Školní projekty

Součástí ŠVP EDA jsou průřezová témata, která  reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Škola zařazuje do vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ a ZŠS a v obou ročnících PRŠ  všechna průřezová témata jako integrační součást vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů v podobě  seminářů, kurzů, projektů apod.

Školní rok 2020/2021

Z hodnocení projektů uskutečněných v loňském roce vyplývá, že tato podoba plnění průřezových témat je velmi vhodná. Bude se tedy uplatňovat i v letošním školním roce.

Z hodnocení projektů vyplývá, že tato podoba plnění průřezových témat je velmi vhodná. Bude se tedy uplatňovat i v letošním školním roce.

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme tyto projekty:

Bude upřesněno v souladu s plánem práce školy

O podrobnostech bude aktuálně informovat ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ.


Školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 proběhly tyto školní projekty:

 1. ŠKOLA A JÁ – v září – zaměřen na plnění Osobnostní a sociální výchovy (OSV) a Výchovy demokratického občana (VDO)
 2. STROM – v  říjnu – zaměřen na plnění Environmentální výchovy (ENV)
 3. NAŠE MĚSTO – v listopadu – zaměřen na plnění Výchovy demokratického občana (VDO)
 4. TRADICE (VÁNOCE, VELIKONOCE, MASOPUST…) – zaměřen na plnění OSV, ENV
 5. MÉDIA V NAŠEM ŽIVOTĚ – 15.01 – 15.02. – zaměřen na plnění MV, OSV, ETV
 6. ZACHRAŇME PLANETU – neuskutečněno z důvodu „Nařízením vlády o zrušení prezenční výuky žáků“, od 11. 03. 2020
 7. CESTUJEME ZA POZNÁNÍM – neuskutečněno z důvodu „Nařízením vlády o zrušení prezenční výuky žáků“, od 11. 03. 2020
 8. PÉČE O JEŽKA – BODLINKA VE ŠKOLE

Projektové dny, dny prevence a sportu

BODLINKA VE ŠKOLE

                                                                                             

Název  projektu:

BODLINKA VE ŠKOLE II

Cílová skupina : Žáci 1.-9. roč. ZŠ, 1.-10.roč. ZŠ speciální, ŠD
Časové vymezení : Leden – duben 2020
Cíl(e) :

Hlavní cíl

Dílčí cíle

Plnění průřezového tématu Environmentální výchova

Seznámení žáků s životem ježka – péče o něj v zimě

Růst ekologického vědomí žáků

 Seznámení žáků s problematikou ochrany ohrožených druhů živočichů

Vedoucí : Mgr. D. Poličanská, Mgr. M. Šimková

 Popis projektu

Projekt je motivován problematikou ochrany ohrožených druhů živočichů

Při realizaci bude využíváno mezipředmětových vztahů – bude prolínat vyučovacími předměty :

ZŠ  -Př, Prv, PV,Inf

ZŠS –UP, Inf, PV, VU, PV

ŠD- ZČPř, ZČR

Během realizace projektu budou žáci přiměřenými formami seznámeni s problematikou ochrany ohrožených druhů živočichů, s problematikou čistoty životního prostředí.

Snahou bude, aby se žáci co nejvíce sami zapojili do plnění jednotlivých úkolů a vlastní tvořivostí si aktivně osvojili co nejvíce poznatků o ochraně ohrožených druhů živočichů, péči o ně a o problematice ekologie.

 Vlastní průběh projektu

 1. Beseda s promítáním o životě ježků

Beseda s odborníkem z KRNAP

Úkoly:

 • Zajištění výběhu pro ježka
 • Zajištění steliva
 • Zajištění krmiva a misek pro ježka
 • Příprava rozpisu služeb péče- krmení, čištění
 1. Vlastní péče o ježka

Úkoly:

 • dodržování rozpisu
 • vlastní péče
 • kontrola dodržování vhodných podmínek
 • průběžná komunikace s KRNAP

         

 1. Celoprojektové téma dle výběru třídního učitele

Úkoly:

 • Návrh jména, vylosování
 • Vyhledávání na internetu – informace
 • IT zpracování, výtvarné zpracování, výzdoba
 • Zápisy do Deníku ježka

 

 1. Ježčí dílny – spolupráce s MŠ

Úkoly:

 • Příprava setkání s MŠ
 • Příprava výrobků, zaměstnání pro děti
 • Vlastní setkání s ježkem
 1. Ukončení projektu -vypuštění ježka do volné přírody

Úkoly:

 • organizace a výběr vhodného termínu

Toggle 2