající z vykonávané funkce podle platného školského zákona v požadovaném rozsahu a v nadstandardní kvalitě. Výrazným kladem je systém pedagogické evaluace, četnost a kvalita pohospitačních rozhovorů a vzájemné hospitace mezi vyučujícími. Dlouhodobá praxe ředitelky školy je zúročena její erudicí, odborným přístupem, kvalitou práce i evidentní snahou o kontinuální zvyšování kvality školy jako instituce. Řízení i střednědobé plány a strategie školy plně odpovídají potřebám, velikosti i zaměření školy, jsou hodnoceny jako nadstandardní.

Nepříliš příznivé podmínky v oblasti odborné kvalifikace se daří eliminovat díky DVPP, kvalitní vzájemné spolupráci, systému předávání zkušeností a iniciativě celého pedagogického sboru. Tato skutečnost byla potvrzena sledovanou výukou.

Škola systematicky zajišťuje bezpečnost žáků a jejich zdravý vývoj. Aktivity školy zaměřené na prevenci negativních jevů jsou nadstandardní.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zohledňuje reálné podmínky školy. Je vytvořen v úplném souladu s přílohou RVP ZV a je velmi kvalitně zpracovaným dokumentem. Stejné kvality dosahuje ŠVP pro školní družinu.

Vzdělávání žáků je realizováno v souladu se vzdělávacími programy a za podpory standardních materiálních zdrojů. Učitelky uplatňovaly speciálně pedagogické metody práce, maximálně zohledňovaly možnosti a potřeby žáků, účinně je motivovaly k práci a vedly je i k sebereflexi. Vzhledem k počtu žáků ve třídách byla každému věnována maximální individuální péče. Sledované hodiny měly velice dobrou, některé vynikající úroveň.

Stanovenou vizi školy: „Připravit žáky pro život tak, aby byli schopni začlenit se do každodenního života bez jakýchkoli problémů, tudíž aby byli úspěšní,“ se pedagogickým pracovnicím daří naplňovat velice dobře.“

Ve školním roce 2010/2011 oslavila naše škola 75. výročí od svého založení.

Od září 2012 jsou podle ŠVP EDA vzděláváni žáci praktické školy dvouleté.

V září 2013 otevřena třída pro základní vzdělávání žáků se specifikými poruchami učení. Nabízíme také vzdělávání žáků s vadami řeči nebo s Aspergerovým syndromem.

Žáci ZŠ, ZŠS i PRŠ vyučováni podle ŠVP EDA. Ve škole je nová počítačová učebna a interaktivní učebna.