Naše škola jakožto moderní instituce otevřená všem, kteří ji potřebují,  poskytuje základní a střední vzdělávání dle  Školního vzdělávacího programu EDA.

Nabízíme

 • třídy základní školy
 • třídy základní školy praktické
 • třídy základní školy speciální
 • třídy praktické školy dvouleté
 • školní družinu

Zajistíme

 • menší počet žáků ve třídách
 • individuální přístup
 • asistenta pedagoga
 • osobního asistenta

Od 1. září 2013 nově  třídy pro žáky

 • s vývojovými poruchami učení
 • s vadami řeči
 • s autismem

Navštivte naši školu, po předchozí domluvě se Vám rádi budeme věnovat.

Třídy základní školy, základní školy speciální a dvě třídy praktické školy dvouleté jsou spolu s ředitelstvím umístěny v hlavní budově v Přemyslově ulici, poblíž centra města. Počet tříd kolísá, vždy podle počtu zapsaných žáků. Přicházejí sem žáci z odlišných prostředí – z rodiny, ze speciální mateřské školy, ze základní školy. Z toho vyplývá i hlavní východisko práce učitele – speciálního pedagoga, které spočívá v důsledném poznávání žáka, jeho schopností, psychických možností a individuálních zvláštností. Učební plány jsou plně v souladu s rámcovými  učebními plány schválenými MŠMT,  pro jednotlivé ročníky se stanoveným počtem hodin jsou pečlivě dodržovány. Je samozřejmě přihlíženo na individuální pracovní tempo. Učební osnovy umožňují pracovat s každým žákem podle jeho možností a schopností. Ke zdárnému průběhu vyučování přispívá i vhodné prostorové vybavení. Kromě vlastních tříd mají žáci k dispozici odbornou učebnu s počítači, cvičnou kuchyň, tělocvičnu a dílny pro praktické činnosti. Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny.

Ve Výchovném ústavu Husův domov je umístěna třída praktické školy dvouleté pro klienty, kteří ukončili povinnou školní docházku. Chlapci jsou připravováni na výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Výuka probíhá dle učebního plánu, který obsahuje jak povinné, tak nepovinné a volitelné předměty. Třídy v praktických předmětech se dělí na skupinu s optimálním počtem žáků.
Po ukončení studia žáci obdrží závěrečné vysvědčení. Výuku zabezpečují speciální pedagogové.