Školní projekty

Součástí ŠVP EDA jsou průřezová témata, která  reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Škola zařazuje do vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ a ZŠS a v obou ročnících PRŠ  všechna průřezová témata jako integrační součást vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů v podobě  seminářů, kurzů, projektů apod.

Školní rok 2021/2022

Z hodnocení projektů uskutečněných v loňském roce vyplývá, že tato podoba plnění průřezových témat je velmi vhodná. Bude se tedy uplatňovat i v letošním školním roce.

Z hodnocení projektů vyplývá, že tato podoba plnění průřezových témat je velmi vhodná. Bude se tedy uplatňovat i v letošním školním roce.

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme tyto projekty:

(Bude upřesněno v souladu s plánem práce školy)

O podrobnostech bude aktuálně informovat ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ.

 1. ŠKOLA A JÁ – v září – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV) a Výchovy demokratického občana (VDO)


2. STROM – v říjnu – zaměřen na plnění průřezových témat Enviromentální výchova (ENV) a Člověk a životní prostředí (ČŽP)

3. NAŠE MĚSTO – v listopadu – zaměřen na plnění Výchovy demokratického občana (VDO)


4. MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ – leden/únor – zaměřen na plnění Mediální výchovy (MV)


6. ZACHRAŇME PLANETU – březen/duben- zaměřen na plnění Environmentální výchovy (ENV)


7. CESTUJEME ZA POZNÁNÍMkvěten/červen )


8. TRADICE – průběžně – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV), Výchovy demokratického občana (VDO), Environmentální výchovy (ENV)


ŠKOLNÍ DRUŽINA – CESTA KOLEM SVĚTA

Žáci školní družiny se v letošním školním roce vydají na „Cestu kolem světa“

Příloha 1 – Cesta-kolem-světa-hra

2020/2021

Školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 byly uskutečněny tyto projekty:

 1. ŠKOLA A JÁ – v září – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV) a Výchovy demokratického občana (VDO)


2. STROM – v říjnu – zaměřen na plnění průřezových témat Enviromentální výchova (ENV) a Člověk a životní prostředí (ČŽP)


3. NAŠE MĚSTO – v listopadu – zaměřen na plnění Výchovy demokratického občana (VDO)

– vzhledem k epidemiologické situaci proběhl projekt převážně distanční formou


4.TRADICE I – VÁNOČNÍ ČAS (OD ADVENTU DO TŘECH KRÁLŮ) – zaměřen na plnění OSV, ENV

Školní projekt: TRADICE VE ŠKOLE – ADVENT

Cílová skupina : žáci 1. -10.roč. základní školy speciální

žáci 1.-  9. roč. základní školy

žáci 1. a 2. roč. Praktické školy dvouleté

Časové vymezení: 30.11.2020 – 22.12.2020

Cíl(e) : Plnění průřezového tématu Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Etická výchova 

Upevňovat tradice a citově prožívat kouzlo adventního času v součinnosti se seberealizací.

Popis projektu:

Projekt se zabývá tematikou Vánoc. Provází žáky obdobím adventu a představuje jim hlavní legendy
a zvyky.
Projekt tedy prolíná předměty ČJ, VO, PV,VV, INF, TV.
..

V jednotlivých třídách budou žáci poslouchat  vánoční koledy, vyzdobí si třídy, upečou cukroví, seznámí se s legendou o sv. Barboře, o svaté rodině. navštíví je Mikuláš s čerty a andělem, budou poznávat vánoční tradice a zvyky …

Doporučeno je uspořádat 4 adventní třídnické hodiny.

Společný úkol: Adventní kalendář ve společných prostorách školy.  

TRADICE II- MASOPUST

Název : MASOPUST
Cílová skupina : 1. – 9. roč. ZŠ,  1. – 10. ZŠS, 1.,2. PRŠ
Časové vymezení: ÚNOR 2021
Cíl(e) :

  

 

 Plnění průřezového tématu Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Etická výchova

–         rozvoj vědomostí – informace o Masopustu, význam, poznání tradic;

–         rozvoj kreativity – výroba výzdoby, zdobení tříd, výroba masek.

–         rozvoj spolupráce ve skupině.

Popis projektu: Projekt se zabývá tematikou Masopustu. Provází žáky tímto obdobím a představuje jim základní zvyky.

Hlavní částí projektu bude soutěž o masku školy, která proběhne 26.2.2021.

Každý vyfotí svou třídní masku. Fotka bude vystavená ve společných prostorách školy.

Následně proběhne hlasování o nejhezčí masku.

Dále budou mít vyučující k dispozici materiály, které mohou využít ve výuce: omalovánky, kvíz, rukodělné práce (masky). Projekt tedy prolíná předměty ČJ, HV, VO, PV,VV, INF.

 Vlastní průběh projektu: 

 1. podání informací o Masopustu
 2. výroba masek
 3. „masopustní škola“ – začlenění masopustní tematiky do vyučovacích předmětů.
 4. Kvíz
 5. Soutěž o nejhezčí masku

TRADICE III – VELIKONOCE
– vzhedem k epidemiologické situaci projekt proběhl distančně
– žáci pletli pomlázky, vyráběli velikonoční dekorace, pekli velikonoční pečivo, prováděli fyzikální pokusy s vajíčky, zapojili se do celostátní velikonoční výzvy KRASLICOV 2021 …
– fotografie žákovských prací byly zveřejněny ve školním zpravodaji a na fb 


5. MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ –  12.01 – 12.02. – zaměřen na plnění MV, OSV, ETV

Vzhledem k epidemiologické situaci projekt ukončen 19.03.2021, částečně plněn v rámci distančního vzdělávání.


6. ZACHRAŇME PLANETU – od 1. dubna – zaměřen na plnění Environmentální výchovy (ENV)


7. CESTUJEME ZA POZNÁNÍM

2019/2020

Školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 proběhly tyto školní projekty:

 1. ŠKOLA A JÁ – v září – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV) a Výchovy demokratického občana (VDO)
 2. STROM – v  říjnu – zaměřen na plnění Environmentální výchovy (ENV)
 3. NAŠE MĚSTO – v listopadu – zaměřen na plnění Výchovy demokratického občana (VDO)
 4. TRADICE (VÁNOCE, VELIKONOCE, MASOPUST…) – zaměřen na plnění OSV, ENV
 5. MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ – 15.01 – 15.02. – zaměřen na plnění MV, OSV, ETV
 6. ZACHRAŇME PLANETU – neuskutečněno z důvodu „Nařízením vlády o zrušení prezenční výuky žáků“, od 11. 03. 2020
 7. CESTUJEME ZA POZNÁNÍM – neuskutečněno z důvodu „Nařízením vlády o zrušení prezenční výuky žáků“, od 11. 03. 2020
 8. PÉČE O JEŽKA – BODLINKA VE ŠKOLE

Projektové dny, dny prevence a sportu

BODLINKA VE ŠKOLE

                                                                                             

Název  projektu:

BODLINKA VE ŠKOLE II

Cílová skupina : Žáci 1.-9. roč. ZŠ, 1.-10.roč. ZŠ speciální, ŠD
Časové vymezení : Leden – duben 2020
Cíl(e) :

Hlavní cíl

Dílčí cíle

Plnění průřezového tématu Environmentální výchova

Seznámení žáků s životem ježka – péče o něj v zimě

Růst ekologického vědomí žáků

 Seznámení žáků s problematikou ochrany ohrožených druhů živočichů

Vedoucí : Mgr. D. Poličanská, Mgr. M. Šimková

 Popis projektu

Projekt je motivován problematikou ochrany ohrožených druhů živočichů

Při realizaci bude využíváno mezipředmětových vztahů – bude prolínat vyučovacími předměty :

ZŠ  -Př, Prv, PV,Inf

ZŠS –UP, Inf, PV, VU, PV

ŠD- ZČPř, ZČR

Během realizace projektu budou žáci přiměřenými formami seznámeni s problematikou ochrany ohrožených druhů živočichů, s problematikou čistoty životního prostředí.

Snahou bude, aby se žáci co nejvíce sami zapojili do plnění jednotlivých úkolů a vlastní tvořivostí si aktivně osvojili co nejvíce poznatků o ochraně ohrožených druhů živočichů, péči o ně a o problematice ekologie.

 Vlastní průběh projektu

 1. Beseda s promítáním o životě ježků

Beseda s odborníkem z KRNAP

Úkoly:

 • Zajištění výběhu pro ježka
 • Zajištění steliva
 • Zajištění krmiva a misek pro ježka
 • Příprava rozpisu služeb péče- krmení, čištění
 1. Vlastní péče o ježka

Úkoly:

 • dodržování rozpisu
 • vlastní péče
 • kontrola dodržování vhodných podmínek
 • průběžná komunikace s KRNAP

         

 1. Celoprojektové téma dle výběru třídního učitele

Úkoly:

 • Návrh jména, vylosování
 • Vyhledávání na internetu – informace
 • IT zpracování, výtvarné zpracování, výzdoba
 • Zápisy do Deníku ježka

 

 1. Ježčí dílny – spolupráce s MŠ

Úkoly:

 • Příprava setkání s MŠ
 • Příprava výrobků, zaměstnání pro děti
 • Vlastní setkání s ježkem
 1. Ukončení projektu -vypuštění ježka do volné přírody

Úkoly:

 • organizace a výběr vhodného termínu