Do praxe bez bariér

01.10.2021

Slavnostní ukončení projektu Do praxe bez bariér

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 se v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje konala slavnostní konference k ukončení projektu Do praxe bez bariér, který byl financován z evropských fondů. Projekt byl realizován v letech 2019 – 2021 a umožnil žákům Praktické školy dvouleté ZŠ a PRŠ nahlédnout do firem a podniků v Královéhradeckém kraji. Ti mohli podniky navštívit nejen prostřednictvím exkurzí, ale vyzkoušet si i veškeré pracovní pozice formou praxí a pracovních tréninků. Čtvrteční slavnostní ukončení bylo závěrečnou tečkou a poděkováním všem, kteří se na projektu podíleli.
Mgr. Lucie Macková, školní koordinátor projektu

Projekt probíhá druhým rokem a je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním postižením a absolventů s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji.  Žáci prostřednictvím aktivit získávají pracovních návyky, zkušenosti a povědomí o pracovním procesu v praxi. Projekt rovněž přispěje k propojení speciálních a praktických středních škol a podniků zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením, případně podniků na volném trhu práce, a k navázání jejich dlouhodobé spolupráce.

V roce 2018/2019 jsme se zapojenými žáky navštívili a práci si vyzkoušeli například v podnicích: Pivovar Neratov, Centru pracovní rehabilitace Jaroměř, Daneta HK, Bistro u dvou přátel HK, Lahůdky Pazderka a pod… Navázali jsme spolupráci s ÚP Náchod. Pracovníci ÚP formou aktivit, zaměřených na postup při hledání zaměstnání přednášeli našim žákům.

V uplynulém školním roce 2019/2020 byli do projektu zařazeni dva žáci druhého ročníku Praktické školy dvouleté. Projekt byl bohužel přerušen karanténou Covid 19, od září 2020 však dále pokračuje. Žáci mají od září do prosince nadále možnost zapojit se jednak do exkurzí, ale i do vícedenních pracovních tréningů a praxí.


2020/2021

02.10.2020

Praktická škola dvouletá na pracovním tréninku v Daneta Hradec Králové
Nácvik ručních prací – šití roušek, stříhání látek, tvoření těžítek z kamínků, prohlídka výrobních prostor.

21.09.2020

V pondělí 21. 9. 2020 se žáci druhého ročníku PRŠ zúčastnili pracovního tréninku v prádelně Veronika nedaleko města Jičína. Prádelnu provozuje společnost Pro Charitu a pracovní trénink žákům zajistil projekt  EU a královéhradeckého kraje Do praxe bez bariér. Byla zde možnost vyzkoušet si práci v prádelně, od příjmu a třídění prádla po jeho výdej zákazníkovi. Poděkování patří všem zaměstnancům prádelny, kteří se nám věnovali. Pracovní tréning tohoto typu má žákům nastínit opravdový pracovní proces a předvést jejich schopnosti v praxi. Případní zájemci mají možnost získat v navštívených podnicích trvalé zaměstnaní.

I. B PRŠ

NA ZELENOU – Bezpečně do školy i ze školy

  

Naše škola se zapojila do dopravního  programu vyhlášeného nadací Partnerství. Jedná se o projekt NA ZELENOU – bezpečně do školy a ze školy.

Cílem projektu je aktivně zapojit školu, veřejnost a instituce do zlepšení bezpečnostní situace chodců v blízkém okolí školy. Zajistit bezpečnou cestu dětí do školy a ze školy.

Konkrétně se jedná o:

  • vytvoření školního plánu  mobility
  • zlepšení bezpečnosti chodců v okolí školy
  • vybavení školy 15 reflexními vestami
  • podpora pěší dopravy žáků do školy a ze školy
  • zvýšení dopravních znalostí a dovedností žáků

Projekt byl podpořen, získali jsme  finanční částku na realizaci plánovaných  aktivit.

FOTOGALERIE

26.04.2012

„Na zelenou“ v DDM

Ve čtvrtek 26.04.2012 všichni žáci školy absolvovali dopravní program v DDM.

Po přivítání s paní ředitelkou a přítomnými lektory, jsme rozdělili žáky do tří skupin.

Mladší žáci ZŠP absolvovali jízdu zručnosti na kole a poté  se vypravili na dopravní hřiště.

Starší žáci ZŠP nejprve řešili dopravní situace na dopravním hřišti a v druhé části programu se zdokonalili v jízdě zručnosti na kole.

Žáci ZŠS se seznámili s kamarádem Dopraváčkem. Společně poznávali bezpečnostní prvky, které pomáhají chodcům a cyklistům. Řešili situace na přechodu pro chodce a vyrobili si své dopravní hřiště.

První společný program našeho projektu Na zelenou se nám podařilo úspěšně zvládnout.

Počasí nám přálo. Bylo to příjemné setkání.

03.05.2012

Zahájení projektu

Ve čtvrtek 03.05.2012 se v naší škole uskutečnila zahajovací schůzka k projektu za přítomnosti zástupců královédvorské radnice Mgr. Dušana Kubici a Jana Sedláčka, Bc. Jindřicha Hauke z Městské policie DK, projektanta Ing. Zbyňka Sperata a konzultantky projektu Mgr. Radky Urbánkové ze společnosti SEVER Hradec Králové.

Přítomní rodiče a žáci se setkali se zástupci spolupracujících organizací a zároveň byli seznámeni s cíli projektu a  harmonogramem plánovaných aktivit.

V nejbližším období žáky, rodiče a učitele čeká zmapování dopravně nebezpečných míst při jejich cestě do školy. Pro žáky jsou připraveny  výukové programy na dopravním hřišti a dopravně bezpečnostní akce ve spolupráci s městskou policií.

24.05.2012

„Na zelenou“ v DDM – 2. program na dopravním hřišti

Ve čtvrtek 24.05.2012 jsme pokračovali v dopravní výchově v DDM. Lektoři  měli pro žáky připravené nové činnosti.

Mladší žáci ZŠP pokračovali ve výuce na dopravním hřišti.

Starší žáci ZŠP psali dopravní testy a následně řešili situace na dopravním hřišti.

Žáci ZŠS si vybrali kola, koloběžky i cyklistické helmy a nečekaně zdatně jezdili na dopravním hřisti.

Druhý společný program našeho projektu Na zelenou se nám podařilo úspěšně zvládnout. Žáci se velmi pěkně zapojili do připravených činností.

voj

12.06.2012

3. výukový program na dopravním hřišti

14.06.2012

TISKOVÁ ZPRÁVA NADACE PARTNERSTVÍ

Na zelenou: Žáci ze Dvora Králové chtějí bezpečně do školy

Děti ze Základní a praktické školy na Přemyslově ulici ve Dvoře Králové nad Labem zmapovaly nebezpečná místa v okolí školy a své poznatky předaly odborníkům. Tuto zajímavou činnost jim umožnila podpora z grantového programu Na zelenou Nadace Partnerství, jejímž cílem je zlepšit dopravní situaci v okolí jednotlivých škol a seznámit děti s problematikou silničního provozu.

Praha (14. června 2012) – V programu Na zelenou mají klíčovou roli vždy samotné děti. Do připravených mapek zakreslují svou každodenní cestu do školy a vyznačují místa, kde se necítí bezpečně. Výsledky své práce – mapu nebezpečných míst v okolí školy – předaly ve čtvrtek 14. června přímo ve škole starostce města Mgr. Editě Vaňkové a dopravnímu projektantovi Ing. Zbyňku Speratovi, který na jejím základě zpracuje dopravní studii obsahující návrhy, jak zvýšit bezpečnost dětí při cestě do školy.

Průběh tvorby mapy popisuje učitelka a koordinátorka projektu Jana Vojtěchová: „Do našeho tvoření se zapojilo celkem 47 dětí a 14 pedagogů. Nejprve děti doma společně se svými rodiči do mapy vyznačily svoji každodenní trasu do školy. S učitelkami následně porovnaly výsledky a shodly se na dvou nebezpečných místech u naší školy. Děti to velmi bavilo a na svoji činnost jsou velmi pyšné”, usmívá se Jana Vojtěchová.

Škola se nachází na začátku pěší zóny tvořené Přemyslovou ulicí, přístup k ní však není bezpečný ani od autobusového nádraží ani z centra města. Žáci musí přecházet navazující Rooseveltovu ulici v místě, kde k tomu nejsou vytvořeny podmínky – chybí přechod pro chodce nebo místo pro přecházení, rozhledové poměry jsou z důvodu parkujících vozidel nedostatečné.

Vytvoření mapy nebezpečných míst však není jedi

nou činností dětí v rámci programu Na zelenou. Škola si zvolí další aktivity, kterými se v průběhu roku snaží dětem problematiku bezpečné a udržitelné dopravy co nejvíce přiblížit. Ve Dvoře Králové se žáci třikrát učili přímo na místním dopravním hřišti.

ZÁŘÍ 2012 – V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE POKRAČUJEME „NA ZELENOU“

13.09.2012

Činnost v dopravě a radar

Ve čtvrtek 13. září 2012 se žáci 6. a 7. ročníku Základní školy zúčastnili v rámci projektu Na zelenou první společné hlídky se strážníky MPDK. Městští policisté provedli žáky městem, vysvětlili jim pravidla bezpečného přecházení vozovky, probrali a zopakovali dopravní značky. Nakonec si žáci měli možnost vyzkoušet měření rychlosti radarem.

18.09.2012

Kontrola parkovišť, parkování a parkovací automaty

Dnes byli žáci 8. a 9.ročníku ZŠP seznámeni s možností parkování a placenými parkovišti ve městě. Společně se strážníkem MPDK zkontrolovali funkčnost parkovacích automatů a parkování vozidel. Současně si zopakovali dopravní značky.

„Na zelenou“ – Výukový program na téma udržitelná doprava

V úterý absolvovali žáci III.třídy a žáci tříd ZŠS  výukový program pod vedením lektorky Bc. Lenky Hronešové ze společnosti SEVER Hradec Králové.

Hravou formou si žáci připomněli jednotlivé  druhy dopravy, výtvarně zachytili svůj způsob dopravy do školy. S pomocí vyvodili vliv dopravy na naše životní prostředí. Žáci se do připravených aktivit velmi pěkně zapojili. Bylo to příjemné setkání.

24.09.2012

Měření rychlosti radarem

V pondělí 24. 9. 2012 se III. třída, v rámci projektu „Na zelenou“, zúčastnila dopravní hlídky společně s Městskou policií Dvora Králové nad Labem.

Strážníci nám ukázali měření rychlosti radarem, a poté si ho žáci mohli vyzkoušet i sami. Bohužel (nebo bohudík) žádné překročení povolené rychlosti jsme nezaznamenali Smile.

10.10.2012

„Na zelenou“ – Výukové programy

Bc. Lenka Hronešová ze společnosti SEVER Hradec Králové přijela opět mezi nás.

Nejprve se žáky VI. a VIII.třídy zjišťovali, co je to uhlíková stopa.

Druhý program na téma „STROM“ paní Hronešová připravila pro žáky ZŠS. Přítomní si připomněli, jak vypadá strom. Poslechli si hlasy obyvatel lesa. Zjistili, kteří živočichové žijí v blízkosti stromu. Jaké plody rostou na stromech a proč musíme stromy chránit.

31.10.2012

Na zelenou – veřejné předání dopravní studie představitelům města

Z Krkonošského deníku 1.11.2012

Školáci chtějí bezpečné cesty, řekli to radním

Dvůr Králové – Žáci Základní školy a Praktické školy v Přemyslově ulici se chtějí cítit bezpečně při cestách na vyučování i domů.

Včera předali dopravní studii zpracovanou projektantem Zbyňkem Speratem na základě map, které od nich odborník v červnu dostal, místostarostovi města Dušanu Kubicovi.

Projekt doplnil vyučovací program

S pedagogy, rodiči, městskými policisty a zástupci Domu dětí Jednička i dvorské radnice od jara děti spolupracovaly na projektu Nadace Partnerství. Pod názvem Na zelenou bezpečně do školy i ze školy se projektu účastnilo téměř padesát žáků dvorské školy, která poskytuje speciální pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími problémy.

„V posledních týdnech jsme s žáky absolvovali například vzdělávací programy zaměřené na udržitelnost dopravy s lektorkou střediska ekologické výchovy a etiky Sever Lenkou Hronešovou,“ připomněla pedagožka Jana Vojtěchová. Školákům se líbila nejen jarní příprava, v níž pracovali na mapách a vytvářeli například loga, která měla vystihnout smysl projektu. „Velmi je zaujaly dopravní hlídky s městskými strážníky. Kontrolovali s nimi

parkomaty, dopravní značky, sledovali chování chodců. A nadšeni byli i při práci s radarem,“ poznamenala Jana Vojtěchová. „Ze všeho, co jsme dělali, už víme, že nejnebezpečnější místo, kde chybí přechod pro chodce, je přímo před naší školou,“ sdělila při prezentaci zhotovených map žákyně Marie Horváthová.

Studie navrhuje řešení tří míst

Studie ve Dvoře Králové přibližuje řadu problémů, z nichž nejvážnějším je nepřehlednost Rooseveltovy ulice, která s budovou školy bezprostředně sousedí.

„Studie vznikla po diskuzi a připomínkách mezi zástupci školy, představiteli města a projektantem. Doporučuje vytvoření přechodu pro chodce přes Rooseveltovu ulici, zpomalovací polštář v Přemyslově ulici a její zúžení, zklidnění zóny kolem náměstí s maximální rychlostí 30 kilometrů v hodině,“ přiblížila Jana Vojtěchová.

Studii uhradí v plné výši, částkou 63,5 tisíce korun Nadace Partnerství. „Těší nás, že navržené změny nezůstávají jen na papíře. V roce 2010 bylo vypracováno a předáno deset dopravních studií, z nichž je sedm částečně nebo plně realizováno,“ komentovala Barbora Kolárová z Nadace Partnerství.

„I když bych mohl svou práci na studii předáním radnici považovat za ukončenou, rozhodně to necítím a budu i nadále s dvorskou školou v kontaktu,“ řekl po včerejší schůzce architekt Zbyněk Sperat. „Budu moc rád, když se alespoň z části podaří naplnit to, co jsme s dětmi společně vytvořili. Například v zaslepení Erbenovy ulice, což pomůže zklidnění dopravní situace před školou, nevidím žádné velké investiční náklady. Zřejmě finančně nejnáročnější, a přitom nejdůležitější, se jeví vytvoření přechodu pro chodce u školy. Ale myslím, že dvorská radnice bere studii vážně a je vidět, že se problematikou hodlá seriozně zabývat,“ dodal architekt Sperat.

To město deklarovalo už v červnu. Starostka Edita Vaňková při předávání map projektantovi řekla: „Za město mohu slíbit, že se pokusíme zrealizovat to, co odborník vyprojektuje a budeme na to shánět prostředky.“

A jak vidí situaci vedení města dnes? „Studie je přínosná, už jsme ji probírali v dopravní komisi. Navrhovaná řešení navazují na to, co jsme v centru Dvora pro zklidnění dopravy učinili,“ poznamenal místostarosta Dušan Kubica. „Věřím, že se ještě do konce roku povede například provést úpravy vedoucí ke zúžení Přemyslovy ulice a další opatření by měla následovat podle finančních možností,“ dodal místostarosta.

http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/skolaci-chteji-bezpecne-cesty-rekli-to-radnim-20121101.html

6.11.2012 – 8.11.2012

Výstava v DDM „Na zelenou“

V úterý 6.11.2012 jsme v DDM uskutečnili vernisáž výstavy „Na zelenou“ za přítomnosti místostarosty Mgr. Dušana Kubici. Třídenní výstavu, kterou jsme  dokumentovali průběh projektu, shlédlo 104 návštěvníků.

5.12.2012

Vedle školy byly umístěny květníky. Zúžený vjezd do Přemyslovy ulice snížil rychlost projíždějících nákladních automobilů.

10.12.2012 jsme z Nadace Partnerství obdrželi nové reflexní vesty pro menší žáky.

09.04.2013 v DDM  Jednička

Žáci ZŠS se v DDM Jednička opět setkali se slečnou Kristýnou Mitiskovou a kamarádem Dopraváčkem. Po úvodním přivítání žáci vybrali Dopraváčkovi  oblečení, které  zviditelní a tím chrání chodce v silničním provozu. Naučili se správně umístit reflexní doplňky na své oblečení. Seznámili se s dopravními značkami důležitými pro chodce.

Dnešním setkáním jsme zahájili plnění Průkazu chodce. Tímto dopravním programem pokračujeme ve spolupráci s DDM Jednička, kterou jsme navázali při realizaci loňského projektu „Na zelenou“.

23.04.2013

Průkaz chodce v DDM Jednička – 2. setkání

Dnes žáci ZŠS pokračovali v plnění Průkazu chodce. Nejprve se v učebně seznámili s dopravními značkami. Následně žáci na dopravním hříšti nacvičovali jízdu vpravo a přecházení přechodu pro chodce. Na závěr dnešního setkání všichni obdrželi krásné diplomy.

30.04.2013

PRŮKAZ CHODCE – 3.setkání v Jedničce

Dnešní setkání jsme zahájili na dopravním hřišti. Cyklisté a děti na koloběžkách podle svých schopností jezdili vpravo. Společně se slečnou Mitiskovou se při jízdě snažili poznávat a dodržovat dopravní značky. Chodci trénovali přecházení na přechodu pro chodce. Po tréninku na hřišti následovala výuka. Žáci se seznámili s dalšími dopravními značkami a semaforem pro chodce. Bylo to příjemné setkání.

21.05.2013

Průkaz chodce – závěrečné setkání

Dnešním setkáním všichni žáci úspěšně ukončili plnění Průkazu chodce. Nejprve si  vyplnili závěrečný test. Potom ukázali své dovednosti na dopravním hřišti. Chodci přecházeli již bez pomoci. Cyklisté si při jízdě za slečnou Mitiskovou  procvičovali dopravní značky. Na závěr setkání si všichni převzali diplom s krásnými odměnami.

10.06.2013

Završením plnění „Plánu mobility“ je „Průzkum dopravního chování“ žáků naší školy.

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLNÍME „PLÁN MOBILITY“ A POKRAČUJEME „NA ZELENOU“

11.09.2013

Mapování cyklodopravy

V úterý odpoledne žáci zaznamenávali průjezd cyklistů u školy v Přemyslově ulici. Zapojili se do mapování

cyklodopravy ve městě.

Plán mobility pro školní rok 2013/2014 splněn.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

I LETOS BUDEME PLNIT „PLÁN MOBILITY“.

V březnu 2015 jsme se prostřednictvím jednoduchého formuláře zaregistrovali do celostátního projektu FÍHA – DÝHA. Následně jsme obdrželi balík dýhy a pustili jsme se do tvoření.

Zapojením do  projektu FÍHA – DÝHA jsme získali možnost seznámit žáky s novým přírodním materiálem. Více informací a  námětů naleznete na internetových stránkách projektu www.fihadyha.cz.

27.05.2015

Z projektu “ FÍHA- DÝHA“

Žáci vyráběli z dýhy, kterou jsme získali prostřednictvím celostátního projektu FÍHA-DÝHA.

Toggle Content goes here

POMÁHEJ POHYBEM

Na konci května se naše škola zapojila do projektu EPP – Pomáhej pohybem. Díky Nadaci ČEZ, která EPP – Pomáhej pohybem uskutečňuje, jsme začali více sportovat. Jízda na kole, běh, posilování nebo pouhá procházka – za všechny tyto aktivity jsme získávali potřebné body.

Nejhorší částí celého projektu bylo pro mnohé z nás čekání, až v projektu uspějí všichni žadatelé před námi. Dostali jsme se na řadu 17. července 2020 a naším úkolem bylo získat 160 000 bodů. Zdá se to až neuvěřitelné, ale za necelých šest dní se nám podařilo požadovaný počet bodů nasbírat.  Teď už nás čeká vyřizování potřebné dokumentace a následně samotná přestavba cvičné kuchyně, jež je v naší škole využívána téměř každý den.

Děkujeme všem, kteří nám přispěli svými sportovními výkony!


2020/2021


12.03.2021

Žáci ZŠ a Prš budou po návratu do školy vařit v nové moderní kuchyni

Dlouho očekávané se stalo skutečností. I tak by se dala nazvat modernizace školní kuchyně v Základní a Praktické škole ve Dvoře Králové nad Labem, která na svoji rekonstrukci čekala již několik desítek let. Prostory školní kuchyně prošly v období ledna a února tohoto roku kompletní rekonstrukcí, a to doslova od podlahy až ke stropu. Celý projekt přestavby proběhl za finanční podpory Nadace ČEZ – projekt EPP „Pomáhej pohybem“, do něhož se učitelé a žáci zapojili v červenci 2020. Úkolem projektu bylo nasbírat pomocí pohybových aktivit 160 000 bodů, jež se nám jako kolektivu podařilo získat za neuvěřitelných šest dní. Po splnění pohybové aktivity škola od Nadace ČEZ obdržela 80 000,- Kč na novou kuchyni. Finanční podporu modernizaci poskytl i Odbor rozvoje investic a správy majetku města Dvora Králové nad Labem. Stavební úpravy provedla firma STAVHAUS s. r. o. a veškerý nábytek byl vyroben firmou PRIMA Michal Praus Hajnice.

Školní kuchyně je po náročné rekonstrukci nejen estetická a plně funkční, ale také vybavena moderními spotřebiči, jako je myčka nádobí, mikrovlnná trouba, lednice, dvě pečící trouby se sklokeramickými varnými deskami a podobně….

Moderně zařízená kuchyňka bude sloužit zejména žákům Praktické školy dvouleté v odborných předmětech Příprava pokrmů a Drobná údržba domácnosti, ale i všem ostatním. Využita bude též při společném setkávání s rodiči a při nácviku sebeobslužných činností.

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na realizaci projektu nové kuchyně podíleli. Děkujeme a velmi si vaší spolupráce vážíme. Budeme se těšit na konec distanční výuky a znovuotevření školy žákům, kteří se budou moci vzdělávat v modernějším prostředí.

Mgr. Lucie Macková, třídní učitelka I.B


01.02.2021

Rekonstrukce cvičné školní kuchyně

Naše škola se po mnoha letech dočká krásné a moderně zařízené cvičné kuchyňky. Rekonstrukce je v plném proudu právě teď! Cvičná kuchyň slouží všem žákům školy, zejména však žákům Praktické školy dvouleté, a to především v předmětu Příprava pokrmů, který je v daném oboru jedním ze stěžejních u závěrečné zkoušky. Cvičná kuchyňka bude nově vybavena od podlahy ke stropu, a to doslova. Součástí rekonstrukce bude včetně nové elektroinstalace i vybavení moderní kuchyňskou linkou, varnými deskami, troubami, myčkou nádobí, lednicí, úložnými prostory a pračkou, která bude využívána zejména k nácviku sebeobslužných činností. Podívejte se s námi prostřednictvím fotodokumentace, jak rekonstrukce probíhá a nechte se překvapit výsledkem. Rádi se s vámi podělíme o finální podobu kuchyňky a zároveň věříme, že se našim žákům bude v novém moderním prostředí vařit s ještě větší radostí.


2019/2020


28.05.2020

V ZŠ a PrŠ si „vysportujeme“ peníze na novou kuchyni

Mezi nejoblíbenější předměty v naší škole patří příprava pokrmů a pracovní vyučování. Školní cvičná kuchyně se používá každý den, proto si zaslouží celkovou rekonstrukci a nové vybavení. To však bude něco stát! Díky Nadaci ČEZ se nám podaří získat 80 000 Kč na modernizaci kuchyně. Peníze si musíme zasloužit pohybem. K tomu je zapotřebí aplikace EPP – Pomáhej pohybem, která přepočítává vysportovanou energii na body. Ty může každý (nejen sportovec, ale i dáma venčící svého psa) poslat na jakýkoli z nabízených projektů a tím přispět. V okamžiku, kdy projekt nasbírá daný počet bodů, bude moci být uskutečněn.
A přesně takhle si vysportujeme naši novou kuchyni. Pomoci nám můžete i vy – stačí si stáhnout aplikaci EPP – Pomáhej pohybem, sportovat a zaslat body na projekt Modernizace školní cvičné kuchyně.
V současné době náš projekt čeká „ve frontě“ na zveřejnění. Vyčkejte tedy i vy. Nebo můžete svým pohybem přispět na jiný projekt a náš tak o kousek „posunout“.
17.07.2020
Tak už je to tady!!! Kdo máte nastřádané bodíky, prosím, přispějte. A kdo ne, teď je ten správný čas začít sportovat. Děkujeme 😊
MODERNIZACE KUCHYNĚ Dvůr Králové nad Labem
23.07.2020
Hotovo! 😊
Díky všem, kdo přispěli! 👍
Sportovat a darovat svou energií můžete i dalším projektům…