Na budoucnosti vašich dětí nám záleží!

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

AKTUÁLNĚ

Od 7.9. do 18.9. se konají individuální třídní schůzky.
Zákonní zástupci si domluví termín s třídním učitelem.
V rámci třídních schůzek probíhá volba zástupce do ŠR za zákonné zástupce.


31.08.2020

Provozní a vnitřní režim školy
ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke COVID-19 

na ÚŘEDNÍ DESCE


Organizace školního roku 2020/2021

zde

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ RODIČŮM

Vážení rodiče,

žák s projevy akutního onemocnění se nesmí účastnit prezenční výuky.

Jsou-li při vstupním filtru zjištěny projevy onemocnění, žák nevstupuje do školy, ale ihned odchází se svým doprovodem domů.

 Není-li přítomen doprovod žáka, vyučující telefonují zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám.  Ti jsou povinni bezodkladně žáka ve škole vyzvednout.

Vyskytnou-li se u žáka příznaky onemocnění v průběhu dne, je žák izolován v samostatné místnosti.  Okamžitě jsou telefonicky informováni zákonní zástupci, popř. pověřené osoby.
Ti jsou povinni bezodkladně žáka ze školy vyzdvihnout. Po celou dobu nezbytné izolace je žákovi zajištěn dohled zletilé osoby. O izolaci je prováděn zápis.

Pokud žák trpí alergickým onemocněním dýchacích cest, přinese třídnímu učiteli čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.

Žáci jsou povinni s sebou mít minimálně 2 roušky denně pro případ, že se u nich projeví onemocnění během výuky.

Žáci ani pracovníci školy nemají povinnost nosit nasazené roušky v budově školy. Toto opatření vyplývá z „Mimořádného  opatření Ministerstva zdravotnictví“ ze dne 17. 09.2020.

Děkuji Vám za Vaši spolupráci.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka školy

Ve Dvoře Králové nad Labem 17. 09. 2020.                         

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

  – vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami

 • PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

  – vzdělávání na střední škole

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA

  – zájmové vzdělávání

V naší škole probíhá vzdělávání žáků v základní škole praktické (základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), v základní škole speciální (základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením, s těžkým postižením a více vadami), ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) a v dvouleté praktické škole (střední škola).

Praktická škola se vyučuje ve dvou třídách – jedna třída je umístěna ve výchovném ústavu Husův domov. Pomoc při práci se žáky v základní škole speciální zajišťují asistentky pedagoga a osobní asistentky. Prostředky pro další zkvalitnění výuky a vybavení získává škola z grantů.

Do praxe bez bariér